Numero 10

Studovat vnitřní smysl

Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)     

← Numero 9   Numero 11 →

1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,

2 Gumawa ka ng dalawang pakakak na pilak; yari sa pamukpok gagawin mo: at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapisanan, at sa paglalakbay ng mga kampamento.

3 At pagka kanilang hihipan, ay magpipisan sa iyo ang buong kapisanan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan.

4 At kung kanilang hihipan ang isa lamang, ang mga prinsipe nga, ang mga pangulo sa mga libolibong taga Israel, ay magpipisan sa iyo.

5 At paghihip ninyo ng hudyat, ay magsisisulong ang mga kampamento na nasa dakong silanganan.

6 At paghihip ninyo ng hudyat na ikalawa, ay magsisisulong ang mga kampamento na nasa dakong timugan: sila'y hihihip ng isang hudyat para sa kanilang paglalakbay.

7 Datapuwa't pagka ang kapisanan ay magpipisan ay hihihip kayo, nguni't huwag ninyong patutunuging ayon sa hudyat.

8 At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay magsisihihip ng mga pakakak; at magiging palatuntunan sa inyo magpakailan man sa buong panahon ng inyong mga lahi.

9 At pagka makikipagbaka kayo sa inyong lupain laban sa kaaway na sa inyo'y pumipighati, ay inyo ngang patutunugin ang hudyat ng pakakak; at kayo'y aalalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Dios, at kayo'y maliligtas sa inyong mga kaaway.

10 Gayon sa kaarawan ng inyong kasayahan, at sa inyong mga takdang kapistahan, at sa mga pasimula ng inyong mga buwan, ay inyong hihipan ang mga pakakak sa ibabaw ng inyong mga handog na susunugin, at sa ibabaw ng mga hain ng inyong mga handog tungkol sa kapayapaan; at sa inyo'y magiging alaala sa harap ng inyong Dios: ako ang Panginoon ninyong Dios.

11 At nangyari sa ikalawang taon, nang ikalawang buwan, nang ikadalawang pung araw ng buwan, na ang ulap ay napaitaas mula sa tabernakulo ng patotoo.

12 At ang mga anak ni Israel ay nagsisulong, ayon sa kanilang mga paglalakbay mula sa ilang ng Sinai; at ang ulap ay tumahan sa ilang ng Paran.

13 At kanilang pinasimulan ang kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises.

14 At unang sumulong ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Juda ayon sa kanilang mga hukbo; at nangungulo sa kaniyang hukbo si Naason na anak ni Aminadab.

15 At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Issachar, si Nathanael na anak ni Suar.

16 At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Zebulon, si Eliab na anak ni Helon.

17 At ang tabernakulo ay tinanggal at ang mga anak ni Gerson at ang mga anak ni Merari, na mga may dala ng tabernakulo ay nagsisulong.

18 At ang watawat ng kampamento ng Ruben ay sumulong ayon sa kanilang mga hukbo: at nangungulo sa kaniyang hukbo si Elisur na anak ni Sedeur.

19 At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Simeon si Selumiel na anak ni Zurisaddai.

20 At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Gad, si Eliasaph na anak ni Dehuel.

21 At ang mga Coathita ay nagsisulong na dala ang santuario: at itinayo ng iba ang tabernakulo samantalang ang mga ito'y nagsisidating.

22 At ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Ephraim ay nagsisulong ayon sa kanilang mga hukbo: at nangungulo sa kaniyang hukbo si Elisama na anak ni Ammiud.

23 At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Manases, si Gamaliel na anak ni Pedasur.

24 At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Benjamin, si Abidan na anak ni Gedeon.

25 At ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Dan na siyang nasa hulihan ng lahat ng mga kampamento ay nagsisulong ayon sa kanilang mga hukbo: At nangungulo sa kaniyang hukbo si Ahiezer na anak ni Ammisaddai.

26 At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Aser si Phegiel na anak ni Ocran.

27 At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Nephtali si Ahira na anak ni Enan.

28 Ganito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel, ayon sa kanilang mga hukbo; at sila'y nagsisulong.

29 At si Moises ay nagsabi kay Hobab na anak ni Rehuel na Madianita, biyanan ni Moises: Kami ay naglalakbay sa dakong sinabi ng Panginoon, Aking ibibigay sa inyo: sumama ka sa amin at gagawan ka namin ng mabuti: sapagka't ang Panginoon ay nagsalita ng mabuti tungkol sa Israel.

30 At sinabi niya sa kaniya, Ako'y hindi paroroon; kundi ako'y babalik sa aking sariling lupain, at sa aking kamaganakan.

31 At sinabi ni Moises, Huwag mo kaming iwan, ipinamamanhik ko sa iyo; sapagka't nalalaman mo kung paanong hahantong kami sa ilang, at ikaw ay maaari sa aming pinakamata.

32 At mangyayari, na kung ikaw ay sasama sa amin, oo, mangyayari, na anomang mabuting gagawin ng Panginoon sa amin, ay siya rin naming gagawin sa iyo.

33 At sila'y nagsisulong mula sa bundok ng Panginoon ng tatlong araw na paglalakbay; at ang kaban ng tipan ng Panginoon ay nasa unahan nila ng tatlong araw nilang paglalakbay, upang ihanap sila ng dakong kanilang mapagpapahingahan.

34 At ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila sa araw, pagka sila'y sumulong mula sa kampamento.

35 At nangyari pagka ang kaban ay isinulong na sinabi ni Moises, Bumangon ka, Oh Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo, at magsitakas sa harap mo ang nangapopoot sa iyo.

36 At pagka inilapag ay kaniyang sinabi, Bumalik ka, Oh Panginoon sa mga laksang libolibong Israelita.

← Numero 9   Numero 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 10      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-10. Concerning revelation from the Lord, that it is adapted to man in all his changes of state; and that it has relation to good, and truth, and their conjunction. Also that it is from Divine Good by Divine Truth; and that it is perpetual, being adequate to every state of conflict, and to every state of rest and peace.

Verses 11-13. Man's progress in regeneration is from a state of obscurity into a state of spiritual light.

Verses 14-17. It begins by a change as to the celestial things of love.

Verse 18-21. This causes changes as to its spiritual things successively, these proceeding from inmost affections to those which are relatively external.

Verses 22-24. It then follows that the inmost of the ultimate heaven, or of the natural degree, is affected, and makes progress in due order and subordination.

Verses 25-28. And, lastly, the external of the ultimate heaven, or of the natural degree, advances in a similar order and subordination; and thus the whole heaven, the whole church, or the whole individual, moves forward.

Verses 29-32. But not only so. For those who are in the truth of simple good, outside the church, are also influenced and make progress.

Verses 33-36. And, more than all, the Lord Himself is the Leader of His people, by means of the Word; while His church acknowledges that all progress is from Him, even through states of conflict into states of peace and rest continually.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 10038


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 85, 1676, 2714, 2788, 3186, 3708, 4236, ...

Apocalypse Revealed 226, 287, 397, 529, 862, 935, 939

Doctrine of Life 59, 60

True Christian Religion 284, 285, 382


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 55, 336, 412, 422, 502, 594, 700

Spiritual Experiences 1961

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 17:8, 21:21, 35:22, 23

Exodo 2:18, 21, 3:1, 6:8, 13:21, 18:27, 19:1, 40:38

Levitico 25:9

Numero 1:1, 5, 16, 51, 2:3, 9, 10, 16, 24, 31, 34, 4:15, 24, 7:2, 9:15, 17, 20, 23, 12:16, 13:3, 31:6, 33:15, 16

Deuteronomio 1:7, 33, 20:1

Joshua 6:4

Mga hukom 1:16, 4:11

1 Samuel 3, 14:6, 15:6, 20:5

1 Hari 11:18

2 Cronica 13:12, 14

Mga Awit 3:8, 68:2, 81:4, 90:13, 132:8

Jeremiah 4:5

Joel 2:1

Významy biblických slov

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

pilak
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

kapisanan
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Pintuan
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

tabernakulo
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

isa
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Paglalakbay
'To journey' signifies the institutes and order of life.

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

aaron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, one during the first part of the exodus, when he was Moses' spokesperson, and another...

lupain
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

Laban
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

mga kaaway
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Buwan
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

alaala
'For a sign and for a memorial,' denotes that a thing should be perpetually remembered.

Ulap
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

ilang
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

mga paglalakbay
'To journey' signifies the institutes and order of life.

Paran
'Paran' or 'Elparan' signifies a state of illumination from the Lord’s divine human.

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

hukbo
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

Issachar
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

Ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

Simeon
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

Gad
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

Manases
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

at
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

Dan
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

nephtali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

kami
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

naglalakbay
'To journey' signifies the institutes and order of life.

mabuti
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

nagsalita
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

nalalaman
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

bundok
'Hills' signify the good of charity.

araw
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

kaban
A coffin (Gen. 1:26) signifies that wherein something is shut up or concealed.

bumangon
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

bumalik
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...


Přeložit: