Exodus 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Odšed pak muž jeden z domu Léví, vzal dceru z pokolení Léví.

2 I počala žena ta, a porodila syna; a viduci, že jest krásný, kryla ho za tři měsíce.

3 A když ho nemohla déle tajiti, vzala mu ošitku z sítí, a omazala ji klím a smolou; a vložila do ní to dítě, a vyložila do rákosí u břehu řeky.

4 A postavila sestru jeho zdaleka, aby zvěděla, co se s ním díti bude.

5 A v tom sešla dcera Faraonova, aby se myla v řece; a děvečky její procházely se po břehu řeky. A uzřevši ošitku mezi rákosím, poslala děvečku svou, a vzala ji.

6 A když otevřela, uzřela dítě; a aj, plakalo pacholátko. A slitovavši se nad ním, řekla: Z dětí Hebrejských jest toto.

7 I řekla sestra jeho k dceři Faraonově: Mám-li jíti a zavolati tobě chůvy z žen Hebrejských, kteráž by odchovala tobě dítě?

8 Odpověděla dcera Faraonova: Jdi. Tedy šla děvečka a zavolala matky toho dítěte.

9 I řekla jí dcera Faraonova: Vezmi toto dítě, a odchovej mi je; a jáť dám mzdu tvou. I vzala žena dítě, a chovala je.

10 A když odrostlo pachole, dovedla je k dceři Faraonově, kteráž jej měla za syna; a nazvala jméno jeho Mojžíš, řkuci: Nebo jsem ho z vody vytáhla.

11 I stalo se ve dnech těch, když vyrostl Mojžíš, že vyšel k bratřím svým, a hleděl na trápení jejich. Uzřel také muže Egyptského, an tepe muže Hebrejského, jednoho z bratří jeho. A sem i tam se ohlédna, vida, že žádného tu není, zabil Egyptského, a zahrabal jej v písku.

12 Vyšed potom druhého dne, a aj, dva muži Hebrejští vadili se. I řekl tomu, kterýž křivdu činil: Proč tepeš bližního svého?

13 Kterýžto odpověděl: Kdo tě ustanovil knížetem a soudcí nad námi? Zdali zabiti mne myslíš, jako jsi zabil Egyptského? Protož ulekl se Mojžíš a řekl: Jistě známá jest ta věc.

14 A uslyšav Farao tu věc, hledal zabiti Mojžíše. Ale Mojžíš utekl od tváři Faraonovy, a bydlil v zemi Madianské; i usadil se podlé studnice.

15 Kníže pak Madianské mělo sedm dcer. Kteréžto přišedše, vážily vodu, a nalívaly do koryt, aby napájely dobytek otce svého.

16 I přišli pastýři, a odehnali je. Tedy Mojžíš vstav, pomohl jim a napojil dobytek jejich.

17 A když se navrátily k Raguelovi, otci svému, řekl on: Jakž jste to dnes tak brzo přišly?

18 Odpověděly: Muž Egyptský vysvobodil nás z ruky pastýřů; ano také ochotně navážil nám vody, a napojil dobytek.

19 I řekl dcerám svým: Kdež pak jest? Pročež jste pustily muže toho? Povolejte ho, ať pojí chleba.

20 A svolil Mojžíš k tomu, aby bydlil s mužem tím. Kterýžto dal Zeforu, dceru svou, Mojžíšovi.

21 I porodila syna, a nazval jméno jeho Gerson; nebo řekl: Příchozí jsem byl v zemi cizí.

22 Stalo se pak po mnohých časích, že umřel král Egyptský; a synové Izraelští úpěli pro roboty, a křičeli. I vstoupil k Bohu křik jejich pro roboty.

23 A uslyšel Bůh naříkání jejich, a rozpomenul se Bůh na smlouvu svou s Abrahamem, Izákem a Jákobem.

24 I vzhlédl Bůh na syny Izraelské, a poznal Bůh.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 639, 2643, 6727


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 746

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 15:18, 19:9, 24:11, 26:3, 28:13, 29:9, 10, 35:11, 12, 22, 37:8

Exodus 1:14, 22, 3:1, 7, 4:20, 25, 6:5, 20, 15:20, 18:1, 2, 3, 4

Numeri 10:29, 12:1, 16:13, 20:1, 16, 26:59

Deuteronomium 7

Soudců 4:3

1. Samuelova 9:16, 12:8

1 Královská 11:18

2. Královská 3, 13:23

Žalmy 102:2, 105:8, 9

Abakuk 3:7

Skutky apoštolů 7:6, 20, 21, 24, 26, 29, 34, 35

Židům 11:23, 24

Významy biblických slov

muž
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

žena
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

syna
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

rákosí
Bulrushes signify what is vile, but nevertheless derived from truth. See Branch.

dcera
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

sestra
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

matky
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

na
‘To grow’ signifies to be perfected.

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Baby Moses in the Bulrushes
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Birth of Moses
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Birth of Moses
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Moses in the Ark of Bulrushes (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses in the Bulrushes
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses in the Bulrushes
Color and cut out pieces of the scene to picture Moses being found in the bulrushes.
Project | Ages 7 - 14

 Moses in the Bulrushes (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Pharaoh’s Daughter Finds Moses
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Baby in the Basket
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Birth of Moses
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Moses
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Moses
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Birth of Moses
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Birth of Moses - Level A
Complete lesson with activity choices: act out the story of Moses in the bulrushes, create a baby Moses diorama in a cup, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level A, for ages 3-6.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 The Birth of Moses - Level B
Complete lesson with activity choices: create a baby Moses diorama, learn to write your name in hieroglyphs, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level B, for ages 7-10.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Birth of Moses - Level C
Complete lesson with activity choices: experiment with currents to illustrate divine providence, decode passages from the Word written in hieroglyphs, scripted story discussion, and a spiritual task. Sample lesson from the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Level C, ages 11-14.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14


Přeložit: