၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:10

공부

     

10 ဧလိယကသင်သည်ရခဲသောဆုကို တောင်း၏ သင်နှင့်ငါကွာသည်ကို မြင်လျှင်ရမည်။ သို့မဟုတ် မရဟု ပြောဆို၏။


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 10. And also that this conjunction is difficult when truth is about to be withdrawn from the corrupted church; but that nevertheless it is accomplished with those who see truths from the affection of truth, and thus are gifted with conscience, but not otherwise.