Levitico 19

Studovat vnitřní smysl

       

1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,

2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal.

3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios.

4 Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios.

5 At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin.

6 Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy.

7 At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin:

8 Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan.

9 At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan.

10 At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios.

11 Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba.

12 At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon.

13 Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga.

14 Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon.

15 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa.

16 Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon.

17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya.

18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon.

19 Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot.

20 At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya.

21 At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala:

22 At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan.

23 At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin.

24 Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon.

25 At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios.

26 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin.

27 Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas.

28 Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon.

29 Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan.

30 Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon.

31 Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios.

32 Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon.

33 At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama.

34 Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios.

35 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal.

36 Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto.

37 At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 19      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. Instruction is given that man must conjoin good and truth in himself; reverence and love them; confirm himself in true worship; refrain from selfish and worldly love which is idolatry; love good as manifested in truth; worship in freedom; appropriate good; reject evil in the process of Judgement; and especially avoid profanation then, because this would be to confirm himself in evil

Verses 9-10. In the period of Judgement good and truth are to be devoted to the Lord in works of charity without any selfish motive

Verses 11-18. Various prohibitions involving important spiritual obligations

Verses 19-22. Concerning the illegitimate conjunction of good affections with evil in the course of regeneration, but not from deliberate wickedness; and concerning the remedy and its result

Verses 23-25. On the appropriation of good in the perfect state; its relative imperfection; its full realization; and its abundant increase by the implantation of remains

Verses 26-37. Concerning various prohibitions and duties which the truly spiritual man ought by no means to neglect.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2039, 2187, 2576, 2788, 3400, 4444, 4495, ...

Apocalypse Revealed 210, 400, 474, 505, 586

Doctrine of Life 2

True Christian Religion 468, 675


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 109, 195, 204, 239, 365, 373, 417, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodo 12:10, 48, 49, 19:6, 20:4, 7, 8, 12, 15, 22:20, 23:1, 2, 3, 6, 30:33, 31:13, 34:17

Levitico 3:6, 17, 4:20, 26, 31, 35, 7:17, 18, 20, 21, 11:44, 45, 18:4, 19:3, 4, 10, 14, 15, 19, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 20:3, 6, 8, 21:5, 8, 15, 23, 22:31, 23:14, 22, 25:14, 17, ...

Deuteronomio 4:1, 5, 16, 7:25, 14:1, 18:10, 11, 22:9, 10, 11, 23:8, 18, 24:14, 15, 19, 21, 25:13, 15, 27:18

Si Ruth 2:2, 8, 10, 15

1 Samuel 24:10, 28:3, 7

2 Samuel 13:22

1 Hari 14:9

2 Hari 17:17

1 Mga Cronica 23:29

2 Cronica 28:2, 36:14

Nehemias 9:14, 13:17

Job 32:4, 21

Mga Awit 15:3, 50:20, 82:2, 101:5, 7, 111:10, 141:5

Kawikaan 10:18, 16:11, 20:22, 22:22

Isaias 48:1, 58:13

Jeremiah 5:2, 6:28, 7:6, 9:25, 16:6, 22:13, 34:16

Ezekiel 22:9, 29, 45:10, 47:22

Zacarias 5:3

Malachi 1:6

Mateo 5:33, 39, 43, 18:15, 20:8, 22:16, 39

marka 12:31

Lucas 10:27, 17:3

Mga Romano 12:19, 13:9

1 Mga Taga-Corinto 10:14

Galacia 5:14

Mga Taga-Efeso 4:25

Colosas 3:9

1 Tesalonica 4:6

2 Tesalonica 3:15

1 Timoteo 5:1

Mga Hebreo 12:9

James 2:1, 8, 4:11, 5:4

1 Pedro 1:16, 2:17, 5:5

1 Juan 3:15

Jude 1:16

Významy biblických slov

panginoon
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

mga anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Anak
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

sabihin
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

ina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

ama
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

Mga Sabbath
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

araw
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Apoy
Fire, in the spiritual sense, can mean both love and hatred depending on the context, just as natural fire can be both comforting in keeping...

kumain
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

kasamaan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

banal
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

lupain
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

bukid
A "field" in the Bible usually represents the Lord's church, and more specifically the desire for good within the church. It's where good things start,...

ubasan
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

pangalan
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

umaga
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

paghatol
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

Makapangyarihan
'Might' denotes the forces or power of truth.

katuwiran
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

dugo
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

Kapatid
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

hayop
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

Damit
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

Asawa
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Pintuan
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

tabernakulo
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

kapisanan
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

kasalanan
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

kahoy
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

ikaapat
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

ulo
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

laman
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

anak na babae
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

espiritu
'Wizards' denote people who conjoin the falsities, springing from the evils of self-love, to the truths of faith.

mukha
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

matanda
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

matuwid
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

Hin
'A hin' denotes the measurement of conjunction.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Gossip and Slander
Worship Talk | Ages over 18

 Holy Children of Israel
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Laws of Harvest and True Charity
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: