Numeri 33

Studie

   

1 Tato jsou tažení synů Izraelských, kteříž vyšli z země Egyptské po houfích svých, pod spravou Mojžíše a Arona.

2 Sepsal pak Mojžíš vycházení jejich podlé toho, jakž táhli k rozkazu Hospodinovu. Tato jsou tedy vycházení jejich podlé toho, jakž táhli.

3 Nejprv z Ramesses jdouce prvního měsíce, v patnáctý den téhož prvního měsíce, nazejtří po slavnosti Fáze vyšli synové Izraelští v ruce silné před očima všech Egyptských,

4 Kdyžto Egyptští pochovávali všecky prvorozené, kteréž zbil Hospodin mezi nimi, a při bozích jejich vykonal Hospodin soudy své.

5 Hnuvše se tedy synové Izraelští z Ramesses, položili se v Sochot.

6 Potom hnuvše se z Sochot, položili se v Etam, jenž jest při kraji pouště.

7 A hnuvše se z Etam, navrátili se zase k Fiarot, jenž jest před Belsefon, a položili se před Magdalem.

8 A hnuvše se z Fiarot, šli prostředkem moře na poušť, a ušedše tří dnů cesty po poušti Etam, položili se v Marah.

9 Jdouce pak z Marah, přišli do Elim, kdežto bylo dvanácte studnic vod, a sedmdesáte palm. I položili se tu.

10 A hnuvše se z Elim, položili se u moře Rudého.

11 Potom hnuvše se od moře Rudého, položili se na poušti Sin.

12 A když se hnuli z pouště Sin, položili se v Dafka.

13 A hnuvše se z Dafka, položili se v Halus.

14 Hnuvše se pak z Halus, rozbili stany v Rafidim, kdežto lid neměl vody ku pití.

15 A hnuvše se z Rafidim, položili se na poušti Sinai.

16 Hnuvše se pak z pouště Sinai, položili se v Kibrot Hattáve.

17 A když se hnuli z Kibrot Hattáve, položili se v Hazerot.

18 Hnuvše se pak z Hazerot, položili se v Retma.

19 A z Retma hnuvše se, položili se v Remmon Fáres.

20 Potom hnuvše se z Remmon Fáres, položili se v Lebna.

21 A hnuvše se z Lebna, položili se v Ressa.

22 A hnuvše se z Ressa, položili se v Cehelot.

23 Z Cehelot pak hnuvše se, položili se na hoře Sefer.

24 A když se hnuli s hory Sefer, položili se v Arad.

25 A hnuvše se z Arad, položili se v Machelot.

26 Potom hnuvše se z Machelot, položili se v Tahat.

27 A hnuvše se z Tahat, položili se v Tár.

28 A když se hnuli z Tár, položili se v Metka.

29 A hnuvše se z Metka, položili se v Esmona.

30 Z Esmona pak hnuvše se, položili se v Moserot.

31 A když se hnuli z Moserot, položili se v Benejakan.

32 A hnuvše se z Benejakan, položili se v Chor Gidgad.

33 A hnuvše se z Chor Gidgad, položili se v Jotbata.

34 Když se pak hnuli z Jotbata, položili se v Habrona.

35 A z Habrona hnuvše se, položili se v Aziongaber.

36 A odtud hnuvše se, položili se na poušti Tsin, jenž jest Kádes.

37 A hnuvše se z Kádes, položili se na hoře řečené Hor, při končinách země Edomské.

38 Tu vstoupil Aron kněz na horu, jenž slove Hor, k rozkazu Hospodinovu, a umřel tam, léta čtyřidcátého po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v první den měsíce pátého.

39 A byl Aron ve stu ve dvadcíti a třech letech, když umřel na hoře Hor.

40 Uslyšel také Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne v zemi Kananejské, že by táhli synové Izraelští.

41 Tedy hnuvše se s hory Hor, položili se v Salmona.

42 A hnuvše se z Salmona, položili se v Funon.

43 Z Funon pak hnuvše se, položili se v Obot.

44 A když se hnuli z Obot, rozbili stany při pahrbcích hor Abarim, na pomezí Moábském.

45 Potom hnuvše se od těch pahrbků, položili se v Dibongad.

46 Z Dibongad hnuvše se, položili se v Helmondeblataim.

47 A když se hnuli z Helmondeblataim, položili se na horách Abarim proti Nébo.

48 Odšedše pak z hor Abarim, položili se na rovinách Moábských, při Jordánu proti Jerichu.

49 A rozbili stany při Jordánu, od Betsimot až do Abelsetim, na rovinách Moábských.

50 Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na rovinách Moábských, při Jordánu naproti Jerichu, řka:

51 Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když přejdete Jordán, a vejdete do země Kananejské,

52 Vyžeňte všecky obyvatele země té od tváři vaší, a zkazte všecky rytiny jejich; i všecky obrazy slité jejich zkazte, všecky také výsosti jejich zbořte.

53 A když vyženete obyvatele země, bydliti budete v ní; nebo vám jsem dal tu zemi, abyste jí dědičně vládli.

54 Kteroužto rozdělíte sobě k dědictví losem, vedlé čeledí svých. Kterých jest více, těm větší dědictví dáte, kterých pak jest méně, těm menší dědictví dáte. Na kterém místě komu los padne, to jemu bude; podlé pokolení otců svých dědictví dosáhnete.

55 Pakli nevyženete obyvatelů země od tváři své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich, a jako ostnové po bocích vašich, a budou vás ssužovati na zemi, na kteréž vy bydliti budete.

56 A na to přijde, abych to, což jsem jim umínil učiniti, vám učinil.