Joshua 5

Studovat vnitřní smysl

       

1 Vả, các vua A-mô-rít ở bên kia sông Giô-đanh về phía tây, và các vua Ca-na-an ở gần biển vừa hay rằng Ðức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đanh bày khô trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, cho đến chừng đã đi qua khỏi, thì lòng họ kinh khiếp và nao sờn vì cớ dân Y-sơ-ra-ên.

2 Trong lúc đó Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy sắm sửa dao bằng đá lửa, và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Y-sơ-ra-ên.

3 Vậy, Giô-suê sắm sửa dao bằng đá lửa, và làm phép cắt bì cho dân Y-sơ-ra-ên tại trên gò A-ra-lốt.

4 Này là cớ Giô-suê làm phép cắt bì cho họ: Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là các chiến sĩ, đều đã chết dọc đường trong đồng vắng, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

5 Vả, hết thảy dân chúng mà đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô đều có chịu phép cắt bì; nhưng sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô người ta không có làm phép cắt bì cho một ai trong những người sanh ra dọc đường tại nơi đồng vắng.

6 Vì dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong đồng vắng bốn mươi năm cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, mà không vâng theo tiếng của Ðức Giê-hô-va. Ðức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy xứ mà Ðức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là xứ đượm sữa và mật.

7 Và Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ. Ấy là con cháu này mà Giô-suê làm phép cắt bì cho, vì chúng nó không có chịu phép cắt bì dọc đường.

8 Khi người ta làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành.

9 Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ê-díp-tô. Nên người ta gọi chỗ ấy là Ghinh-ganh cho đến Ngày nay.

10 Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh trong đồng bằng Giê-ri-cô, và giữ lễ Vượt qua nhằm ngày mười bốn tháng này, vào lối chiều tối.

11 Ngày sau lễ Vượt qua, chánh này đó, dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men, và hột rang.

12 Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai ma-na hết; vậy, dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Ca-na-an.

13 Xảy khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta?

14 Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Ðức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy, và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?

15 Tướng đạo binh của Ðức Giê-hô-va nói cùng Giô-suê rằng: Hãy lột giày khỏi chơn ngươi, vì nơi ngươi đứngthánh. Giô-suê bèn làm như vậy.


Exploring the Meaning of Joshua 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1664, 1748, 1784, 2039, 2799, 6846, 8294, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Sáng thế 17:10, 18:2, 34:14, 25

Cuộc di cư 3:5, 8, 17, 12:6, 11, 13:6, 7, 16:35, 23:20, 23

Số 13:29, 14:33, 35, 22:23, 31, 26:64, 65

Phục truyền luật lệ ký 1:39

Joshua 6, 2:9, 11, 3:16, 17, 4:19, 24:7

1 Samuel 3:9, 10, 7:16

2 Samuel 19, 20

Ezekiel 3:23

Daniel 8:11

Ô-sê 4:15

A-mốt 5:5

Mi-chê 6:5

Matthew 2:11, 28:9

John 9:38

Công vụ tông đồ 7:33

La Mã 8:31

1 Cô-rinh-tô 15:57

Hê-bơ-rơ 3:11

Významy biblických slov

bên
'Side' signifies good or spiritual love.

biển
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

Nước
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

Khô
'Withering and drying up,' as in Ezekiel 17:10, referring to the east wind, signifies when there is no good or truth.

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

đi qua
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Đá
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

lần
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

Đã chết
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

chết
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

đường
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

bố
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

bốn mươi
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

vâng
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ban cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

chúng ta
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Sữa
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

trại
Camps in the Bible represent spiritual order – a person’s (or a church community’s) whole collection of desires for good and true ideas on how...

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

gọi
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

đồng bằng
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

Giê-ri-cô
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

Lễ vượt qua
'The Passover,' in Exodus 12, 27, signifies the presence of the Lord and His liberation from damnation of the people of the spiritual church. 'The...

Mười bốn
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

bốn
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

tháng
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

Tối
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

Ăn
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

rang
To roast something is, in Biblical culinary terms, to cook it over a fire. Fire represents the Lord’s infinite love for all things, so roasting...

đã ăn
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Ca-na-an
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

mắt
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Nhìn
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

đứng
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

Nói
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Kẻ thù
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Đất
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

giày
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

nơi
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

thánh
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 At Gilgal
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Joshua Kneels Before the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joshua Meets the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Loose Thy Shoe
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Přeložit: