Exodus 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Mojžíš pak pásl dobytek Jetry tchána svého, kněze Madianského, a hnav stádo po poušti, přišel až k hoře Boží Oréb.

2 Tedy ukázal se mu anděl Hospodinův v plameni ohně z prostředku kře. I viděl, a aj, keř hořel ohněm, a však neshořel.

3 Protož řekl Mojžíš: Půjdu nyní, a spatřím vidění toto veliké, proč neshoří keř.

4 Vida pak Hospodin, že jde, aby pohleděl, zavolal naň Bůh z prostředku kře, a řekl: Mojžíši, Mojžíši! Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem.

5 I řekl: Nepřistupuj sem, szuj obuv svou s noh svých; nebo místo, na kterémž ty stojíš, země svatá jest.

6 A řekl: Já jsem Bůh otce tvého, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův. I zakryl Mojžíš tvář svou, (nebo se bál), aby nepatřil na Boha.

7 Jemužto řekl Hospodin: Zřetelně viděl jsem trápení lidu mého, kterýž jest v Egyptě; a křik jejich pro přísnost úředníků jeho slyšel jsem; nebo znám bolesti jeho.

8 Protož jsem sstoupil, abych vysvobodil jej z ruky Egyptských, a vyvedl jej z země té do země dobré a prostranné, do země oplývající mlékem a strdí, na místa Kananejského a Hetejského, a Amorejského a Ferezejského, a Hevejského a Jebuzejského.

9 Nebo nyní, aj, křik synů Izraelských přišel ke mně; viděl jsem také i ssoužení, jímž je ssužují Egyptští.

10 Protož, nyní poď a pošli tě k Faraonovi; a vyvedeš lid můj, syny Izraelské z Egypta.

11 I řekl Mojžíš Bohu: Kdo jsem já, abych šel k Faraonovi, a abych vyvedl syny Izraelské z Egypta?

12 I odpověděl: Však budu s tebou; a toto budeš míti znamení, že jsem já tě poslal: Když vyvedeš lid ten z Egypta, sloužiti budete Bohu na hoře této.

13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?

14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.

15 Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost, a tať jest památka má po všecky věky.

16 Jdi, a shromáždě starší Izraelské, mluv jim: Hospodin Bůh otců vašich ukázal mi se, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův, řka: Rozpomínaje, rozpomenul jsem se na vás, a na to, co se vám dálo v Egyptě.

17 Protož jsem řekl: Vyvedu vás z trápení Egyptského do země Kananejského, a Hetejského, a Amorejského, a Ferezejského, a Hevejského, a Jebuzejského, do země oplývající mlékem a strdí.

18 I poslechnou hlasu tvého. Půjdeš pak ty a starší Izraelští k králi Egyptskému, a díte jemu: Hospodin Bůh Hebrejský potkal se s námi; protož nyní, nechť medle jdeme cestou tří dnů na poušť, abychom obětovali Hospodinu Bohu našemu.

19 Ale já vím, žeť vám nedopustí král Egyptský jíti; leč v ruce silné.

20 Protož vztáhnu ruku svou, a bíti budu Egypt divnými věcmi svými, kteréž činiti budu u prostřed něho; a potom propustí vás.

21 A dám milost lidu tomuto před očima Egyptských. I stane se, že když půjdete, neodejdete prázdní.

22 Ale vypůjčí žena od sousedy své, a od hospodyně domu svého klínotů stříbrných, a klínotů zlatých a roucha; i vložíte to na syny a na dcery své, a tak obloupíte Egypt.

  

Exploring the Meaning of Exodus 3      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6825. In the first chapter, in the internal sense, the subject treated of was the infestation by falsities and evils of those who are of the church; in the second chapter it was the beginnings and successive states of truth Divine with them; in this chapter in the internal sense the subject treated of is their liberation; and then for the first time they are instructed who the God is who has liberated them, that it is the Lord; and that He introduces them into heaven after they have been endowed with manifold truth and good.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 3      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6825. In the first chapter, in the internal sense, the subject treated of was the infestation by falsities and evils of those who are of the church; in the second chapter it was the beginnings and successive states of truth Divine with them; in this chapter in the internal sense the subject treated of is their liberation; and then for the first time they are instructed who the God is who has liberated them, that it is the Lord; and that He introduces them into heaven after they have been endowed with manifold truth and good.

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1343, 1444, 1551, 1748, 1925, 2242, 2576, ...

Apocalypse Revealed 468, 505

True Christian Religion 19


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 242, 430, 504, 532, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Spiritual Experiences 5669

Marriage 19

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:14, 21, 22:1, 11, 26:3, 28:13, 17, 29:32, 31:12, 43:11

Exodus 1:8, 11, 2:16, 21, 23, 25, 3:6, 15, 4:1, 5, 10, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 5:1, 2, 3, 6:1, 2, 3, 6, 7:3, 14, 8:23, 28, 9:7, 35, 10:20, 11:1, 2, 3, 9, 10, 12:31, ...

Leviticus 1:1, 20:24

Numeri 10:33, 13:27

Deuteronomium 1:6, 25, 6:3, 22, 8:7, 33:16

Jozue 5:6, 15

Soudců 6:12, 14, 15, 16, 13:22

1. Samuelova 14:10, 16:11

1 Královská 18:36, 19:8, 13, 19

2. Královská 13:4, 20:5

1. Paralipomenon 9:20, 29:14, 18

Nehejháš 9:9, 10

Žalmy 14, 12:6, 30:5, 68:5, 102:13, 21, 105:26

Izajáš 6:2, 5, 42:8, 52:6

Jeremiáše 11:5, 32:20, 21

Ezechiel 20:6

Ozeáš 12:6

Ámos 1:1

Malachiáš 3:6

Matouš 22:32

Marek 12:26

Lukáš 20:37

Skutky apoštolů 3:13, 7:7, 30, 31, 32, 33, 34, 18:10

1. list Korintským 3:5

Židům 11:16

Zjevení Janovo 1:4

Významy biblických slov

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

stádo
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

přišel
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

anděl
'A messenger' signifies communication.

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Keř
A bush (Exod. 3:2) signifies scientific truth.

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

obuv
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

tvář
"Oči jsou okny duše." To je sentiment s kořeny někde v temném starověku, ale ten, který se stal beznadějně klišé, protože je poetický a zjevně...

slyšel
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Egypta
Egypt v Bibli znamená poznání a lásku k poznání. V dobrém smyslu to znamená poznání pravdy od Pána prostřednictvím Bible, ale v přirozeném smyslu to...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

poslal
In every instance, however, 'being sent' means coming forth, (or going forth), in the internal sense, as in John 17:8. In similar manner, it is...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Mojžíšovi
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

věčnost
V mnoha případech je použití „věčnosti“ v Bibli docela doslovný, jednoduchý význam navždy. To platí zejména tehdy, když text odkazuje na někoho, kdo je odsouzen...

starší
Starší jsou v Bibli zmiňováni hlavně dvěma způsoby: Zaprvé staršími Izraele: a zadruhé 24 starších sedících kolem Božího trůnu ve Zjevení. V obou případech znamenají...

králi
Lidská mysl se skládá ze dvou částí, vůle a porozumění, sídlo lásky a citů a sídlo moudrosti a poznání. V Bibli králové představují věci v...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

král
Lidská mysl se skládá ze dvou částí, vůle a porozumění, sídlo lásky a citů a sídlo moudrosti a poznání. V Bibli králové představují věci v...

egyptský
Egypt v Bibli znamená poznání a lásku k poznání. V dobrém smyslu to znamená poznání pravdy od Pána prostřednictvím Bible, ale v přirozeném smyslu to...

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Egypt
Egypt v Bibli znamená poznání a lásku k poznání. V dobrém smyslu to znamená poznání pravdy od Pána prostřednictvím Bible, ale v přirozeném smyslu to...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

žena
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Approaching the Lord
Throughout virtually every culture, in every era of history, people have related to a Divine presence. We desire to draw near to the source of our life, the cause of our existence. Yet there is the question of who or what we are meant to approach?
Worship Talk | Ages over 18

 Burning Bush
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Curiosity
Worship Talk | Ages 7 - 14

 I Am: The Lord’s Divine Presence with Us
Worship Talk | Ages over 18

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
The Lord protected Moses and prepared him to do a very important job. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 Moses and the Burning Bush
Project | Ages up to 6

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Moses and the Burning Bush (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses at the Burning Bush
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Names of the Lord
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Burning Bush with Watercolor Pencils
Project | Ages 4 - 10

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Angel and the Bush
Project | Ages 4 - 10

 The Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Burning Bush
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Burning Bush
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Burning Bush
As we approach adult life, the things we are learning from the Word take on new meaning.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 The Burning Bush with Tissue Paper
Project | Ages 7 - 14

 The Lord's Names
The Lord's names reveal aspects of His qualities. We can be linked to Him through baptism in His name.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Miracle of the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Oneness of God
Lesson and activities looking at the oneness of God and the way his many names help us reflect on what He does for us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Why the Lord Has Different Names
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Why Two Sexes?
Article | Ages 15 - 17


Přeložit: