Exodus 2

Studovat vnitřní smysl

Czech BKR         

← Exodus 1   Exodus 3 →

1 Odšed pak muž jeden z domu Léví, vzal dceru z pokolení Léví.

2 I počala žena ta, a porodila syna; a viduci, že jest krásný, kryla ho za tři měsíce.

3 A když ho nemohla déle tajiti, vzala mu ošitku z sítí, a omazala ji klím a smolou; a vložila do ní to dítě, a vyložila do rákosí u břehu řeky.

4 A postavila sestru jeho zdaleka, aby zvěděla, co se s ním díti bude.

5 A v tom sešla dcera Faraonova, aby se myla v řece; a děvečky její procházely se po břehu řeky. A uzřevši ošitku mezi rákosím, poslala děvečku svou, a vzala ji.

6 A když otevřela, uzřela dítě; a aj, plakalo pacholátko. A slitovavši se nad ním, řekla: Z dětí Hebrejských jest toto.

7 I řekla sestra jeho k dceři Faraonově: Mám-li jíti a zavolati tobě chůvy z žen Hebrejských, kteráž by odchovala tobě dítě?

8 Odpověděla dcera Faraonova: Jdi. Tedy šla děvečka a zavolala matky toho dítěte.

9 I řekla jí dcera Faraonova: Vezmi toto dítě, a odchovej mi je; a jáť dám mzdu tvou. I vzala žena dítě, a chovala je.

10 A když odrostlo pachole, dovedla je k dceři Faraonově, kteráž jej měla za syna; a nazvala jméno jeho Mojžíš, řkuci: Nebo jsem ho z vody vytáhla.

11 I stalo se ve dnech těch, když vyrostl Mojžíš, že vyšel k bratřím svým, a hleděl na trápení jejich. Uzřel také muže Egyptského, an tepe muže Hebrejského, jednoho z bratří jeho. A sem i tam se ohlédna, vida, že žádného tu není, zabil Egyptského, a zahrabal jej v písku.

12 Vyšed potom druhého dne, a aj, dva muži Hebrejští vadili se. I řekl tomu, kterýž křivdu činil: Proč tepeš bližního svého?

13 Kterýžto odpověděl: Kdo tě ustanovil knížetem a soudcí nad námi? Zdali zabiti mne myslíš, jako jsi zabil Egyptského? Protož ulekl se Mojžíš a řekl: Jistě známá jest ta věc.

14 A uslyšav Farao tu věc, hledal zabiti Mojžíše. Ale Mojžíš utekl od tváři Faraonovy, a bydlil v zemi Madianské; i usadil se podlé studnice.

15 Kníže pak Madianské mělo sedm dcer. Kteréžto přišedše, vážily vodu, a nalívaly do koryt, aby napájely dobytek otce svého.

16 I přišli pastýři, a odehnali je. Tedy Mojžíš vstav, pomohl jim a napojil dobytek jejich.

17 A když se navrátily k Raguelovi, otci svému, řekl on: Jakž jste to dnes tak brzo přišly?

18 Odpověděly: Muž Egyptský vysvobodil nás z ruky pastýřů; ano také ochotně navážil nám vody, a napojil dobytek.

19 I řekl dcerám svým: Kdež pak jest? Pročež jste pustily muže toho? Povolejte ho, ať pojí chleba.

20 A svolil Mojžíš k tomu, aby bydlil s mužem tím. Kterýžto dal Zeforu, dceru svou, Mojžíšovi.

21 I porodila syna, a nazval jméno jeho Gerson; nebo řekl: Příchozí jsem byl v zemi cizí.

22 Stalo se pak po mnohých časích, že umřel král Egyptský; a synové Izraelští úpěli pro roboty, a křičeli. I vstoupil k Bohu křik jejich pro roboty.

23 A uslyšel Bůh naříkání jejich, a rozpomenul se Bůh na smlouvu svou s Abrahamem, Izákem a Jákobem.

24 I vzhlédl Bůh na syny Izraelské, a poznal Bůh.

← Exodus 1   Exodus 3 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 639, 2643, 6727


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 746

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 15:18, 19:9, 24:11, 26:3, 28:13, 29:9, 10, 35:11, 12, 22, 37:8

Exodus 1:14, 22, 3:1, 7, 4:20, 25, 6:5, 20, 15:20, 18:1, 2, 3, 4

Numeri 10:29, 12:1, 16:13, 20:1, 16, 26:59

Deuteronomium 7

Soudců 4:3

1. Samuelova 9:16, 12:8

1 Královská 11:18

2. Královská 3, 13:23

Žalmy 102:2, 105:8, 9

Abakuk 3:7

Skutky apoštolů 7:6, 20, 21, 24, 26, 29, 34, 35

Židům 11:23, 24

Word/Phrase Explanations

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

děvečka
The damsel of Rebecca (Gen. 24:61) signifies subservient affections. See Daughter.

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Baby Moses in the Bulrushes
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Birth of Moses
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Birth of Moses
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Moses in the Ark of Bulrushes (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses in the Bulrushes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses in the Bulrushes
Color and cut out pieces of the scene to picture Moses being found in the bulrushes.
Project | Ages 7 - 14

 Moses in the Bulrushes (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Pharaoh’s Daughter Finds Moses
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Baby in the Basket
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Birth of Moses
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Moses
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Moses
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Birth of Moses
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Birth of Moses - Level A
Complete lesson with activity choices: act out the story of Moses in the bulrushes, create a baby Moses diorama in a cup, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level A, for ages 3-6.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 The Birth of Moses - Level B
Complete lesson with activity choices: create a baby Moses diorama, learn to write your name in hieroglyphs, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level B, for ages 7-10.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Birth of Moses - Level C
Complete lesson with activity choices: experiment with currents to illustrate divine providence, decode passages from the Word written in hieroglyphs, scripted story discussion, and a spiritual task. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level C, ages 11-14.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14


Přeložit: