၄ ဓမ္မရာဇဝင်第2章:5

学习

     

5 ထိုမြို့၌ရှိသော ပရောဖက်အမျိုးသားတို့သည် ဧလိရှဲထံသို့လာ၍ ထာဝရဘုရားသည် ကိုယ်တော်သခင် ကို ကိုယ်တော်ခေါင်းမှ၊ ယနေ့နှုတ်သွားတော်မူမည်ကို သိတော်မူသလောဟုမေးလျှင်၊ ဟုတ်ကဲ့ငါသိ၏။ တိတ်ဆိတ်စွာ နေကြပါဟု ပြောဆို၏။


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 5. And when this descent has taken place, there is perception from the state of man as to knowledges, that the Word will cease to be understood in its genuine "meaning, in a greater degree; but those who are in the love of obedience, knowing this, are astonished and grieved.