Bible

 

Genesis 45

Greek OT: LXX [A] Accented         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 καὶ οὐκ ἠδύνατο ιωσηφ ἀνέχεσθαι πάντων τῶν παρεστηκότων αὐτῷ ἀλλ' εἶπεν ἐξαποστείλατε πάντας ἀπ' ἐμοῦ καὶ οὐ παρειστήκει οὐδεὶς ἔτι τῷ ιωσηφ ἡνίκα ἀνεγνωρίζετο τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ

2 καὶ ἀφῆκεν φωνὴν μετὰ κλαυθμοῦ ἤκουσαν δὲ πάντες οἱ αἰγύπτιοι καὶ ἀκουστὸν ἐγένετο εἰς τὸν οἶκον φαραω

3 εἶπεν δὲ ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐγώ εἰμι ιωσηφ ἔτι ὁ πατήρ μου ζῇ καὶ οὐκ ἐδύναντο οἱ ἀδελφοὶ ἀποκριθῆναι αὐτῷ ἐταράχθησαν γάρ

4 εἶπεν δὲ ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐγγίσατε πρός με καὶ ἤγγισαν καὶ εἶπεν ἐγώ εἰμι ιωσηφ ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν ὃν ἀπέδοσθε εἰς αἴγυπτον

5 νῦν οὖν μὴ λυπεῖσθε μηδὲ σκληρὸν ὑμῖν φανήτω ὅτι ἀπέδοσθέ με ὧδε εἰς γὰρ ζωὴν ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν

6 τοῦτο γὰρ δεύτερον ἔτος λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἔτι λοιπὰ πέντε ἔτη ἐν οἷς οὐκ ἔσται ἀροτρίασις οὐδὲ ἄμητος

7 ἀπέστειλεν γάρ με ὁ θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν ὑπολείπεσθαι ὑμῶν κατάλειμμα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκθρέψαι ὑμῶν κατάλειψιν μεγάλην

8 νῦν οὖν οὐχ ὑμεῖς με ἀπεστάλκατε ὧδε ἀλλ' ἢ ὁ θεός καὶ ἐποίησέν με ὡς πατέρα φαραω καὶ κύριον παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης γῆς αἰγύπτου

9 σπεύσαντες οὖν ἀνάβητε πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ εἴπατε αὐτῷ τάδε λέγει ὁ υἱός σου ιωσηφ ἐποίησέν με ὁ θεὸς κύριον πάσης γῆς αἰγύπτου κατάβηθι οὖν πρός με καὶ μὴ μείνῃς

10 καὶ κατοικήσεις ἐν γῇ γεσεμ ἀραβίας καὶ ἔσῃ ἐγγύς μου σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ βόες σου καὶ ὅσα σοί ἐστιν

11 καὶ ἐκθρέψω σε ἐκεῖ ἔτι γὰρ πέντε ἔτη λιμός ἵνα μὴ ἐκτριβῇς σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντά σου

12 ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν βλέπουσιν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ μου ὅτι τὸ στόμα μου τὸ λαλοῦν πρὸς ὑμᾶς

13 ἀπαγγείλατε οὖν τῷ πατρί μου πᾶσαν τὴν δόξαν μου τὴν ἐν αἰγύπτῳ καὶ ὅσα εἴδετε καὶ ταχύναντες καταγάγετε τὸν πατέρα μου ὧδε

14 καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον βενιαμιν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτῷ καὶ βενιαμιν ἔκλαυσεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ

15 καὶ καταφιλήσας πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἔκλαυσεν ἐπ' αὐτοῖς καὶ μετὰ ταῦτα ἐλάλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτόν

16 καὶ διεβοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον φαραω λέγοντες ἥκασιν οἱ ἀδελφοὶ ιωσηφ ἐχάρη δὲ φαραω καὶ ἡ θεραπεία αὐτοῦ

17 εἶπεν δὲ φαραω πρὸς ιωσηφ εἰπὸν τοῖς ἀδελφοῖς σου τοῦτο ποιήσατε γεμίσατε τὰ πορεῖα ὑμῶν καὶ ἀπέλθατε εἰς γῆν χανααν

18 καὶ παραλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν ἥκετε πρός με καὶ δώσω ὑμῖν πάντων τῶν ἀγαθῶν αἰγύπτου καὶ φάγεσθε τὸν μυελὸν τῆς γῆς

