Okuchazwa amazwi aseBhayibhelini

Ukusebenzisa umqondo wamazwi nemishwana kamoya kungavula incazelo yeBhayibheli