Izimfihlakalo Zezulu #4954

Ngu Emanuel Swedenborg

Funda lesi Sigaba

  
Yiya esigabeni / 10837  
  

4954. ISAHLUKO 39.

Esandulelisweni seSahluko esingaphambi kwalesi kusonjululwe amazwi eNkosi akuMathewu 25:31-33, amayelana noLwahlulelo lwabantu abalungileyo nababi (bheka izinombolo 4807-4810). Lapha kuzosonjululwa amazwi eNkosi alandela lawo, awukuthi: Khona inkosi iyokuthi kwabangakwesokunene sayo: Zanini nina enibusisiweyo nguBaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngokuba ngangilambile, nangipha ukudla; ngangomile, nangiphuzisa; ngangiwumfokazi, nangingenisa; ngihambaze, nangembathisa; ngangigula, nangihamba; ngangisetilongweni, neza kiMi (Mathewu 25:34-36).

  
Yiya esigabeni / 10837