19 σὺ δὲ ἔντειλαι ταῦτα λαβεῖν αὐτοῖς ἁμάξας ἐκ γῆς αἰγύπτου τοῖς παιδίοις ὑμῶν καὶ ταῖς γυναιξίν καὶ ἀναλαβόντες τὸν πατέρα ὑμῶν παραγίνεσθε

20 καὶ μὴ φείσησθε τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν σκευῶν ὑμῶν τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ αἰγύπτου ὑμῖν ἔσται

21 ἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ ισραηλ ἔδωκεν δὲ ιωσηφ αὐτοῖς ἁμάξας κατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ φαραω τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν

22 καὶ πᾶσιν ἔδωκεν δισσὰς στολάς τῷ δὲ βενιαμιν ἔδωκεν τριακοσίους χρυσοῦς καὶ πέντε ἐξαλλασσούσας στολάς

23 καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἀπέστειλεν κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ δέκα ὄνους αἴροντας ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν αἰγύπτου καὶ δέκα ἡμιόνους αἰρούσας ἄρτους τῷ πατρὶ αὐτοῦ εἰς ὁδόν

24 ἐξαπέστειλεν δὲ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθησαν καὶ εἶπεν αὐτοῖς μὴ ὀργίζεσθε ἐν τῇ ὁδῷ

25 καὶ ἀνέβησαν ἐξ αἰγύπτου καὶ ἦλθον εἰς γῆν χανααν πρὸς ιακωβ τὸν πατέρα αὐτῶν

26 καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ υἱός σου ιωσηφ ζῇ καὶ αὐτὸς ἄρχει πάσης γῆς αἰγύπτου καὶ ἐξέστη ἡ διάνοια ιακωβ οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς

27 ἐλάλησαν δὲ αὐτῷ πάντα τὰ ῥηθέντα ὑπὸ ιωσηφ ὅσα εἶπεν αὐτοῖς ἰδὼν δὲ τὰς ἁμάξας ἃς ἀπέστειλεν ιωσηφ ὥστε ἀναλαβεῖν αὐτόν ἀνεζωπύρησεν τὸ πνεῦμα ιακωβ τοῦ πατρὸς αὐτῶν

28 εἶπεν δὲ ισραηλ μέγα μοί ἐστιν εἰ ἔτι ιωσηφ ὁ υἱός μου ζῇ πορευθεὶς ὄψομαι αὐτὸν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5876, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 4286, 4592, 5710, 5873, 5874, 5875, 5882, ...

Doctrine of the Lord 47

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 27:28, 33:4, 37:28, 41:37, 41, 43, 42:23, 24, 29, 43:34, 45:8, 26, 46:5, 28, 30, 34, 47:1, 4, 6, 12, 48:11, 50:19, 20, 21

Judges 14:12, 17:10

Esther 4:14, 10:3

Psalms 105:17

Proverbs 25:25

Isaiah 22:21

Zechariah 12:10

Luke 24:11, 39

Acts of the Apostles 7:13, 14

2 Corinthians 2:7

1 John 1:1

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bring an Offering of Thanksgiving
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Dramatize the Story of Joseph Receiving His Brothers
Retell the story or read selected portions from the Word as the children dramatize the story of the brothers going to Egypt and being reunited with Joseph. 
Activity | Ages 4 - 10

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Food for the Soul
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Joseph Forgives His Brothers
If we love the Lord and try to obey His commandments, He will be with us to turn even our bad experiences into things that are good for us, that will prepare us for heaven.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph Is Reunited with Brothers
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Is Reunited with His Brothers
A coloring page showing Joseph in joyful reunion with his brothers.
Coloring Page | All Ages

 Joseph Reveals Himself - Level A
Complete lesson with activity choices: sing an action song about Joseph's family reunion (video demonstration), make a trifold picture that shows Joseph revealing himself to his brothers, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Reveals Himself - Level B
Complete lesson with activity choices: try a water experiment to see how the Lord's forgiveness works (video demonstration), make a trifold picture that shows Joseph revealing himself to his brothers, do a "wrinkled heart" activity to show how hard it can be to heal hurt feelings, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Reveals Himself - Level C
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about what Benjamin represents and how we need that quality in our lives, read several scenarios written in the style of news headlines and consider whether various actions should be forgiven or whether another response is called for, read a door handle sign with the Prayer of Saint Francis reflect on how you can forgive others, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph Reveals Himself - Level D
Complete lesson with activity choices: watch and discuss a video about what Benjamin represents and how we need that quality in our lives, consider how true ideas can connect us with the Lord and help us get to heaven, read a door handle sign with the Prayer of Saint Francis reflect on how you can forgive others, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Reveals Himself Trifold
Create a tri-fold picture that can be opened to show Joseph revealing his identity to his brothers in Egypt.
Project | All Ages

 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 The Story of Joseph
Examining the life and character of Joseph teaches us about how the Lord leads each of our lives.
Worship Talk | Ages over 18

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 5867

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

5867. Genesis 45

1. And Joseph could not contain himself before all those standing with him; and he cried out, Make every man go out from me. And no one stood with him while Joseph made himself known to his brothers.

2. And he gave forth his voice in weeping; and the Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard.

3. And Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still alive? And his brothers could not answer him, for they were filled with dismay at his presence.

4. And Joseph said to his brothers, Draw near to me, I beg you. And they drew near. And he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt

5. And now, do not be grieved, and do not have any anger in your eyes, that you sold me here; for God sent me before you for the bestowal of life.

6. For this [is the situation] - there have been two years of famine in the midst of the land, and there are still five years, in which there will be no ploughing and harvest.

7. And God sent me before you to establish for you a remnant on the earth, and for the bestowal of life on you for a great escape.

8. And now, you did not send me here, but God; and He has established me as father to Pharaoh, and as lord for all his house; and I have dominion in all the land of Egypt.

9. Make haste and go up to my father, and say to him, Thus said your son Joseph: God has established me as lord for all Egypt; come down to me, do not delay.

10. And you shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near me, you and your sons, and the sons of your sons, and your flocks, and your herds, and everything that belongs to you.

11. And I will sustain you there, for there are still five years of famine, lest perhaps you are wiped out, you and your household, and all that belongs to you.

12. And behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that with my mouth I am speaking to you.

13. And you must tell my father about all my glory in Egypt, and all that you see; and you must make haste, and cause my father to come down here.

14. And he fell on the neck 1 of Benjamin his brother, and wept; and Benjamin wept on his neck. 1

15. And he kissed all his brothers, and wept on them; and after that his brothers talked to him.

16. And a voice was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brothers have come. And it was good in Pharaoh's eyes, and in the eyes of his servants.

17. And Pharaoh said to Joseph, Say to your brothers, Do this: Load your animals, and go, get you to the land of Canaan.

18. And take your father and your households, and come to me; and I will give you the good of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land.

19. And now carry out this command: Take for yourselves from the land of Egypt carts for your young children and your wives, and bring your father, and come.

20. And do not let your eye be sparing over your household utensils, for the good of all the land of Egypt is yours.

21. And the sons of Israel did so, and Joseph gave them carts, according to Pharaoh's command; 2 and he gave them provision for the way.

22. And to them all he gave each one changes of garments; and to Benjamin he gave three hundred pieces of silver and five changes of garments.

23. And to his father he sent as follows: Ten asses carrying some of the good of Egypt, and ten she-asses carrying grain and bread, and food for his father for the way.

24. And he sent his brothers away, and they went; and he said to them, Do not quarrel on the way.

25. And they went up out of Egypt and came to the land of Canaan, to Jacob their father.

26. And they told him, saying, Joseph is still alive, and he has dominion in all the land of Egypt. And his heart failed, for he did not believe them.

27. And they spoke to him all Joseph's words which he had spoken to them; and he saw the carts which Joseph had sent to carry him, and the spirit of Jacob their father revived.

28. And Israel said, Enough, 3 Joseph my son is still alive. I will go and see him before I die.

CONTENTS

The previous chapter dealt with the internal man, which is 'Joseph' - with the initial steps taken by the internal man to become joined to the external natural man, which is 'Jacob's ten sons', through the intermediary, which is 'Benjamin'. The present chapter too deals with the internal man - with the actual joining of it to the external natural man. But since the two are not joined together except through spiritual good from the natural, which is 'Israel', the internal man prepares to link this good to itself first.

-----
Footnotes:

1. literally, necks

2. literally, mouth

3. literally, much

-----

(Odkazy: Genesis 45:1)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 5869

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


   Studijní pomůcky


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: