Jozue 12

Studie

   

1 Tito pak jsou královézemě, kteréž pobili synové Izraelští, a opanovali zemi jejich, za Jordánem k východu slunce, od potoku Arnon až k hoře Hermon i všecky roviny k východu:

2 Seon, král Amorejský, kterýž bydlil v Ezebon, a panoval od Aroer, kteréž leží při břehu potoka Arnon, a u prostřed potoka toho, a polovici Galád, až do potoka Jabok, kterýž jest na pomezí synů Ammon,

3 A od rovin až k moři Ceneret k východu, a až k moři pouště, jenž jest moře slané k východu, kudyž se jde k Betsimot, a od polední strany ležící pod horou Fazga.

4 Pomezí také Oga, krále Bázan, z ostatků Refaimských, kterýž bydlil v Astarot a v Edrei,

5 A kterýž panoval na hoře Hermon a v Sálecha, i ve vší krajině Bázan až ku pomezí Gessuri a Machati, a nad polovicí Galád, ku pomezí Seona, krále Ezebon.

6 Mojžíš, služebník Hospodinův, a synové Izraelští pobili je; a dal ji Mojžíš služebník Hospodinův k vládařství pokolení Rubenovu, Gádovu a polovici pokolení Manassesova.

7 Tito pak jsou králové země té, kteréž pobil Jozue a synové Izraelští za Jordánem k západu, od Balgad, kteréž jest na poli Libánském, až k hoře lysé, kteráž se táhne až do Seir, a dal ji Jozue pokolením Izraelským k vládařství po dílích jejich,

8 Na horách i na rovinách, i po polích, i v údolích, i na poušti a na poledne, zemi Hetejského, Amorejského, Kananejského, Ferezejského, Hevejského a Jebuzejského:

9 Král Jericha jeden, král Hai, kteréž bylo na straně Bethel, jeden;

10 Král Jeruzalémský jeden, král Hebron jeden;

11 Král Jarmut jeden, král Lachis jeden;

12 Král Eglon jeden, král Gázer jeden;

13 Král Dabir jeden, král Gader jeden;

14 Král Horma jeden, král Arad jeden;

15 Král Lebna jeden, král Adulam jeden;

16 Král Maceda jeden, král Bethel jeden;

17 Král Tafua jeden, král Chefer jeden;

18 Král Afek jeden, král Sáron jeden;

19 Král Mádon jeden, král Azor jeden;

20 Král Simron Meron jeden, král Achzaf jeden;

21 Král Tanach jeden, král Mageddo jeden;

22 Král Kedes jeden, král Jekonam z Karmelu jeden;

23 Král Dor z krajiny Dor jeden, král z Goim v Galgal jeden;

24 Král Tersa jeden. Všech králů třidceti a jeden.

   
Scroll to see more.