2 Χρονικά 11:9

पढाई करना

       

9 και την Αδωραιμ και την Λαχεις και την Αζηκα