Bible

 

Jóel 2

Czech BKR         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trubte trubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všickni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest,

2 Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude až do let národů i pronárodů.

3 Před tváří jeho oheň zžírati bude, a za ním plamen plápolati; před ním země tato jako zahrada Eden, ale po něm bude poušť přehrozná, a aniž bude, což by ušlo před ním.

4 Způsob jeho bude jako způsob koní, a jako jízdní, tak poběhnou.

5 Jako s hřmotem vozů po vrších hor skákati budou, jako hluk plamene ohně zžírajícího strniště, jako lid silný zšikovaný k bitvě.

6 Tváři jeho děsiti se budou lidé, všecky tváře zčernají jako hrnec.

7 Jako rekové poběhnou, jako muži váleční vstoupí na zed, a jeden každý cestou svou půjde, aniž se uchýlí z stezek svých.

8 Jeden druhého nebude tlačiti, každý silnicí svou půjde, a byť i na meč upadli, nebudou raněni.

9 Po městě těkati budou, po zdech běhati, na domy vstupovati, a okny polezou jako zloděj.

10 Před tváří jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa, slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy potratí blesk svůj.

11 Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, proto že velmi veliký bude tábor jeho, proto že silný ten, kdož vykoná slovo jeho. (Nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně), i kdož jej bude moci snésti?

12 A protož ještě nyní dí Hospodin: Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.

13 A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého.

14 Kdo , neobrátí-li se a nebude-li želeti, a nezůstaví-li po něm požehnání, oběti suché a mokré Hospodinu Bohu vašemu.

15 Trubte trubou na Sionu, uložte půst, svolejte shromáždění.

16 Shromažďte lid, posvěťte shromáždění, shromažďte starce, shromažďte maličké i ty, jenž prsí požívají; nechť vyjde ženich z pokojíka svého a nevěsta z schrany své.

17 Kněží, služebníci Hospodinovi, ať plačí mezi síňcí a oltářem, a řeknou: Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění, tak aby nad nimi panovati měli pohané. Proč mají říkati mezi národy: Kde jest Bůh jejich?

18 I bude horlivou milostí zažžen Hospodin k zemi své, a slituje se nad lidem svým.

19 A ohlásí se Hospodin, a řekne lidu svému: Aj, já pošli vám obilé, mest a olej, i budete jím nasyceni, aniž vás vydám více v pohanění mezi pohany.

20 Nebo půlnoční vojsko vzdálím od vás, a zaženu je do země vyprahlé a pusté, přední houf jeho k moři východnímu, konec pak jeho k moři nejdalšímu; i vzejde z něho smrad a puch, jakžkoli sobě mocně počíná.

21 Neboj se země, plésej a vesel se; neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své.

22 Nebojtež se zvířátka polí mých; neboť se zotaví pastviska na poušti, a stromoví přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydadí moc svou.

23 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas.

24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem.

25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás.

26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky.

27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky.

28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou.

29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého,

30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové.

31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný,

32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Tajemství nebe 31, 46, 217, 488, 547, 574, 588, ...

Apocalypse Revealed 8, 37, 51, 53, 164, 312, 331, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

O Pánu 4, 14, 38, 49

O Písmu svatém 14, 86

Nebe a peklo 119, 570

The Last Judgment 3

Pravé křesťanství 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 183, 193, 261, 329, 340, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:8

Exodus 10:6, 14, 33:5, 34:6

Leviticus 26:4, 5, 12

Numeri 10:2, 3, 11:29, 23:21

Deuteronomium 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Jozue 7:9

Soudců 2:4

Rút 1:6

1. Samuelova 7:6

2. Samuelova 16:12, 24:10

1 Královská 8:36

2. Královská 19:31

2. Paralipomenon 6:27, 20:13, 30:6

Nehejháš 9:1

Jób 37:13

Žalmy 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Přísloví 1:23, 30:27

Izajáš 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Jeremiáše 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Ezechiel 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

Ozeáš 12:7

Jóel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

Ámos 5:18, 20

Jonáš 3:9

Micheáš 7:10

Nahum 2:11, 3:2

Abakuk 1:6, 3:18

Sofonjáš 1:7, 15, 3:14

Ageus 2:19

Zacharjáš 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

Malachiáš 3:11

Matouš 23:35

Marek 13:19, 24

Skutky apoštolů 2:20

List Jakubův 4:9

Zjevení Janovo 6:17, 9:2, 7

Vysvětlení slova/fráze

Obyvatelé
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

Země
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

po
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

před
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

oheň
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

za
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

plamen
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

zahrada
Plants, in general, represent knowledge, ideas and intellectual concepts – things of the mind. Plant the best and most beautiful of those in one place,...

Eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

poušť
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

strniště
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

tváře
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

nebesa
Nebesa jsou nebeské a duchovní věci. V důsledku toho jsou to nejvznešenější věci, obě z království Páně v nebi i na zemi. Týká se to...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Měsíc
'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. 'The moon' signifies spiritual good or truth. 'The moon' signifies...

hvězdy
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

Hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

hlas
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tábor
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hojný
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

milosrdenství
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...


Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ženich
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

nevěsta
'A bride' means the church in respect to Divine truth from the Lord.

Kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

dědictví
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

pohané
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekne
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

fík
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

kobylky
'Locusts' signify falsities in the extremes, which consume the truths and goods of the church in a person. 'The locusts' which John the Baptist ate...

housenky
Caterpillars, mentioned in Joel 1:4, signify the evil of the sensual man.

jméno
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

tělo
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

krev
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Komentář

 

Wilderness      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

← Předchozí   Další →

'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80

(Odkazy: Arcana Coelestia 1927; Luke 1:80)


'Wilderness' signifies somewhere there is no good because there is no truth.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


'Wilderness,' as in Jeremiah 23:10, signifies the Word when it is adulterated.

(Odkazy: Jeremiah 23:10; The Apocalypse Explained 730)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 644

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

644. Verse 6. These have power to shut heaven that it rain no rain in the days of their prophecy, signifies that those who reject the goods and truths of heaven and the church that proceed from the Lord, receive no influx out of heaven. This is evident from the signification of "shutting heaven," as being lest any influx out of heaven be received (of which presently); also from the signification of "rain," as being truth fertilizing, which is truth from which there is good that flows down out of heaven (of which also presently); also from the signification of "their prophecy," as being prediction respecting the Lord and His coming, and respecting the good of love to Him and the truths of faith in Him. This revelation and the proclamation of this revelation at the end of the church is what is chiefly meant by "the days of the prophecy of the two witnesses." It is the Lord that is chiefly proclaimed at the end of the church by "the two witnesses," because "the two witnesses," which are the good of love to the Lord and the truth of faith in Him, are what chiefly bear witness of Him, therefore it is afterwards said that:

The testimony of Jesus is the spirit of prophecy (Revelation 19:10).

(Odkazy: Revelation 11:6)


[2] "To shut heaven" means to prevent the reception of any influx out of heaven, because it is added, "that it rain no rain," which signifies influx of Divine truth out of heaven. For it is well known that every good of love and every truth of faith flows in out of heaven, that is, from the Lord through heaven, with man, and that it flows in continually; from which it follows that neither the good of love nor the truth of faith is in anywise man's, but is the Lord's with him. These both flow insofar as evil and falsity do not obstruct; it is these that shut heaven so that there is no influx; for evil and good, and falsity and truth, are opposites, consequently where the one is the other cannot be; for evil with man prevents the entrance of good, and falsity the entrance of truth; while good causes evil to be removed, and truth falsity; for these are opposites, as heaven and hell are opposites; therefore the one acts against the other with an unceasing endeavor to destroy, and the one that prevails destroys the other.

[3] Moreover, there are in every man two minds, an interior which is called the spiritual mind, and another, the exterior which is called the natural mind. The spiritual mind is created for the reception of light from heaven, but the natural mind for the reception of light from the world. The spiritual mind, therefore, which is man's interior mind, is heaven with him, and the natural mind, which is man's exterior mind, is the world with him. The interior mind, which is heaven with man, is opened so far as man acknowledges the Divine of the Lord, and man so far acknowledges this as he is in the good of love and charity and in the truths of doctrine and faith. But this interior mind, which is heaven with man, is unopened so far as man does not acknowledge the Divine of the Lord, and does not live the life of love and faith; and that mind is shut so far as man is in evils and in falsities therefrom; and when it is shut then the natural mind with man becomes a hell; for in the natural mind are evil and its falsity, consequently when the spiritual mind which is heaven with man is shut, the natural mind which is hell rules. From this it can be seen what is meant by "heaven is shut that it rain no rain. "

[4] It is said that the two witnesses have power "to shut heaven," but still these do not shut it, but the evil and falsity shut it that rule with the men of the church at its end. This is said of "the two witnesses," as was said above that "fire shall go forth out of their mouth and shall devour their enemies," and yet no fire goes forth from them and devours (as has been said in the two articles above). "That it rain no rain" signifies no influx of Divine truth out of heaven, because "water," which makes rain, signifies the truth of the Word, and the truth of doctrine and faith therefrom (see above, n. 71, 483, 518, 537, 538); and as rain water descends out of the clouds in heaven, so "to rain rain" signifies the influx of Divine truth from the Lord in heaven, and as rain fertilizes the earth, so "rain" signifies Divine truth fertilizing and making fruitful the church, for which reason "rain" signifies also spiritual blessing.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, The Apocalypse Explained 518, 537-538)


[5] That "rain" in the Word does not mean rain, but the inflowing Divine, which causes intelligence and wisdom, and also the good of love and the truth of faith in man, to grow and become fruitful, and that "to rain" signifies influx can be seen from the following passages. In Moses:

My doctrine shall flow down as the rain, My word shall distill as the dew, as the drops on the grass, and as the showers on the herb (Deuteronomy 27:2).

Doctrine is here compared to rain, because "rain" signifies the Divine truth proceeding, from which is everything of doctrine; for all comparisons in the Word are also from correspondences. Because "rain" signifies the Divine truth flowing down it is said, "My doctrine shall flow down as the rain. " "Dew" signifies good, and since "word" has the same signification, therefore it is said, "My word shall distill as the dew." So intelligence and wisdom therefrom are signified by "the drops on the grass," and by "the showers on the herbs," for as the grass and herb of the field grow from the waters of the rain and dew, so do intelligence and wisdom by the influx of Divine truth from the Lord. This is first said by Moses, because in this chapter he is speaking of the twelve tribes of Israel, which signify in the spiritual sense all truths and goods of the church, and thus doctrine in the whole complex.

(Odkazy: Deuteronomy 32:2)


[6] In the same:

The land which ye shall pass over to possess it is a land of mountains and valleys, of the rain of heaven it drinketh waters. And I will give the rain of your land in its time, the former rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy new wine, and thine oil. But if ye shall serve other gods, and shall not walk in my statutes, the anger of Jehovah shall glow against you; He will shut heaven that there be no rain, and the land shall not yield her produce (Deuteronomy 11:11, 14, 16, 17).

This describes the land of Canaan and its fruitfulness; but as that land means in the spiritual sense the church, it follows that all things of this description signify such things as belong to the church, as "mountains," "valleys," "corn," "new wine," "oil," "produce," and "rain. " "A land of mountains and valleys" signifies the higher and lower, or internal and external things of the church; the internal things of the church are with the internal man, which is also called the spiritual man, and the external things of the church are with the external man, which is called the natural man; that both these are such as to receive the influx of Divine truth is signified by "of the rain of heaven it drinketh waters." That Divine truth inflows in both states, that is, when the man of the church is in his spiritual state and when he is in his natural state, is signified by "the rain given in its time, the former rain and the latter rain;" for the man of the church is by turns in a spiritual state and in a natural state, and the influx and reception of Divine truth in a spiritual state is meant by "the former or morning rain," and in a natural state by "the latter or evening rain;" spiritual and celestial good and truth which the man of the church has therefrom is meant by the "corn," "new wine," and "oil," which they shall gather in; that the falsities of doctrine and of worship will prevent the influx and reception of Divine truth, and in consequence, the increase of spiritual life, is signified by "if ye shall serve other gods there shall be no rain, and the land will not yield her produce," "other gods" signifying the falsities of doctrine and of worship.

(Odkazy: Deuteronomy 11:16-17)


[7] In the same:

If ye walk in My statutes and keep My commandments and do them, the land shall yield its produce, and the tree of the field shall yield its fruit (Leviticus 26:3, 4).

Here "the rain that shall be given in its time, and the produce of the land," have a similar signification as above; and as the church was at that time an external church, representative of interior spiritual things, so when they walked in the statutes, and kept the commandments and did them, it came about that they had rain in its time, and the earth yielded its produce, and the tree of the field its fruit; and yet the rain and the produce thence were representative and significative, "rain" represented the Divine flowing in, "the produce," the truth of doctrine and the understanding of truth, and "the fruit of the tree," the good of love and the will of good.

(Odkazy: Leviticus 26:3-4)


[8] This can be seen from its being said:

That the rain was withheld, and consequently there was a famine in the land of Israel for three years and a half, under Ahab, because they served other gods and killed the prophets (1 Kings 17:1; (1_Kings 1 Kings 18:1);Luke 4:25).

This was a representative, and thus a significative, that no Divine truth flowing in out of heaven could be received because of the falsities of evil, which were signified by "other gods" and by "Baal," whom they worshiped. "Killing the prophets" signified also the destruction of the Divine, for a "prophet" signifies in the Word the doctrine of truth from the Word.

[9] In Isaiah:

I will lay waste My vineyard; it shall not be pruned nor hoed, that the briar and the bramble may come up; and I will command the clouds that they rain no rain upon it (Isaiah 5:6).

Here, too, it is said of Jehovah that He layeth waste His vineyard, "and commandeth the clouds that they rain no rain upon it;" and yet this is not done by Jehovah, that is, the Lord, for He always flows in both with the evil and with the good, which is meant by His "sending His rain upon the just and upon the unjust" (Matthew 5:45); but the cause is with the man of the church, that he does not receive any influx of Divine truth, for the man who does not receive closes up with himself the interiors of his mind, which receive; and when these are shut the inflowing Divine is rejected. The "vineyard" which is laid waste signifies the church; "it is not pruned nor hoed" signifies no ability to be cultivated and so prepared to receive; "the briar and bramble" which shall come up signify the falsities of evil; "to command the clouds that they rain no rain" signifies that no influx of Divine truth from heaven is received.

[10] In Jeremiah:

The showers have been withholden, and there hath been no latter rain; and still the forehead of a harlot woman remained to thee, thou didst refuse to be ashamed (Jeremiah 3:3).

They said not in their heart, Come, let us fear Jehovah our God; that giveth the rain, and the former and the latter rain in its time. He keepeth unto us the weeks, the stated times of harvest; your iniquities make these things to turn away (Jeremiah 5:24, 25).

In Amos:

I have withholden the rain from you, when there were yet three months to the harvest, so that I might cause it to rain upon one city, and not cause it to rain upon another city; one field received the rain, but the field upon which it did not rain dried up; therefore two, three cities wandered unto one city to drink waters, yet they were not satisfied; nevertheless ye have not returned unto Me (Amos 4:7, 8).

In Ezekiel:

Son of man, say, thou art a land that is not cleansed, that hath no rain in the day of anger; there is a conspiracy of her prophets in the midst of her (Ezekiel 22:24, 25).

In Zechariah:

Whosoever of the families of the land shall not go up to Jerusalem to worship Jehovah of Hosts, upon them there shall be no rain (Zechariah 14:17).

In these passages also "rain" signifies the reception of the influx of Divine truth, which is the source of spiritual intelligence; and that there is "no rain" signifies that no such intelligence is given by any influx because of the evils and falsities that refuse to receive and that reject it.

(Odkazy: Amos 4:7-8; Ezekiel 22:24-25; Jeremiah 5:24-25)


[11] In Jeremiah:

The nobles sent their little ones for water; they came to the pits and found no waters, because the land was broken, for there had been no rain upon the earth; the husbandmen were ashamed, they covered up the head (Jeremiah 14:3, 4).

"Nobles" mean those who teach and lead, and "little ones" those who are taught and led; "waters" signify the truths of doctrine; "pits in which there are no waters" signify doctrinals in which there are no truths; "there had been no rain upon the earth" signifies that no influx of Divine truth is received by reason of the falsities in the church; "the husbandmen were ashamed and covered up the head" signifies those who teach, and their grief.

(Odkazy: Jeremiah 14:3-4)


[12] In Isaiah:

Then Jehovah shall give rain to thy seed with which thou sowest the land; and the bread of the increase of the land, and it shall be fat and rich; thy cattle shall feed in that day in a broad meadow (Isaiah 30:23).

This would be when the Lord should come. The influx of Divine truth proceeding from Him is signified by "the rain" which the Lord will then give to the seed, "rain" meaning Divine influx, and "seed" the truth of the Word; "to sow the land" signifies to plant and form the church in oneself; "the bread of the increase which Jehovah will give" signifies the good of love and charity, which is produced by the truths of the Word vivified by Divine influx; "fat and rich" signifies full of the good of love and truths therefrom, for "fat" is predicated of good, and "rich" of truths; "the cattle shall feed in that day in a broad meadow" signifies the extension and multiplication of good and truth by Divine influx, and consequent spiritual nourishment, "cattle" meaning the goods and truths in man, "that day" the Lord's coming, and "a broad meadow" the Word, through which is Divine influx and spiritual nourishment; "breadth" is predicated of the extension and multiplication of truth.

[13] In the same:

As the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither but irrigateth the earth, and maketh it to bring forth and to bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall My Word be that goeth forth out of My mouth; it shall not return unto Me empty, but it shall do what I will, and it shall prosper in that to which I sent it (Isaiah 55:10, 11).

Here "the Word" which goeth forth out of the mouth of God is compared to the rain and snow from heaven, because "the Word" means Divine truth proceeding from the Lord, which with us flows in through the Word; "rain and snow coming down out of heaven" have a similar meaning, "rain" signifying spiritual truth, which has been appropriated to man, and "snow" natural truth, which is like snow when it is in the memory only; but it is made spiritual by love, as snow is made rain water by heat. "To irrigate the earth and to make it to bring forth and to bud" signifies to vivify the church that it may bring forth the truth of doctrine and of faith, and the good of love and of charity; the truth of doctrine and of faith is signified by "the seed that it gives to the sower," and the good of love and of charity by "the bread that it gives to the eater;" "it shall not return to Me empty, but it shall do what I will," signifies that it shall be received, and that by it man shall be led to look to the Lord.

(Odkazy: Isaiah 55:10-11)


[14] In Ezekiel:

I will give them and the circuits of My hill a blessing, and I will send down the rain in its time, they shall be rains of blessing; then the tree of the field shall give its fruit, and the land shall give its produce (Ezekiel 34:26, 27).

"The circuits of the hill of Jehovah" mean all who are in the truths of doctrine and thence in the good of charity; "to send down the rain in its time" signifies the influx of Divine truth adapted to the affection and will of the one receiving; and as the fructification of good and the multiplication of truth are therefrom, they are called "the rains of blessing," and it is said that "the tree of the field shall give its fruit, and the land shall give its produce;" "the tree of the field" and "the land" signifying the church and the man of the church, and "the fruit of the tree of the field" the fructification of good, and "the produce of the earth" the multiplication of its truth.

(Odkazy: Ezekiel 34:26-27)


[15] In Joel:

Rejoice, ye sons of Zion, and be glad in Jehovah your God, for He shall give you the former rain in righteousness, yea, He shall cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain, in the first, that the floors may be full of pure grain, and the vats overflow with new wine and oil (Joel 2:23, 24).

"The sons of Zion" signify those who are in genuine truths through which they have the good of love, for "Zion" signifies the celestial church which is in the good of love to the Lord through genuine truths. That the Lord with such flows in with the good of love, and from that good into truths, is signified by "He shall give them the former rain in righteousness;" "righteousness" is predicated in the Word of the good of love, and "the righteous" mean those who are in that good (see above, n. 204. That the Lord continually flows into truths with the good of love is signified by "He shall cause to come down the former rain and the latter rain, in the first;" that from this they have the good of love towards a brother and companion is signified by "their floors are full of pure grain;" and that from this they have the truth and the good of love to the Lord is signified by "the vats overflow with new wine and oil." Those who are of the Lord's celestial church have the good of love towards a brother and companion; and this love, with those who are of the Lord's spiritual church, is called charity towards the neighbor.

(Odkazy: Joel 2:23-24; The Apocalypse Explained 204)


[16] In Zechariah:

Ask of Jehovah the rain in its time; 1 Jehovah will make mists and will give to them the shower of rain, to a man the herb in the field (Zechariah 10:1).

Here, too, "rain" signifies the influx of Divine truth from the Lord, from which man has spiritual intelligence; "the shower of rain" signifies Divine truth flowing in abundantly, and "to give the herb in the field" signifies the knowledge of truth and good from the Word and intelligence therefrom.

[17] In David:

Thou dost visit the earth and gladden it, thou greatly enrichest it; the stream of God is full of waters, thou preparest their grain, and so thou dost establish it. Water its furrows; settle its ridges; dissolve it with showers; bless its budding (Psalms 65:9, 10).

The "earth" signifies here the church; "the stream full of waters" signifies the doctrine full of truths; "to water its furrows, to settle its ridges, and to dissolve it with showers" signifies to fill with the knowledges of good and truth; "to prepare grain" signifies everything that nourishes the soul; therefore it is added, "so thou dost establish the earth," that is, the church; "to bless the budding" signifies to produce continually anew and to cause truths to spring forth.

(Odkazy: Psalms 65:9-10)


[18] In the same:

O God, thou makest the rain of good will to drop down (Psalms 68:9).

In the same:

He shall come down like rain upon the herb of the meadow, like drops in the fissure of the earth; in his days shall the righteous flourish (Psalms 72:6, 7).

In these passages "rain" does not mean rain, but the influx of Divine truth with man, from which he has spiritual life. In Job:

My word they will not repeat, and my speech will drop upon them, and they will wait for me as for the rain, and they will open their mouth for the latter rain (Job 29:22, 23).

Evidently "rain" here means truth spoken by anyone, and flowing into another, for "word," "speech," and "opening the mouth" signify truth going forth from anyone by speech; this is why it is called "rain," and "latter rain," and is said "to drop," which here means to speak.

(Odkazy: Job 29:22-23; Psalms 72:6-7)


[19] In Jeremiah:

The Maker of the earth by His power prepareth the world, by His wisdom and by His understanding He stretcheth out the heavens; at the voice that He giveth forth there is a multitude of waters in the heavens; and He maketh the vapors to go up from the end of the earth; He maketh lightnings for the showers, and bringeth forth the wind out of His treasuries (Jeremiah 10:12, 13; 51:16; Psalms 135:7).

"The world which the Maker of the earth prepares by His power" signifies the church in the whole globe, "power" signifying the potency of Divine truth; "the heavens which He stretcheth out by wisdom and understanding" signify the church in the heavens corresponding to the church on earth, "wisdom and understanding" signifying the Divine proceeding, from which angels and men have the wisdom of good and the understanding of truth, and "to stretch out" signifying the formation and extension of the heavens in general, and the extension of understanding and wisdom with everyone who receives; "at the voice that He giveth forth there is a multitude of waters in the heavens" signifies that from the Divine proceeding there are spiritual truths in immeasurable abundance, "voice" signifying the Divine proceeding, "waters" truths, and "multitude" abundance; "He maketh the vapors to go up from the end of the earth" signifies truths in ultimates, such as the truths of the Word are in the sense of the letter, in which are spiritual truths, "the end of the earth" signifying the ultimates of the church, "vapors" truths for those who are in ultimates, and "to make them to go up" meaning to give spiritual truths from ultimates because they are in ultimates, for spiritual truths are what especially make the church fruitful; "He maketh lightning for the showers" signifies enlightenment from influx of Divine truth with them; "and bringeth forth the wind out of His treasuries" signifies spiritual things in the Word from heaven.

(Odkazy: Jeremiah 10:12-13)


[20] In Luke:

When ye see a cloud rising in the west straightway it is said, There cometh a shower, and so it cometh to pass; and when ye see the south wind blowing it is said, There will be a scorching heat, and it cometh to pass. Ye hypocrites, ye know how to discern the face of the earth and of heaven, how is it that ye do not discern this time? (Luke 12:54-56)

By this comparison the Lord teaches that they see earthly things but not heavenly things; and the comparison itself, like all other comparisons in the Word, is derived from correspondences; for "a cloud rising in the west" signifies the Lord's coming at the end of the church predicted in the Word, "cloud" signifying the Word in the letter, "rising" the Lord's coming, and the "west" the end of the church; "straightway it is said, There cometh a shower" signifies that then there will be an influx of Divine truth; "and when ye see the south wind blowing" signifies the proclamation of His coming; "it is said, There will be a scorching heat" signifies that then there will be an influx of Divine good. The same words signify also contentions and combats of truth from good with falsities from evil, "shower and scorching heat" signifying also such contentions and combats; for this comparison follows the words of the Lord:

That He came not to give peace on the earth, but division, and that the father shall be divided against the son, and the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the mother (Luke 12:51-53);

and these words signify such contention and combat; that "shower" also has this signification may be seen below. Because this comparison, regarded in its spiritual sense, implies the coming of the Lord, and because from blindness induced by falsities they did not acknowledge Him, although they might have known Him from the Word, it therefore follows:

Ye hypocrites, ye know how to discern the face of the earth and of heaven, but ye do not discern this time (verse 56);

that is, the time of His coming, and the conflict of the falsity of evil with the truth of good that then took place.

(Odkazy: Luke 12:56)


[21] In Hosea:

Let us know, and let us follow on to know Jehovah; His going forth is prepared as the clouds; and He shall come to us as the rain, as the latter rain that irrigateth the earth (Hosea 6:3).

This is said of the Lord and His coming; and as all Divine truth proceeds from Him, from which angels and men have life and salvation, it is said "He shall come to us as the rain, as the latter rain that irrigateth the earth," "to irrigate the earth" signifying to render fertile the church, which is said to be rendered fertile when truths are multiplied and thence intelligence increases, and when goods are made fruitful, and thence celestial love increases.

[22] In the second book of Samuel:

The rock of Israel spake to me; as the light of morning the sun riseth, of a morning without clouds; from the brightness after rain there is grass out of the earth (2 Samuel 23:3, 4).

This is said of the Lord, who from the Divine truth that proceeds from Him is called "the Rock of Israel." That Divine truth proceeds from His Divine good is meant by "as the light of the morning the sun riseth." There is a comparison with light because "light" signifies the Divine truth proceeding, and with the morning because "morning" signifies the Divine good, and with the rising sun because "rising" and the "sun" signify the Divine love; that these are without obscurity is signified by "the light of a morning without clouds;" the enlightenment of the man of the church by the reception and after the reception of Divine truth from the Lord's Divine good is signified by "from the brightness after rain," "brightness" signifying enlightenment, and "rain" influx and consequent reception. That those who are of the church have therefrom knowledge, intelligence, and wisdom, is signified by "the grass out of the earth," "grass," like "pasture," signifying spiritual nourishment, and thence knowledge, intelligence, and wisdom, which are spiritual food, and the "earth" signifying the church and the man of the church.

(Odkazy: 2 Samuel 23:3-4)


[23] In Matthew:

Love your enemies, bless 2 them that curse you, bless them that hate you, and pray for them that hurt and persecute you; that ye may be sons of your Father who is in the heavens; who maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust (Matthew 5:44, 45).

Here first charity towards the neighbor, which is to wish good and do good even to enemies, is described by "loving them, blessing them, and praying for them," for genuine charity regards only the good of another. Here "to love" signifies charity, "to bless" instruction, and "to pray" intercession, and for the reason that inwardly in charity there is the end to do good. That this is the Divine itself with man, such as it is with regenerate men, is signified by "that ye may be sons of your Father in the heavens," "Father in the heavens" means the Divine proceeding, for all who receive this are called "sons of the Father," that is, of the Lord; "the sun that He maketh to rise on the evil and on the good" signifies the Divine good flowing in; and "the rain that He sendeth on the just and on the unjust" signifies the Divine truth flowing in; for the Divine proceeding which is "the Father in the heavens," flows in with the evil equally as with the good, but the reception of it must be on man's part, yet not on man's part as from man, but as if from man, for the ability to receive is given to man continually, and it also flows in to the extent that man removes the evils that oppose, and does this also from the ability that is continually given, the ability itself appearing to be man's, although it is of the Lord.

(Odkazy: Matthew 5:44-45)


[24] From this it can now be seen that "rain" signifies in the Word the influx of the Divine truth from the Lord, from which man has spiritual life, and this because "waters," of which rain consists, signify the truth of doctrine and the truth of faith. But as "waters," in the contrary sense, signify the falsities of doctrine and of faith, so "showers of rain" or "a shower," as well as "inundations of waters" and a "flood," signify not only falsities destroying truths, but also temptations in which man either yields or conquers. This is the signification of shower [imber] in Matthew:

Everyone that heareth My words and doeth them I will liken to a prudent man who built his house upon a rock; and the shower descended, and the rivers came, and the winds blew, and beat upon that house, yet it fell not. But everyone that heareth My words and doeth them not shall be likened unto a foolish man who built his house upon the sand; and the shower descended, and the rivers came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it (Matthew 7:24-27).

Here "shower" and "rivers" mean temptations, in which man conquers or in which he yields; "waters" mean the falsities that usually inflow in temptations; and "rivers," which here are inundations of water from a shower, signify temptations; "the winds that blow and beat" signify the thoughts that arise therefrom, for temptations arise through the breaking in of falsities injected by evil spirits into the thoughts. The "house" they beat upon signifies man, strictly his mind, which consists of understanding or thought and of will or affection; he that receives the words of the Lord, that is, Divine truths, in one part of the mind only, which is that of the thought or understanding, and not at the same time in the other part, which is that of the affection or will, yields in temptations, and falls into grievous falsities, which are the falsities of evil; therefore it is said, "great was the fall of it;" but he who receives Divine truths in both parts, that is, both in the understanding and in the will, conquers in temptations. The "rock" upon which that house is founded signifies the Lord as to Divine truth, or Divine truth received by the soul and heart, that is, by faith and love, in other words, by the understanding and will; while the "sand" signifies Divine truth received only in the memory, and somewhat therefrom in the thought, and thus in a scattered and disconnected way, because intermixed with falsities, and falsified by notions. This makes clear what is meant by "hearing the words and not doing them." That this is the sense of these words can be seen more clearly from what precedes them.

[25] An "overflowing rain" or "shower" signifies an inundation of falsities also in Ezekiel:

Say unto them that daub on what is unfit that it shall fall, because an overflowing rain, because 3 ye, O hailstones, shall fall, and a wind of tempests shall break through. Thus said the Lord Jehovih, I will make a wind of tempest to break through in My wrath, and an overflowing rain in Mine anger, and hailstones in wrath for a consummation, and I will throw down the wall that ye have daubed with what is unfit (Ezekiel 13:11, 13, 14).

"Daubing with what is unfit" signifies the confirmation of falsity by fallacies, whereby falsity appears as truth; "hailstones" signify truths without good, thus without any spiritual life, which are all inwardly falsities, for ideas that are dead cause them to be merely shells, and like pictures in which there is nothing living; such truths merely known belong to the natural man, into which nothing from the spiritual flows. "The overflowing rain and the wind of tempests" signify falsities rushing in copiously, and things imaginary, and disputes about truths, which make it impossible for anything of truth to be seen, and which thus destroy man.

(Odkazy: Ezekiel 13:13-14)


[26] In the same:

I will plead with Gog with pestilence and with blood, and I will rain an overflowing rain and hailstones, fire and brimstone, upon him and upon his troops, and upon the many people who are with him (Ezekiel 38:22).

"Gog" means such as are in external worship without any internal worship; and as such worship consists of what are like shells, the kernels of which are either rotten or have been eaten out by worms, these things are called "overflowing rain and hailstones," which signify falsities rushing in copiously and things imaginary which destroy man. The evils of falsity and the falsities of evil are signified by "fire and brimstone."

[27] The "flood of waters," of which it is said:

That it overflowed the whole earth and destroyed all except Noah and his sons (Genesis 7, Genesis 8),

also signifies the flood of falsities by which the Most Ancient Church was finally destroyed; "Noah and his sons" signify a New Church, which is to be called the Ancient Church, and the establishment of that church after the Most Ancient Church had been devastated. (But the particulars of the description in these chapters of the flood and of the salvation of the family of Noah, may be seen explained in the Arcana Coelestia. That "waters" signify truths, and in the contrary sense, falsities, may be seen above, n. 71, 483, 518, 537, 538; and that "the overflowings of waters" signify the overflowings of falsities and temptations, see also above, n. 518 .)

-----
Footnotes:

1. The Hebrew has "the time, the latter rain," as found in Arcana Coelestia 7571.

2. The Greek has "do good," as found in Arcana Coelestia 2371, 3605, etc.

3. In 503 we find "by which."

-----

(Odkazy: Deuteronomy 32:2; Genesis 7:1, 8:1; Luke 12:51-56; The Apocalypse Explained 71, The Apocalypse Explained 483, 518, The Apocalypse Explained 537-538)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 640, 675, 701


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: