4 Mosebok 26

Studovat vnitřní smysl

← 4 Mosebok 25   4 Mosebok 27 →         

1 Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar, prästen Arons son, och sade:

2 »Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla stridbara män i Israel

3 Och Mose och prästen Eleasar talade till dem på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:

4 »De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas.» Så hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.

5 Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn voro: Av Hanok hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt,

6 av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.

7 Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio.

8 Men Pallus söner voro Eliab.

9 Och Eliabs söner voro Nemuel, Datan och Abiram; det var den Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig upp emot Mose och Aron, tillika med Koras hop, när dessa satte sig upp emot HERREN,

10 varvid jorden öppnade sin mun och uppslukade dem jämte Kora, vid det tillfälle då dennes hop omkom, i det att elden förtärde de två hundra femtio männen, så att de blevo till en varnagel.

11 Men Koras söner omkommo icke.

12 Simeons barn, efter deras släkter, voro: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt,

13 av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.

14 Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.

15 Gads barn, efter deras släkter, voro: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt,

16 av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,

17 av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.

18 Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, fyrtio tusen fem hundra.

19 Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land.

20 Och Juda barn, efter deras släkter, voro: Av Sela selaniternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt.

21 Men Peres' barn voro: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt.

22 Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, sjuttiosex tusen fem hundra.

23 Isaskars barn, efter deras släkter, voro: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt,

24 av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.

25 Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, sextiofyra tusen tre hundra.

26 Sebulons barn, efter deras släkter, voro: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt.

27 Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, sextio tusen fem hundra.

28 Josefs barn, efter deras släkter voro Manasse och Efraim.

29 Manasse barn voro: Av Makir makiriternas släkt; men Makir födde Gilead; av Gilead kom gileaditernas släkt.

30 Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt,

31 av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,

32 av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.

33 Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner, utan allenast döttrar; och Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

34 Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.

35 Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt.

36 Men dessa voro Sutelas barn: Av Eran eraniternas släkt

37 Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra. Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.

38 Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt,

39 av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.

40 Men Belas söner voro Ard och Naaman; arditernas släkt; av Naaman naamiternas släkt.

41 Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.

42 Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter.

43 Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde tillsammans sextiofyra tusen fyra hundra.

44 Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.

45 Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.

46 Och Asers dotter hette Sera.

47 Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.

48 Naftali barn, efter deras släkter, voro: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt,

49 av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.

50 Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.

51 Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sen hundra ett tusen sju hundra trettio.

52 Och HERREN talade till Mose och sade:

53 Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas antal.

54 Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas efter antalet av dess inmönstrade.

55 Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på sina fädernestammar skola de få sina arvedelar.

56 Efter lottens utslag skall var stam större eller mindre, få sin arvedel sig tillskiftad.

57 Och dessa voro de av Levi stam som inmönstrades, efter deras släkter: Av Gerson gersoniternas släkt av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt.

58 Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas släkt. Men Kehat födde Amram.

59 Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras syster Mirjam.

60 Och åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

61 Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.

62 Och de av dem som inmönstrades utgjorde tjugutre tusen, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver. De hade nämligen icke blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom icke någon arvedel var given åt dem bland Israels barn.

63 Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när dessa mönstrade Israels barnMoabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.

64 Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,

65 ty om dem hade HERREN sagt: »De skola döden i öknen.» Därför var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

← 4 Mosebok 25   4 Mosebok 27 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 26      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. This whole chapter concerns the re-ordination and re-arrangement of the states of the man of the church by the Lord after states of evil and temptation. The first four verses indicate that this takes place according to Divine Truth and Divine Good, from states of intelligence as to truth to states of the love of good, and includes all who can engage in the conflicts of temptation.

Verses 5-11. The derivations and quality as to good and truth are described of faith in the understanding;

Verses 12-14. of faith in the will, or obedience;

Verses 15-18. of good works;

Verses 19-22. of celestial love;

Verses 23-25. of celestial conjugial love;

Verses 26, 27. of the heavenly marriage;

Verses 28-34. of the celestial of the spiritual, or of charity generally, as to the new will of good,

Verses 38-41. and as to the new understanding of truth.

Verses 35-37; of the life of truth from good in the natural man;

Verses 42-43. of the affirmation of truth;

Verses 44-47. of natural delight;

Verses 48-50. of the resistance of the natural man to evil in temptations;

Verse 51. and of the church in general.

Verses 52-56. It is according to Divine Providence that every one should be in his own good.

Verses 57-65. Concerning the derivations and quality of charity and love in particular.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2280, 3703, 3858, 4236, 4316, 4818, 9809, ...

Apocalypse Revealed 285, 349, 599


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 304, 431

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 12:7, 35:22, 23, 38:3, 4, 5, 7, 41:51, 52, 46:12, 48:16

2 Mosebok 2:1, 2, 4, 6:14, 15, 20, 23, 24, 25, 12:51, 15:20

3 Mosebok 10:2

4 Mosebok 1:2, 19, 20, 46, 47, 3:4, 15, 17, 12:1, 14:29, 32, 35, 16:1, 2, 31, 32, 17:3, 18:20, 23, 24, 20:1, 22:1, 25:9, 26:3, 63, 27:1, 3, 33:54, 34:13, 35:8, 36:1, 2, 11

5 Mosebok 2:14

Josua 1:6, 5:4, 11:23, 14:2, 17:1, 2, 3, 14, 19:9

Domarboken 6:11, 8:2

1 Krönikeboken 2:21, 4:1, 24, 5:1, 11, 23, 6:7, 7:1, 6, 13, 14, 30, 8:1, 9:5, 19

Psaltaren 37:9, 42:1

Významy biblických slov

efter
Enligt Swedenborg finns tid och rum inte i andlig verklighet; det är rent naturliga saker som bara finns på det fysiska planet. Det betyder att...

talade
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Mose
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

Arons
Aron var Mose bror. Han symboliserar två saker, en under den första delen av utflykten, när han var Moses talesman, och en annan efter att...

Son
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Israel
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

tjugu
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

Moabs
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

Jordan
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

Jeriko
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

Egyptens
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

förstfödde
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

Hanok
'Hanoch' denotes those who are in the truth of faith.

tusen
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

sju
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

hundra
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

trettio
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

söner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Aron
Aron var Mose bror. Han symboliserar två saker, en under den första delen av utflykten, när han var Moses talesman, och en annan efter att...

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

mun
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Kora
Korah was a man of the tribe of Levi, who together with Dathan and Abiram, both Reubenites, led an insurrection against Moses and Aaron. Apparently...

femtio
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

Simeons
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

Sera
'Zarah,' as in Genesis 38:30, signifies the quality of good as actually being firstborn, and truth only seems to be. 'Zarah' in the original tongue...

Saul
Saul was the first king of Israel, anointed by Samuel when the people insisted on having a king. Like all the kings, both good and...

två
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Gads
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

fyrtio
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

Fem
Five also signifies all things of one part.

Er
Er, mentioned in Gen. 38:3, signifies the quality of falsity derived from the evil of self-love, which prevailed in the Jewish church, or the false...

Onan
'Onan,' as in Genesis 38, describes the evil from the falsity of evil which was later prominent among the Jewish peoples.

Kanaans
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

Sela
'Shelah,' as in Genesis 38:2, signifies the quality of evil derived from falsity of evil, or the quality of the idolatry with the Jewish nation.

Isaskars
Issachar,' in the highest sense, signifies the divine good of truth, and truth of good. In a spiritual sense, he signifies celestial conjugial love, which...

tre
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

sextio
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.

Josefs
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

Manasse
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Makir
Machir' signifies the same as 'Manasseh' because Machir was the son of Manasseh.

födde
I allmän mening representerar det att vara "född" i Bibeln ett andligt tillstånd som producerar ett annat, vanligtvis någon form av kärlek eller tillgivenhet som...

Gilead
Gilead, as in Genesis 31:21, 23, was a boundary of the land of Canaan, in a wide sense. In the spiritual sense, it means "the...

Gileads
Gilead, as in Genesis 31:21, 23, was a boundary of the land of Canaan, in a wide sense. In the spiritual sense, it means "the...

döttrar
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Efraims
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

trettiotvå
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

Benjamins
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

fyrtiofem
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

sex
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

fyra
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

dotter
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

Naftali
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

landet
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

arvedel
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

hustru
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Levi
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

Levis
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

Egypten
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

syster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

Nadab
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

eld
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ansikte
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

Månad
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

given
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Sinais
'Mount Sinai,' as in Exodus 19:1, signifies, in the highest sense, divine truth from divine good. 'Mount' means divine good, and 'Sinai,' divine truth, and...


Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

öknen
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

Kaleb
Caleb, In Numbers 14:24, represents those who are introduced into the church, and, accordingly, his seed signifies the truth of the doctrine of the church.

Josua
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...


Přeložit: