Bible

 

Jeremiah 48

Esperanto         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Pri Moab:Tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Izrael:Ve al Nebo! cxar gxi estas ruinigita; hontigita kaj venkoprenita estas Kirjataim; hontigita kaj tremigita estas la fortikajxo.

2 Jam ne ekzistas la gloro de Moab; en HXesxbon oni intencas kontraux gxi malbonon, dirante:Ni iru, kaj ni ekstermu gxin, ke gxi ne plu estu popolo. Ankaux vi, ho Madmen, eksilentu; vin persekutos glavo.

3 Kriadon oni auxdas de HXoronaim, tie estas ruinigado kaj granda malfelicxo.

4 Disbatita estas Moab; gxiaj infanoj lauxte krias.

5 Kiuj supreniras al Luhxit, tiuj iras kun plorado; cxe la malsuprenirado de HXoronaim la malamikoj auxdas kriadon de malfelicxo.

6 Forkuru, savu vian vivon, kaj estu kiel seknudigxinta arbo en la dezerto.

7 CXar vi fidis viajn faritajxojn kaj viajn trezorojn, vi ankaux estos venkoprenita; kaj Kemosx iros en kaptitecon kune kun siaj pastroj kaj eminentuloj.

8 Venos ruiniganto en cxiun urbon, neniu urbo savigxos; pereos la valo kaj dezertigxos la ebenajxo, kiel diris la Eternulo.

9 Donu flugilojn al Moab, cxar li devas forflugi; liaj urboj dezertigxos tiel, ke neniu en ili logxos.

10 Malbenita estu tiu, kiu plenumas malgxuste la faron de la Eternulo, kaj malbenita estu tiu, kiu detenas sian glavon de sango.

11 De sia juneco Moab havis trankvilecon kaj ripozadis sur sia fecxo, li ne estis transversxata el unu vazo en alian, kaj en kaptitecon li ne iris; tial lia gusto restis en li kaj lia odoro ne sxangxigxis.

12 Tial jen venos tempo, diras la Eternulo, kiam Mi sendos al li versxistojn, kaj ili versxos lin, malplenigos liajn vazojn, kaj disrompos liajn krucxojn.

13 Kaj Moab estos hontigita pro Kemosx, kiel la domo de Izrael estis hontigita pro Bet-El, kiun ili fidis.

14 Kiel vi povas diri:Ni estas herooj kaj kapabluloj por la milito?

15 Ruinigita estas Moab, liaj urboj falis, kaj liaj plej bravaj junuloj iris al bucxo, diras al Regxo, kies nomo estas Eternulo Cebaot.

16 Baldaux venos pereo al Moab, kaj lia malfelicxo tre rapidas.

17 Bedauxru lin cxiuj liaj cxirkauxantoj, kaj cxiuj, kiuj konas lian nomon, diru:Kiele disrompigxis la forta vergo, la belega bastono!

18 Iru malsupren de via majesto, sidu en senakva loko, ho logxantino, filino de Dibon; cxar la ruiniganto de Moab elpasxis kontraux vin kaj detruis viajn fortikajxojn.

19 Staru cxe la vojo kaj rigardu, ho logxantino de Aroer; demandu la forkuranton kaj la forsavigxanton, kaj diru:Kio farigxis?

20 Hontigita estas Moab, cxar li estas frapita; ploru kaj kriu, sciigu en Arnon, ke Moab estas ruinigita.

21 Jugxo venis kontraux la lando de la ebenajxo, kontraux HXolon, Jahac, kaj Mefaat,

22 kontraux Dibon, Nebo, kaj Bet-Diblataim,

23 kontraux Kirjataim, Bet-Gamul, kaj Bet-Meon,

24 kontraux Keriot kaj Bocra, kaj kontraux cxiuj urboj de la lando de Moab, la malproksimaj kaj la proksimaj.

25 Dehakita estas la korno de Moab, kaj lia brako estas rompita, diras la Eternulo.

26 Ebriigu lin, cxar li levigxis kontraux la Eternulo; Moab plauxdos en sia vomajxo, kaj li mem estos objekto de mokado.

27 CXu vi ne mokis Izraelon? cxu oni trovis lin inter sxtelistoj, ke cxiufoje, kiam vi parolas pri li, vi balancas la kapon?

28 Forlasu la urbojn kaj eklogxu sur roko, ho logxantoj de Moab, kaj farigxu kiel kolomboj, kiuj nestas en truoj de kavernoj.

29 Ni auxdis pri la fiereco de Moab, granda fiereco, pri lia malmodesteco, fiereco, aroganteco, kaj pri la malhumileco de lia koro.

30 Mi konas, diras la Eternulo, lian koleremecon, la nesincerecon de liaj vortoj kaj la nesincerecon de liaj agoj.

31 Tial Mi devas plori pri Moab, gxemi pri cxiuj Moabidoj, priplori la logxantojn de Kir-HXeres.

32 Per pli ol la plorado de Jazer Mi ploros pri vi, ho vinbergxardeno de Sibma; viaj brancxoj etendigxis trans la maron, atingis la maron de Jazer; rabisto atakis viajn somerajn fruktojn kaj vian rikolton.

33 Forigxis gxojo kaj gajeco de la fruktodona kampo kaj de la lando de Moab; Mi malaperigis vinon en la vinpremejoj, oni ne premos tie kun gxojo vinon, triumfaj kantoj ne plu sonos.

34 Pro la kriado, kiu auxdigxas de HXesxbon gxis Eleale kaj gxis Jahac, ili lauxte ekploris de Coar gxis HXoronaim kaj gxis la tria Eglat; cxar ankaux la akvo de Nimrim sekmalaperis.

35 Mi ekstermos cxe Moab, diras la Eternulo, cxiun, kiu supreniras sur altajxon kaj incensas al siaj dioj.

36 Tial Mia koro gxemas pri Moab kiel fluto, kaj pri la logxantoj de Kir- HXeres Mia koro gxemas kiel fluto; cxar la abundajxo, kiun ili akiris, pereis.

37 CXar cxiu kapo kalvigxis, kaj cxiu barbo estas fortondita, sur cxiuj manoj estas trancxoj, kaj sur la lumboj estas sakajxo.

38 Sur cxiuj tegmentoj de Moab kaj sur liaj stratoj cxie estas plorado; cxar Mi disrompis Moabon kiel senvaloran vazon, diras la Eternulo.

39 Kiele disbatita li estas, kiele ili ploregas! kiele Moab turnis sian nukon, estas hontigita, kaj Moab farigxis objekto de mokado kaj de teruro por cxiuj siaj cxirkauxantoj!

40 CXar tiele diras la Eternulo:Jen li alflugos kiel aglo kaj etendos siajn flugilojn super Moab.

41 Prenita estas Keriot, kaj la fortikigitaj urboj estas kaptitaj; kaj la koro de la herooj de Moab en tiu tago estos kiel la koro de virino dum la doloroj de naskado.

42 Kaj Moab estos ekstermita, ke li ne plu estos popolo, cxar li levigxis kontraux la Eternulo.

43 Teruro, kavo, kaj kaptilo trafos vin, ho logxanto de Moab, diras la Eternulo.

44 Kiu forkuros de la teruro, tiu falos en la kavon; kaj kiu eliros el la kavo, tiu trafos en kaptilon; cxar Mi venigos sur lin, sur Moabon, la jaron de lia puno, diras la Eternulo.

45 Sub la ombro de HXesxbon starigxos tiuj, kiuj forkuros de la forto; sed fajro eliros el HXesxbon kaj flamo el la mezo de Sihxon, kaj gxi mangxegos la flankon de Moab kaj la verton de la filoj malkvietaj.

46 Ve al vi, ho Moab! pereis la popolo de Kemosx; cxar viaj filoj estas prenitaj en kaptitecon kaj viaj filinoj estas forkondukitaj.

47 Sed en la tempo estonta Mi revenigos la kaptitojn de Moab, diras la Eternulo. GXis cxi tie estas la verdikto pri Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christianity 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Eternulo
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Dio
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

ni
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

glavo
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

dezerto
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

pastroj
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

valo
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

diris
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

donu
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Urboj
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

sango
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

odoro
Fragrance means the affection of truth derived from good.

hontigita
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

domo
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

milito
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

nomo
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

forta
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

vergo
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

malsupren
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

vojo
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

venis
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Lando
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Korno
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

brako
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rompita
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

parolas
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

roko
'Rocks' signify the good and truth of faith.

kolomboj
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

fiereco
'Pride' signifies the love of self.

koro
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

plori
To howl' signifies grief caused by vastation.

jazer
'Jaser' signifies false principles.

vinon
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

akvo
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kapo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

manoj
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

lumboj
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

tegmentoj
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

aglo
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

tago
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

virino
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

kaptilo
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

puno
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

sub
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

ombro
'The shadow is good' of the oak, poplar and elm means complacence.

fajro
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

filoj
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Filinoj
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 4779

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

4779. 'And put sackcloth on his loins' means mourning for lost good. This is clear from the meaning of 'putting sackcloth over the loins' as an act representative of mourning for lost good. For 'the loins' means conjugial love and from this all celestial and spiritual love, 3021, 3294, 4277, 4280, 4575. This meaning of 'the loins' is derived from correspondence, for as all the organs, members, and viscera of the human body correspond to the Grand Man, as shown at the ends of chapters, so the loins correspond to those who are within the Grand Man, which is heaven, and in whom genuine conjugial love has existed. And because conjugial love is the fundamental of all kinds of love 'the loins' therefore means in general all celestial and spiritual love. From this arose the custom of putting sackcloth over their loins when they mourned over lost good; for all good belongs to love.

[2] The fact that people put sackcloth over their loins to testify to this mourning becomes clear from the historical and the prophetical parts of the Word, as in Amos,

I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; so will I cause sackcloth to come up over all loins, and baldness over every head, and I will make it as the mourning for an only-begotten sore, and its end as a bitter day. Amos 8:10.

'Causing sackcloth to come up over all loins' stands for mourning over lost forms of good, 'all loins' standing for all forms of the good of love. In Jonah,

The men of Nineveh believed in God, and therefore they proclaimed a fast, and put on sackcloths, from the greatest even to the least of them. And when word reached the king of Nineveh he rose up from his throne, and laid aside his royal robe from upon him, and covered himself with sackcloth and sat in ashes. And he proclaimed that man and beast were to be covered with sackcloths. Jonah 3:5-8.

Clearly this was a sign representative of mourning over evil on account of which Nineveh was to perish, and so mourning over lost good.

(Odkazy: Jonah 3:5-6, Jonah 3:8)


[3] In Ezekiel,

They will let forth a cry over you with their voice and will cry out bitterly; and they will cause dust to come up over their heads, and will roll themselves in ashes, and will make themselves bald over you, and will gird themselves with sackcloths. Ezekiel 27:30-31.

This refers to Tyre, each action mentioned here being representative of mourning for falsities and evils and so for lost truths and goods. 'Letting forth a cry and crying out bitterly' stands for lamentation over falsity or lost truth, 2240; 'causing dust to come up over the head' stands for having been condemned on account of evil, 278; 'rolling themselves in ashes' for having been condemned on account of falsities; 'making themselves bald' for mourning because the natural man has no truth, 3301 (end); 'girding themselves with sackcloths' for mourning because the natural man has no good. Similarly in Jeremiah,

O daughter of My people, gird yourself with sackcloth. and roll yourself in ashes; make mourning as for an only-begotten son, very bitter wailing; for suddenly he who lays waste will come upon you. Jeremiah 6:26.

And elsewhere in the same prophet,

The elders of the daughter of Zion will sit on the ground, they will become silent; they will cause dust to come up over their head, they will gird themselves with sackcloths; the virgins of Jerusalem will cause their heads to come down to the ground. Lamentations 2:10.

Here similar representative actions are described which, as above, were appropriate for the types of good and truth which had become lost.

[4] In Isaiah,

A prophecy concerning Moab. He will go up to Bayith, and to Dibon into the high places to weep; over Nebo and over Medeba Moab will howl. On all heads there is baldness; every beard is shaved off; in its streets they have girded themselves untie sackcloth; on its roots and in its streets everyone will wail, descending into weeping. Isaiah 15:2-3.

'Moab' stands for those who adulterate all good, 2468. The mourning over that adulteration meant by 'Moab' is described by the kinds of things that correspond to that type of evil. Virtually the same description therefore occurs in Jeremiah,

Every head is bald, and every beard shaved off; upon all hands are cuts, and over the loins is sackcloth; on all the roofs of Moab and in its streets there is mourning everywhere. Jeremiah 48:37-38.

(Odkazy: Isaiah 15:1-3)


[5] When king Hezekiah heard the blasphemous utterances of the Rabshakeh against Jerusalem 'he rent his clothes, and covered himself with sackcloth', Isaiah 37:1; 2 Kings 19:1. The reason for mourning was that his utterances were directed against Jehovah, the king, and Jerusalem. Their being utterances made in opposition to truth is meant by the king rending his clothes, 4763, and utterances made in opposition to good by his covering himself with sackcloth; for when in the Word truth is dealt with, so also is good. This is so because of the heavenly marriage, which is a marriage of good to truth and of truth to good in every single part; as also in David,

You have turned for me my mourning into dancing; You have loosed 1 my sackcloth and girded me with gladness. Psalms 30:11.

Here 'dancing' has reference to truths, and 'gladness' to goods, as they also do in other parts of the Word. 'Loosing sackcloth' accordingly means releasing from mourning over lost good.

[6] In 2 Samuel,

David said to Joab and to all the people who were with him, Rend your clothes, and gird sackcloth round you, and wail before Abner. 2 Samuel 3:31.

Because an outrageous act had been committed against that which was true and good David therefore commanded them to rend their clothes and gird sackcloths round them. Something similar occurred in the case of Ahab, for when he heard Elijah's words that he was to be cut off because he had acted contrary to what was fair and right - meaning in the spiritual sense contrary to what is true and good - 'he tore his clothes apart, and put sackcloth over his flesh, and fasted, and lay in sackcloth, and went about slowly, 1 Kings 21:27.

[7] The use of 'sackcloth' to refer to lost good is also clear in John,

When he opened the sixth seal, behold, a great earthquake took place, and the sun became black as sackcloth, and the full moon became like blood. Revelation 6:12.

'An earthquake' stands for an alteration in the state of the Church as regards good and truth, 3355. 'The sun' stands for the good of love, 1529, 1530, 2441, 2495, 4060, 4300, 4696, and therefore 'sackcloth' here has reference to lost good. 'The moon' stands for the truth of faith, 1529, 1530, 2120, 2495, 4060, and 'blood' has reference to this because 'blood' means truth that has been falsified and rendered profane, 4735.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1529-1530)


[8] Because 'being clothed in sackcloth and rolling oneself in ashes' represented mourning over evils and falsities, it also represented both humility and repentance. For humility begins first with the acknowledgement that in oneself one is nothing but a source of evil and falsity. Repentance begins with the same acknowledgement and does not become a reality except through humility, and humility does not become a reality except through heartfelt confession that in oneself one is such a source of evil and falsity. For 'putting on sackcloth' was an expression of humility, see 1 Kings 21:27-29, also of repentance, Matthew 11:21; Luke 10:13. But the fact that this was no more than some representative, and so merely an external activity of the body and not an internal activity of the heart, is evident in Isaiah,

Is he to bow his head like a rush and to lie in sackcloth and ashes? Will you call this a fast, and a day of that which is pleasing to Jehovah? Is not this the fast that I choose, to loose 2 the bonds of wickedness, to break bread for the hungry? Isaiah 58:5-7.


-----
Footnotes:

1. literally, opened

2. literally, to open

-----

(Odkazy: Genesis 37:34; Isaiah 15:1-3; Jonah 3:5-6, Jonah 3:8)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 393

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: