John 20

Tamajaq Portions

Studovat vnitřní smysl

← John 19   John 21 →

2 Tozal təkka Simɣon Butros d ənalkim wa isannahal Ɣaysa tara tənn-asan: «Əməli itawakkas daɣ təsaskawt amaran wər nəssen edag wa daq q-əgan.»

3 Irdaɣ-du Butros d ənalkim wa hadan əkkan təsaskawt.

4 Ozalan fəl əššin-essan, təzzar azzar-in ənalkim wa hadan fəlas orna Butros daɣ azzal,

5 iššəgga inay šisəwad šin šifit ənsanat den, mišan wər iggez.

6 Simɣon Butros wa das-d-ilkaman ənta da ewad-du. Iggaz təsaskawt, inay əntada šisəwad šin ənsanat den.

7 Inay asalsaw wa iwaran eɣaf ən Ɣaysa wər irtay əd šifit, ittal insa s aganna, iha edag-net.

8 Təzzar iggaz-du ənalkim wa hadan, s ənta a d-ewadan əstizarat, inay arat wa izzəgzan-tu.

9 Ənta harwa da wər əgren Ikətban n ənnəbitan win ənnanen Ɣaysa kundaba inkar-du daɣ nəmməttan.

10 Təzzar əqqalan nalkiman win aɣaywan-nasan.

11 Maryama təlla dat təsaskawt daɣ ihəz təhallu. Təššəgga daɣ amazay wa daɣ təhallu den,

12 tənay əššin angalosan əssimlalnen, əqqiman daɣ adag was kala a tu-təha alzanazat ən Ɣaysa. Iyyan illa ɣur anamod n aɣaf-net, wa hadan illa ɣur daran-net.

13 Təzzar ənnan-as: «Ma kam isâlan, tantut?» Tənn-asan: «Wər di-isəlu ar imiwəy wa iga Əməli-nin, amaran wər əssena dad itawagga.»

14 As tənna arat wa, təswad dəffər-əs, togga Ɣaysa ibdad. Mišan wər təssen as ənta awen.

15 Inn-as Ɣaysa: «Ma kam-isâlan tantut? Ma imos was təsaggada?» Tənn-as Maryama: «Ya aləs wa, kud kay a t-ewayan, təməlaɣ-i dad illa fəl a t-id-awəya.» Arat wa, as das-tu-tənna a təɣil əmagyak n afarag wa təha təsaskawt a das-iššewalan.

16 Inn-as Ɣaysa: «Maryama!», təzzar təmalallay-t-in tənn-as daɣ awal wa n təlɣibranit: «Rabbuni!» (almaɣna n awen Əššix-in.)

17 Inn-as Ɣaysa: «A di-wər-təgdəla teklay, fəlas harwa da wər əggəzzaya s Abba; kalar aglu əməl i mədrayan-in as nak ad aggazzaya s Abba-nin, s ənta a imosan Abba-nawan kawanay da, aggazzaya s Əməli-nin s ənta a imosan Əməli-nawan kawanay da.»

18 Təgla Maryama təmal i nalkiman as tənay Əməli, təmal-asan aratan win fəl das-imməgrad.

19 Tadwit n alxad wen iman-net, əddewan nalkiman, əɣfalan-du ehan fəl man-nasan, fəlas əksudan imuzaran ən Kəl-Əlyəhud. Osa-ddu Ɣaysa ibdad gar-essan inn-asan: «Ig-awan Məššina alxer!»

20 Dəffər as dasan-inna awen issəkn-en ifassan-net, əd tasaga-net. Əknan nalkiman tədəwit fəl anay wa əgan y Əməli.

21 Ilas inn-asan: «Ig-awan Məššina alxer! Əzimazalaq-qawan s asaway was di-d-izammazal Abba.»

22 Dəffər as dasan-iga batu ta, issəwad-du fall-asan s əmi-net, inn-asan: «Təgrəwamet Infas wa Zəddigan!

23 Win as təssorafam ibakkadan-nasan za, dasan-təwəsurəfan, amaran win as tan-wər-təssorafam, wər z' əgrəwan təsureft-nasan.»

24 Tuma was təsəmmadəq-net Eknay, wər iha inalkiman win maraw d əššin assaɣa wa tan-d-osa Ɣaysa.

25 As ənnan nalkiman win i Tuma: «Nənay Əməli!», inn-asan: «Wər z-əzzəgzənaɣ iket wər ənaya šimijar ən nəsmar daɣ fassan-net, ədəsaɣ idaggan-nasan s adad-in, ədəsa tasaga-net s əfus-in.»

26 As əgan əttam adan dəffər awen, əddewan-du nalkiman ən Ɣaysa daɣ ahan iyyan amaran ih-en Tuma daɣ taklat ten. Iggaz-du fall-asan Ɣaysa da əharnat təsəhar n ahan, ibdad gar-essan, inn-asan: «Ig-awan Məššina alxer!»

27 Dəffər adi inn' i Tuma: «Agu adad-nak da, təswəda daɣ fassan-in, tədəsa tasaga-nin s əfus-nak, təzzəgzəna taqqama da wər təqqelaɣ əkafər!»

28 Inn-as Tuma: «Ya Məššina di n Əməli-nin!»

29 Inn-as Ɣaysa: «Kay wər təzzəgzana har di-tənaya. Iket təfalawist əllan-tu dər-əs win sər-i əzzəgzannen da wər di-ənayan!»

30 Immozal Ɣaysa alɣalamaten šiyyad aggotnen dat nalkiman-net, mišan ya wər sər-əsnat imməgrad əlkəttab wa.

31 Eges arat wa t-ihan, itiwaktab fəl ad təzzəgzənam as Ɣaysa ənta a imosan Əlməsix, imos Barar ən Məššina, təssənam əntada âs, as sər-əs təzzəgzanam ad təgrəwam təməddurt s esəm-net.

← John 19   John 21 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 96, 2360, 2397, 2628, 2724, 2798, 2921 ...

Apocalypse Revealed 12, 32, 81, 343, 520, 618, 839 ...

Brief Exposition of Doctrine 32, 120

Divine Love and Wisdom 383

Divine Providence 230, 324

The Lord 19, 20, 35, 41, 51

Faith 10

Heaven and Hell 180, 287, 461

True Christianity 140, 153, 188, 298, 337, 342, 358 ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 286

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: