Bible

 

Jóel 2

Bible kralická         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, Den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; Před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo Před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgement 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Významy biblických slov

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
„Vzduch“ v Bibli představuje myšlenku, ale velmi obecně - spíše jako naše schopnost vnímat myšlenky a způsob, jakým máme tendenci myslet, spíše než naše konkrétní...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

dcery
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Revealed # 8

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

8. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy, and keep those things which are written in it. (1:3) This symbolizes their communion with angels in heaven who live according to the doctrine of the New Jerusalem.

"Blessed is he" here means someone who in respect to his spirit is in heaven, thus someone who, while living in the world, is in communion with angels in heaven, inasmuch as he is in heaven in respect to his spirit.

"The words of this prophecy" mean nothing else than the doctrine of the New Jerusalem, for in an abstract sense a prophet symbolizes the doctrine of the church drawn from the Word, thus here the doctrine of the New Church, which is the New Jerusalem. The same is meant by prophecy. To read, hear and keep those things which are written in it means, symbolically, to wish to know it, to pay attention to the things written in it, and to do the things that are found in it - in sum, to live according to it. It is apparent that people are not blessed if they simply read, hear and keep or preserve in memory the things seen by John (see below, no. 944).

[2] A prophet symbolizes the doctrine of the church drawn from the Word, and the same is meant by a prophecy, because the Word was written by prophets, and in heaven a person is regarded in relation to something pertaining to his occupation or function. So, too, every person, spirit and angel mentioned in the Word. Because it was a prophet's function to write and teach the Word, therefore when a prophet is mentioned, the Word in relation to doctrine is meant, or doctrine drawn from the Word.

It is for this reason that the Lord, being the embodiment of the Word, was called a prophet (Deuteronomy 18:15-20, 1 Matthew 13:57, 2 21:11, 3 Luke 13:33 4 ).

To show that a prophet means the doctrine of the church drawn from the Word, we will cite several passages from which this may be concluded. In Matthew:

(At the end of the age) many false prophets will rise up and lead many astray... ...false christs and false prophets will rise... and lead astray, if possible, ...the elect. (Matthew 24:11, 24)

The end of the age is the final period of the church, which is the one that exists now, when there are not false prophets but doctrinal falsities.

(Odkazy: Matthew 21:46)


[3] In the same gospel:

Whoever receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. (Matthew 10:41)

To receive a prophet in the name of a prophet is to accept doctrinal truth because it is true; to receive a righteous man in the name of a righteous man is to accept goodness because of its goodness; and to receive a reward is to be saved in accordance with that acceptance. Obviously no one receives a reward or is saved because he received a prophet or righteous man in the name of such.

Without a concept of what a prophet and righteous man mean, no one could understand these words, or those that follow:

Whoever gives one of these little ones just a cup of cold water in the name of a disciple..., shall by no means lose his reward. (Matthew 10:42)

A disciple means charity and at the same time faith from the Lord.

[4] In Joel:

...I will pour out My spirit on all flesh, so that your sons and your daughters prophesy... (Joel 2:28)

This is said of the church about to be established by the Lord, in which they did not prophesy but received doctrine, which is "to prophesy."

In Matthew:

(Jesus said,) "Many will say to Me in that day, 'Lord, Lord, have we not prophesied in Your name...?' But then I will confess to them, 'I have not known you; depart from Me, you workers of iniquity!'" (Matthew 7:22-23)

Who does not see that they are not going to say they have prophesied, but that they have known the doctrine of the church and taught it?

In Revelation:

...the time has come to judge the dead and give the reward to... the prophets... (Revelation 11:18)

In another place:

Rejoice..., O heaven, ...you holy apostles and prophets, for God has given judgment for you... (Revelation 18:20)

It is plain that a reward is not to be given solely to prophets when the Last Judgment is about to take place, or that only apostles and prophets are going to rejoice, but that all will be rewarded and rejoice who have accepted doctrinal truths and lived according to them. These, therefore, are meant by apostles and prophets.

[5] In Exodus:

Jehovah said to Moses: ."..I have made you a god to Pharaoh, and Aaron your brother shall be your prophet." (Exodus 7:1)

"A god" means Divine truth in its reception from the Lord, and in this sense angels, too, are called gods; and a prophet means one who teaches and gives voice to that truth. It is because of this that Aaron is there termed a prophet.

A prophet has the same symbolic meaning elsewhere, as in the following:

...the law shall not perish from the priest..., nor the Word from the prophet. (Jeremiah 18:18)

...from the prophets of Jerusalem hypocrisy has gone out into all the land. (Jeremiah 23:15-16)

...the prophets will become wind, and the Word will not be in them. (Jeremiah 5:13)

The priest and the prophet err through intoxicating drink, they are swallowed up by wine..., they stumble in judgment. (Isaiah 28:7)

The sun is going down on the prophets, and the day is becoming dark upon them. (Micah 3:6)

From the prophet even to the priest, everyone works a falsehood. (Jeremiah 8:10)

[6] In these passages prophets and priests mean, in the spiritual sense, not prophets and priests but the entire church - prophets the church in respect to doctrinal truth, and priests the church in respect to goodness of life, both of which had been lost. These statements are so understood by angels in heaven when people read them in the world according to their literal sense.

To be shown that prophets represented the state of the church in respect to doctrine, and that the Lord represented it in respect to the Word itself, see The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Lord, nos. 15-17.

-----
Footnotes:

1. The LORD your God will raise up for you a Prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear, according to all you desired of the LORD your God in Horeb in the day of the assembly, saying, "Let me not hear again the voice of the LORD my God, nor let me see this great fire anymore, lest I die." And the LORD said to me: "What they have spoken is good. I will raise up for them a Prophet like you from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him. And it shall be that whoever will not hear My words, which He speaks in My name, I will require it of him. But the prophet who presumes to speak a word in My name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die."

2. So they were offended at Him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country and in his own house."

3. So the multitudes said, "This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee."

4. Nevertheless I must journey today, tomorrow, and the day following; for it cannot be that a prophet should perish outside of Jerusalem.

-----

(Odkazy: Matthew 10:41-42, Matthew 21:46; Teachings about the Lord 15-17)

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Apocalypse Revealed 1, 133, 194, 437, 483, 491, 526, 790, 801, 834, 943, 944


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: