၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:10

Étudier

       

10 ဧလိယကသင်သည်ရခဲသောဆုကို တောင်း၏ သင်နှင့်ငါကွာသည်ကို မြင်လျှင်ရမည်။ သို့မဟုတ် မရဟု ပြောဆို၏။


L'explication  

Par Henry MacLagan

Verse 10. And also that this conjunction is difficult when truth is about to be withdrawn from the corrupted church; but that nevertheless it is accomplished with those who see truths from the affection of truth, and thus are gifted with conscience, but not otherwise.