Bible

 

Genesis 49

Greek OT: LXX [A] Accented         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 ἐκάλεσεν δὲ ιακωβ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν συνάχθητε ἵνα ἀναγγείλω ὑμῖν τί ἀπαντήσει ὑμῖν ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν

2 ἀθροίσθητε καὶ ἀκούσατε υἱοὶ ιακωβ ἀκούσατε ισραηλ τοῦ πατρὸς ὑμῶν

3 ρουβην πρωτότοκός μου σύ ἰσχύς μου καὶ ἀρχὴ τέκνων μου σκληρὸς φέρεσθαι καὶ σκληρὸς αὐθάδης

4 ἐξύβρισας ὡς ὕδωρ μὴ ἐκζέσῃς ἀνέβης γὰρ ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρός σου τότε ἐμίανας τὴν στρωμνήν οὗ ἀνέβης

5 συμεων καὶ λευι ἀδελφοί συνετέλεσαν ἀδικίαν ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν

6 εἰς βουλὴν αὐτῶν μὴ ἔλθοι ἡ ψυχή μου καὶ ἐπὶ τῇ συστάσει αὐτῶν μὴ ἐρείσαι τὰ ἥπατά μου ὅτι ἐν τῷ θυμῷ αὐτῶν ἀπέκτειναν ἀνθρώπους καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν ἐνευροκόπησαν ταῦρον

7 ἐπικατάρατος ὁ θυμὸς αὐτῶν ὅτι αὐθάδης καὶ ἡ μῆνις αὐτῶν ὅτι ἐσκληρύνθη διαμεριῶ αὐτοὺς ἐν ιακωβ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν ισραηλ

8 ιουδα σὲ αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου αἱ χεῖρές σου ἐπὶ νώτου τῶν ἐχθρῶν σου προσκυνήσουσίν σοι οἱ υἱοὶ τοῦ πατρός σου

9 σκύμνος λέοντος ιουδα ἐκ βλαστοῦ υἱέ μου ἀνέβης ἀναπεσὼν ἐκοιμήθης ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος τίς ἐγερεῖ αὐτόν

10 οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ ιουδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ ἕως ἂν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν

11 δεσμεύων πρὸς ἄμπελον τὸν πῶλον αὐτοῦ καὶ τῇ ἕλικι τὸν πῶλον τῆς ὄνου αὐτοῦ πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦ

12 χαροποὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ οἴνου καὶ λευκοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἢ γάλα

13 ζαβουλων παράλιος κατοικήσει καὶ αὐτὸς παρ' ὅρμον πλοίων καὶ παρατενεῖ ἕως σιδῶνος

14 ισσαχαρ τὸ καλὸν ἐπεθύμησεν ἀναπαυόμενος ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων

15 καὶ ἰδὼν τὴν ἀνάπαυσιν ὅτι καλή καὶ τὴν γῆν ὅτι πίων ὑπέθηκεν τὸν ὦμον αὐτοῦ εἰς τὸ πονεῖν καὶ ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός

16 δαν κρινεῖ τὸν ἑαυτοῦ λαὸν ὡσεὶ καὶ μία φυλὴ ἐν ισραηλ

17 καὶ γενηθήτω δαν ὄφις ἐφ' ὁδοῦ ἐγκαθήμενος ἐπὶ τρίβου δάκνων πτέρναν ἵππου καὶ πεσεῖται ὁ ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω

18 τὴν σωτηρίαν περιμένω κυρίου

19 γαδ πειρατήριον πειρατεύσει αὐτόν αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτῶν κατὰ πόδας

20 ασηρ πίων αὐτοῦ ὁ ἄρτος καὶ αὐτὸς δώσει τρυφὴν ἄρχουσιν

21 νεφθαλι στέλεχος ἀνειμένον ἐπιδιδοὺς ἐν τῷ γενήματι κάλλος

22 υἱὸς ηὐξημένος ιωσηφ υἱὸς ηὐξημένος ζηλωτός υἱός μου νεώτατος πρός με ἀνάστρεψον

23 εἰς ὃν διαβουλευόμενοι ἐλοιδόρουν καὶ ἐνεῖχον αὐτῷ κύριοι τοξευμάτων

24 καὶ συνετρίβη μετὰ κράτους τὰ τόξα αὐτῶν καὶ ἐξελύθη τὰ νεῦρα βραχιόνων χειρῶν αὐτῶν διὰ χεῖρα δυνάστου ιακωβ ἐκεῖθεν ὁ κατισχύσας ισραηλ

25 παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου καὶ ἐβοήθησέν σοι ὁ θεὸς ὁ ἐμὸς καὶ εὐλόγησέν σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα ἕνεκεν εὐλογίας μαστῶν καὶ μήτρας

26 εὐλογίας πατρός σου καὶ μητρός σου ὑπερίσχυσεν ἐπ' εὐλογίαις ὀρέων μονίμων καὶ ἐπ' εὐλογίαις θινῶν ἀενάων ἔσονται ἐπὶ κεφαλὴν ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφῆς ὧν ἡγήσατο ἀδελφῶν

27 βενιαμιν λύκος ἅρπαξ τὸ πρωινὸν ἔδεται ἔτι καὶ εἰς τὸ ἑσπέρας διαδώσει τροφήν

28 πάντες οὗτοι υἱοὶ ιακωβ δώδεκα καὶ ταῦτα ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν αὐτούς ἕκαστον κατὰ τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς

29 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐγὼ προστίθεμαι πρὸς τὸν ἐμὸν λαόν θάψατέ με μετὰ τῶν πατέρων μου ἐν τῷ σπηλαίῳ ὅ ἐστιν ἐν τῷ ἀγρῷ εφρων τοῦ χετταίου

30 ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ διπλῷ τῷ ἀπέναντι μαμβρη ἐν τῇ γῇ χανααν ὃ ἐκτήσατο αβρααμ τὸ σπήλαιον παρὰ εφρων τοῦ χετταίου ἐν κτήσει μνημείου

31 ἐκεῖ ἔθαψαν αβρααμ καὶ σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐκεῖ ἔθαψαν ισαακ καὶ ρεβεκκαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐκεῖ ἔθαψα λειαν

32 ἐν κτήσει τοῦ ἀγροῦ καὶ τοῦ σπηλαίου τοῦ ὄντος ἐν αὐτῷ παρὰ τῶν υἱῶν χετ

33 καὶ κατέπαυσεν ιακωβ ἐπιτάσσων τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ ἐξάρας τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κλίνην ἐξέλιπεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 6328, 6329, 6330, 6331, 6332, 6334, 6335, ...

Apocalypse Revealed 349

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 258


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 259, 1063, 1069, 1071, 1298, 1756, 1984, ...

Apocalypse Revealed 17, 20, 134, 137, 166, 241, 298, ...

True Christian Religion 706, 708

The White Horse 2

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 248


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 39, 119, 163, 195, 237, 278, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Spiritual Experiences 21, 5089

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 23:9, 17, 20, 25:8, 9, 10, 34:25, 35:18, 22, 23, 27, 29, 41:52, 48:15, 50:12

Numbers 24:9, 14, 17, 19, 35:8

Deuteronomy 21:17, 33:1, 6

Joshua 17:18, 19:1, 9, 21:3, 8

Judges 1:2, 22, 13:2, 15:20, 20:21, 25

2 Samuel 7:13, 16

2 Kings 13:14, 20

1 Chronicles 5:2, 20, 22, 12:9, 24, 39

Job 29:20

Psalms 25:5, 34:12, 60:9, 78:68, 119:166, 132:2

Proverbs 4:1, 29:22

Isaiah 25:9, 42:4, 48:14, 55:3, 63:1, 3

Jeremiah 33:26

Ezekiel 21:32

Daniel 10:14

Hosea 12:7, 13:15

Micah 5:1

Acts of the Apostles 7:15

Hebrews 14

Revelation 5:5, 14:17

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Names of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Lord's Providence
An overview of how the Lord's providence guides all of us toward greatness and provides for our eternal happiness.
Worship Talk | Ages over 18

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4439

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4439. 'Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter' means a wrongful joining together, that is to say, a wrongful joining to the affection for truth which the external Church represented here by 'Jacob' possessed. This is clear from the meaning of 'defiling' as a wrongful joining together, for by 'marriages' is meant a rightful joining together, 4434, and therefore by the defilement of them a wrongful one, concerning which see 4433; from the representation of 'Dinah' as the affection for all things of faith, also the Church arising from that affection, dealt with in 4427; and from the representation of 'Jacob', who at this point is the external Ancient Church. The reason why Jacob' at this point means the external Ancient Church is that such a Church was to have been established among his descendants, and would in fact have been. established if those descendants had received the interior truths which existed among the Ancients. Jacob's representation of that Church at this point is also evident from the train of thought in this chapter, for he had no part in his sons' plan to smite the city and kill Hamor and Shechem, a deed which was also the reason for his telling Simeon and Levi,

You have brought trouble on me, by making me stink to the inhabitant of the land. Verse 30; and in the prophetical utterance he made before his death,

Into their secret place let my soul not come; in their congregation let not my glory be united; for in their anger they killed a man, and in their pleasure they hamstrung an ox. Genesis 49:6.

And there are very many other places in the Word besides these in which 'Jacob' represents the external Ancient Church, 422, 4286. The reason why 'Jacob' represents that Church is that in the highest sense he represents the Lord's Divine Natural, to which the external Church corresponds. His sons however mean his descendants who annihilated truth known to the Ancients as this existed among themselves, and in so doing destroyed that which was to constitute the Church, so that only that which was the representative of it remained with them, 4281, 4288, 4289, 4303.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4288-4289, Genesis 34:5)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 4442, 4445, 4470, 4475, 4514, 6337, 6428

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 443


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: