Ezra 2

Studie

   

1 Trong con cháu các dân tỉnh Giu-đa bị Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, bắt dẫn qua Ba-by-lôn, nầy những người bị đày đó trở lên Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đa, mỗi người về trong thành mình,

2 có Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, Nê-hê-mi, Sê-ra-gia, ê-ê-la-gia, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mít-bạt, Biết-vai, ê-hum và Ba-a-na dẫn dắt. Vậy, nầy là sổ dựng những người nam của Y-sơ-ra-ên.

3 Họ Pha-rốt, hai ngàn một trăm bảy mươi hai;

4 họ Sê-pha-ti-a, ba trăm bảy mươi hai;

5 họ A-rách, bảy trăm bảy mươi lăm;

6 họ Pha-hát-Mô-áp, con cháu của Giê-sua và Giô-áp, hai ngàn tám trăm mười hai;

7 họ Ê-lam, một ngàn hai trăm năm mươi bốn;

8 họ Xát-tu, chín trăm bốn mươi lăm;

9 họ Xác-cai, bảy trăm sáu mươi;

10 họ Ba-ni, sáu trăm bốn mươi hai;

11 họ Bê-bai, sáu trăm hai mươi ba;

12 họ A-gát, một ngàn hai trăm hai mươi hai;

13 họ A-đô-ni-cam, sáu trăm sáu mươi sáu;

14 họ Biết-vai, hai ngàn năm mươi sáu;

15 họ A-đin, bốn trăm năm mươi bốn;

16 họ A-te, về gia quyến Ê-xê-chia, chín mươi tám;

17 họ Bết-sai, ba trăm hai mươi ba;

18 họ Giô-ra, một trăm mười hai;

19 họ Ha-sum, hai trăm hai mươi ba;

20 họ Ghi-ba, chín mươi lăm;

21 họ Bết-lê-hem, một trăm hai mươi ba;

22 người Nê-tô-pha, năm mươi sáu;

23 người A-na-tốt, một trăm hai mươi tám;

24 người Ách-ma-vết, bốn mươi hai,

25 người Ki-ri-át-a-rim, Kê-phi-a, và Bê-ê-rốt, bảy trăm bốn mươi ba;

26 người a-ma và Ghê-ra, sáu trăm hai mươi mốt;

27 người Mích-ba, một trăm hai hai mươi hai;

28 người Bê-tên và A-hi, hai trăm hai mươi ba;

29 họ Nê-bô, năm mươi hai;

30 họ Mác-bi một trăm năm mươi sáu;

31 họ Ê-lam khác, một ngàn hai trăm năm mươi bốn;

32 họ Ha-rim, ba trăm hai mươi;

33 họ Lô-đơ, họ Ha-đít, và họ Ô-nô, bảy trăm hai mươi lăm;

34 người Giê-ri-cô, ba trăm bốn mươi lăm;

35 họ Sê-na, ba ngàn sáu trăm ba mươi.

36 Những thầy tế lễ: họ Giê-đa-gia, thuộc về chi phái Giê-sua, chín trăm bảy mươi ba;

37 họ Y-mê, một ngàn hăm mươi hai;

38 họ Pha-su-rơ, một ngàn hai trăm bốn mươi bảy;

39 họ Ha-rim, một ngàn mười bảy.

40 Các người Lê-vi: họ Giê-sua và Cát-mi-ên, con cháu của Hô-đa-via, bảy mươi bốn.

41 Những người ca hát: họ A-sáp, một trăm hai mươi tám.

42 Các con cháu kẻ giữ cửa: con cháu Sa-lum, con cháu A-te, con cháu Tanh-môn, con cháu A-cúp, con cháu Ha-ti-ta, con cháu Sô-bai, cộng hết thảy là một trăm ba mươi chín người.

43 Kẻ phục dịch trong đền thờ: Con cháu Xi-ha, con cháu Ha-su-pha, con cháu Ta-ba-ốt,

44 con cháu Kê-rốt, con cháu Sia-ha, con cháu Ba-đôn,

45 con cháu Lê-ba-na, con cháu Ha-ga-ba, con cháu A-cúp,

46 con cháu Ha-gáp, con cháu Sam-lai, con cháu Ha-nan,

47 con cháu Ghi-đên, con cháu Ga-cha, con cháu ê-a-gia,

48 con cháu ê-xin, con cháu Nê-cô-đa, con cháu Ga-xam,

49 con cháu U-xa, con cháu Pha-sê-a, con cháu Bê-sai,

50 con cháu A-sê-na, con cháu Mê -u-nim, con cháu Nê-phu-sim,

51 con cháu Bác-búc, con cháu Ha-cu-pha, con cháu Ha-rua,

52 con cháu Ba-lút, con cháu Mê-hi-đa, con cháu Hạt-sa,

53 con cháu Bạt-cô, con cháu Si-sê-ra, con cháu Tha-mác,

54 con cháu Nê-xia, con cháu Ha-ti-pha.

55 Con cháu của các tôi tớ Sa-lô-môn: con cháu Sô-tai, con cháu Sô-phê-rết, con cháu Phê-ru-đa,

56 con cháu Gia-a-la, con cháu Ðạt-côn, con cháu Ghi-đên,

57 con cháu Sê-pha-ti-a, con cháu Hát-tinh, con cháu Bô-kê-rết-Ha-xê-ba-im, con cháu A-mi.

58 Tổng cộng những người phục dịch trong đền thờ và các con cháu của những tôi tớ Sa-lô-môn, đều là ba trăm chín mươi hai người.

59 Nầy là những người ở Tên-Mê-la. Tên-Hạt-sa, Kê-rúp-a-đan, và Y-mê trở lên, không thể nói rõ gia tộc và phổ hệ mình, đặng chỉ rằng mình thuộc về dòng dõi Y-sơ-ra-ên hay chăng:

60 con cháu Ðê-la-gia, con cháu Tô-bi-gia, con cháu Nê-cô-đa, đều sáu trăm năm mươi hai người.

61 Trong dòng dõi thầy tế lễ: con cháu Ha-ba-gia, con cháu Ha-cốt, con cháu Bạt-xi-lai. Người ấy có cưới một con gái của Bạt-xi-lai ở Ga-la-át, nên được gọi bằng tên ấy.

62 Các người ấy tìm gia phổ mình, nhưng chẳng tìm đặng; nên người ta kể họ là ô uế, và họ bị truất khỏi chức tế lễ.

63 Quan tổng đốc cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ cậy U-rim và Thu-mim mà cầu hỏi Ðức Chúa Trời.

64 Cả hội chúng đếm được bốn vạn hai ngàn ba trăm sáu mươi người,

65 chẳng kể những tôi trai tớ gái; số chúng nó là bảy ngàn ba trăm ba mươi bảy. Cũng có hai trăm người nam nữ ca hát theo cùng họ nữa.

66 Chúng có bảy trăm ba mươi sáu con ngựa, hai trăm bốn mươi lăm con la,

67 bốn trăm ba mươi lăm con lạc đà, và sáu ngàn bảy trăm hai mươi con lừa.

68 Có nhiều trưởng tộc, khi đã đến đền thờ của Ðức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Ðức Chúa Trời, để xây cất nó lại chỗ cũ.

69 Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đến sáu mươi mốt ngàn đa-riếc vàng, năm ngàn min bạc, và một trăm bộ áo thấy tế lễ.

70 Vậy, những thầy tế lễ, người Lê-vi, mấy người dân, người ca hát, kẻ giữ cửa, những người phục dịch trong đền thờ, và cả dân Y-sơ-ra-ên, thảy đều ở trong bổn thành mình.