Joshua 15

Studovat vnitřní smysl

           

1 Boy sayısına göre Yahuda oymağına verilen bölge, güneyde Edom sınırına, en güneyde de Zin Çölüne kadar uzanıyordu.

2 Güney sınırları, Lut Gölünün Güney ucundaki körfezden başlayıp

3 Akrep Geçidinin güneyine, oradan da Zin Çölüne geçiyor, Kadeş-Barneanın güneyinden Hesrona ve Addara çıkıyor, oradan da Karkaya kıvrılıyor,

4 Asmonu aşıp Mısır Vadisine uzanıyor ve Akdenizde son buluyordu. Güney sınırları buydu.

5 Doğu sınırı, Lut Gölü kıyısı boyunca Şeria Irmağının ağzına kadar uzanıyordu. Kuzey sınırı, Şeria Irmağının göl ağzındaki körfezden başlıyor,

6 Beythoglaya ulaşıp Beytaravanın kuzeyinden geçiyor, Ruben oğlu Bohanın taşına varıyordu.

7 Sınır, Akor Vadisinden Devire çıkıyor, vadinin güneyinde Adummim Yokuşu karşısındaki Gilgala doğru kuzeye yöneliyor, buradan Eyn-Şemeş sularına uzanarak Eyn-Rogele dayanıyordu.

8 Sonra Ben-Hinnom Vadisinden geçerek Yevus Kentinin -Yeruşalimin- güney sırtlarına çıkıyor, buradan Refaim Vadisinin kuzey ucunda bulunan Hinnom Vadisinin batısındaki dağın doruğuna yükseliyor,

9 oradan da Neftoah sularının kaynağına kıvrılıyor, Efron Dağındaki kentlere uzanarak Baalaya -Kiryat-Yearime- dönüyordu.

10 Baaladan batıya, Seir Dağına yönelen sınır, Yearim -Kesalon- Dağının kuzey sırtları boyunca uzanarak Beytşemeşe iniyor, Timnaya varıyordu.

11 Sonra Ekronun kuzey sırtlarına uzanıyor, Şikerona doğru kıvrılarak Baala Dağına ulaştıktan sonra Yavneele çıkıyor, Akdenizde son buluyordu.

12 Batı sınırı Akdenizin kıyılarıydı. Yahudaoğullarından gelen boyların çepeçevre sınırları buydu.

13 Yeşu, RABden aldığı buyruk uyarınca, Yahuda bölgesindeki Kiryat-Arbayı -Hevronu- Yefunne oğlu Kaleve miras olarak verdi. Arba, Anaklıların atasıydı.

14 Kalev, Anakın üç torununu, onun soyundan gelen Şeşay, Ahiman ve Talmayı oradan sürdü.

15 Oradan eski adı Kiryat-Sefer olan Devir Kenti halkının üzerine yürüdü.

16 Kalev, ‹‹Kiryat-Sefer halkını yenip orayı ele geçirene kızım Aksayı eş olarak vereceğim›› dedi.

17 Kenti Kalevin kardeşi Kenazın oğlu Otniel ele geçirdi. Bunun üzerine Kalev kızı Aksayı ona eş olarak verdi.

18 Kız Otnielin yanına varınca, onu babasından bir tarla istemeye zorladı. Kalev, eşeğinden inen kızına, ‹‹Bir isteğin mi var?›› diye sordu.

19 Kız, ‹‹Bana bir armağan ver›› dedi, ‹‹Madem Negevdeki toprakları bana verdin, su kaynaklarını da ver.›› Böylece Kalev yukarı ve aşağı su kaynaklarını ona verdi.

20 Boy sayısına göre Yahudaoğulları oymağının payı buydu.

21 Yahudaoğulları oymağının Edom sınırlarına doğru en güneyde kalan kentleri şunlardı: Kavseel, Eder, Yagur,

22 Kina, Dimona, Adada,

23 Kedeş, Hasor, Yitnan,

24 Zif, Telem, Bealot,

25 Hasor-Hadatta, Keriyot-Hesron -Hasor-

26 Amam, Şema, Molada,

27 Hasar-Gadda, Heşmon, Beytpelet,

28 Hasar-Şual, Beer-Şeva, Bizyotya,

29 Baala, İyim, Esem,

30 Eltolat, Kesil, Horma,

31 Ziklak, Madmanna, Sansanna,

32 Levaot, Şilhim, Ayin ve Rimmon; köyleriyle birlikte yirmi dokuz kent.

33 Şefeladakiler, Eştaol, Sora, Aşna,

34 Zanoah, Eyn-Gannim, Tappuah, Enam,

35 Yarmut, Adullam, Soko, Azeka,

36 Şaarayim, Aditayim, Gedera ve Gederotayim; köyleriyle birlikte on dört kent.

37 Senan, Hadaşa, Migdal-Gad,

38 Dilan, Mispe, Yokteel,

39 Lakiş, Boskat, Eglon,

40 Kabbon, Lahmas, Kitliş,

41 Gederot, Beytdagon, Naama ve Makkeda; köyleriyle birlikte on altı kent.

42 Livna, Eter, Aşan,

43 Yiftah, Aşna, Nesiv,

44 Keila, Akziv ve Mareşa; köyleriyle birlikte dokuz kent.

45 Kasaba ve köyleriyle birlikte Ekron;

46 Ekronun batısı, Aşdotun çevresindeki bütün köyler;

47 kasaba ve köyleriyle birlikte Aşdot; Mısır Vadisine ve Akdenizin kıyısına kadar kasaba ve köyleriyle birlikte Gazze.

48 Dağlık bölgede Şamir, Yattir, Soko,

49 Danna, Kiryat-Sanna -Devir-

50 Anav, Eştemo, Anim,

51 Goşen, Holon ve Gilo; köyleriyle birlikte on bir kent.

52 Arav, Duma, Eşan,

53 Yanum, Beyttappuah, Afeka,

54 Humta, Kiryat-Arba -Hevron- ve Sior; köyleriyle birlikte dokuz kent.

55 Maon, Karmel, Zif, Yutta,

56 Yizreel, Yokdeam, Zanoah,

57 Kayin, Giva ve Timna; köyleriyle birlikte on kent.

58 Halhul, Beytsur, Gedor,

59 Maarat, Beytanot ve Eltekon; köyleriyle birlikte altı kent.

60 Kiryat-Baal -Kiryat-Yearim- ve Rabba; köyleriyle birlikte iki kent.

61 Çölde Beytarava, Middin, Sekaka,

62 Nivşan, Tuz Kenti ve Eyn-Gedi; köyleriyle birlikte altı kent.

63 Yahudaoğulları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslular'ı oradan çıkartamadılar. Yevuslular bugün de Yeruşalim'de Yahudaoğulları'yla birlikte yaşıyorlar.

  

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 3858

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1585, 1616, 2723, 2909, 3862, 4599, 4816, ...

True Christian Religion 614


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 417

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Yaratılış 13:18, 21:31, 24:64, 35:23

sayılar 13:22, 21:3, 32:12, 34:3, 6, 12

on emir kitaplarının beşincisi 2:23

Joshua 10:10, 31, 11:21, 22, 14:13, 15, 15:8, 9, 10, 11, 35, 45, 48, 57, 60, 63, 17:16, 18:5, 15, 28, 19:1, 5, 18, 26, 38, 41, 43, 20:7, 21:11, 14, 15, 16

Hakimler 1:8, 10, 12, 18, 20, 13:2, 14:1, 18:12, 19:10

1 Samuel 4:1, 5:8, 10, 6:9, 12, 21, 7:14, 15:4, 12, 17:1, 25, 52, 22:1, 23:1, 14, 24, 24:1, 25:23, 43, 27:6, 30:27, 28, 30, 31

2 Samuel 2:1, 5:6, 18, 22, 6:2, 15:12, 17:17, 23:20, 26, 35

1 Kral 4:10, 5:4, 8:65

2 Kral 1:2, 14:11, 18:8, 22:1, 23:10

1 Tarihler 2:42, 43, 45, 49, 50, 53, 4:13, 17, 18, 21, 28, 13:6, 27:15, 28

2 Tarihler 11:7, 8, 9, 10, 20:2, 26:6, 10, 28:3, 18

Nehemya 11:25, 30

İş 2:11

Süleyman'ın Şarkısı 1:14

İşaya 17:5, 27:12

Yeremya 7:31, 19:2

Ezekiel 48:7

Micah 1:14, 15

Zekeriyya 14:10

Významy biblických slov

Yahuda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

güney
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

Mısır
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

kuzey
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

sınır
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

kuzeye
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Seir
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

üç
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

Su
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

hasor
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

yirmi
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

Dokuz
'Nine' signifies conjunction.

Kent
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

on dört
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

dört
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

köyler
'Villages' signify the external aspects of faith and the church. Rituals are the external parts of the church. Doctrines are the internal parts when they...

Gazze
Azzah, (Gen 10:19), signifies those things which are revealed concerning charity.

bir
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

on
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

altı
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

iki
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

tuz
'Salt' is the desire of conjunction of truth with good, which is why only salt will conjoin water, which corresponds to truth, and oil, which...

bugün
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: