Izlazak 28

Studie

              |

1 A ti uzmi k sebi Arona, brata svog sa sinovima njegovim između sinova Izrailjevih da mi budu sveštenici, Aron i Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar, sinovi Aronovi.

2 I načini svete haljine Aronu, bratu svom, za čast i diku.

3 I kaži svim ljudima veštim, koje sam napunio duha mudrosti, neka načine haljine Aronu, da se posveti da mi bude sveštenik.

4 A ovo su haljine što će načiniti: naprsnik i oplećak i plašt, košulja vezena, kapa i pojas. Te haljine svete neka naprave Aronu, bratu tvom i sinovima njegovim, da mi budu sveštenici,

5 I neka uzmu zlata i porfire i skerleta i crvca i tankog platna;

6 I neka načine oplećak od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankog platna uzvedenog, vezen.

7 Dve poramenice neka budu na njemu, koje će se sastavljati na dva kraja, da se drži zajedno.

8 A pojas na njemu neka bude naprave iste kao i on, od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankog platna uzvedenog.

9 I uzmi dva kamena oniha, i na njima izreži imena sinova Izrailjevih,

10 Šest imena njihovih na jednom kamenu, a Šest imena ostalih na drugom kamenu po redu kako se koji rodio.

11 Veštinom kamenarskom, kojom se režu pečati, izrezaćeš na ta dva kamena imena sinova Izrailjevih, i optoči ih zlatom unaokolo.

12 I metni ta dva kamena na poramenice oplećku, da budu kameni za spomen sinovima Izrailjevim, i Aron da nosi imena njihova pred Gospodom na oba ramena svoja za spomen.

13 I načini kopče od zlata.

14 I dva lanca od čistog zlata načini jednaka pletena, i obesi lance pletene o kopče.

15 I naprsnik sudski načini naprave vezene onakve kao oplećak, od zlata, od porfire, od skerleta, od crvca i od tankog platna uzvedenog načini ga.

16 Neka bude četvorouglast i dvostruk, u dužinu s pedi i u širinu s pedi.

17 I udari po njemu drago kamenje, u četiri reda neka bude kamenje. U prvom redu: sardoniks, topaz i smaragd;

18 A u drugom redu: karbunkul, safir i dijamant;

19 A u trećem redu; ligur i ahat i ametist;

20 A u četvrtom redu: hrisolit, onih i jaspis; neka budu ukovani u zlato u svom redu.

21 I tih kamena s imenima sinova Izrailjevih biće dvanaest po imenima njihovim, da budu rezani kao pečat, svaki sa svojim imenom, za dvanaest plemena.

22 I na naprsnik metni lance jednake, pletene, od čistog zlata.

23 I dve grivne zlatne načini na naprsnik, i metni dve grivne na dva kraja naprsniku.

24 Pa provuci dva lanca zlatna kroz dve grivne na krajevima naprsniku.

25 A druga dva kraja od dva lanca zapni za dve kopče, i metni na poramenice od oplećka spred.

26 I načini druge dve grivne zlatne, i metni ih na druga dva kraja naprsniku iznutra na strani koja je od oplećka.

27 I načini još dve zlatne grivne, i metni ih na poramenice od oplećka ozdo prema sastavcima njegovim, više pojasa na oplećku.

28 Tako neka vežu naprsnik grivne njegove za grivne na oplećku vrpcom od porfire, da stoji nad pojasom od oplećka, i da se ne odvaja naprsnik od oplećka.

29 I neka nosi Aron imena sinova Izrailjevih na naprsniku sudskom na srcu svom kad ulazi u svetinju za spomen pred Gospodom vazda.

30 I metni na naprsnik sudski Urim i Tumim, da bude na srcu Aronu kad ulazi pred Gospoda, i Aron će nositi sud sinova Izrailjevih na srcu svom pred Gospodom vazda.

31 I načini plašt pod oplećak sav od porfire.

32 I ozgo neka bude prorez u sredi, i neka bude optočen prorez svuda unaokolo trakom tkan, kao prorez u oklopa, da se ne razdre.

33 A po skutu mu načini šipke od porfire i od skerleta i od crvca svuda unaokolo, i među njima zlatna zvonca svuda unaokolo:

34 Zvonce zlatno pa šipak, zvonce zlatno pa šipak po skutu od plašta svuda unaokolo.

35 I to će biti na Aronu kad služi, da se čuje glas kad ulazi u svetinju pred Gospoda i kad izlazi, da ne pogine.

36 I načini ploču od čistog zlata, i na njoj izreži kao na pečatu: Svetinja Gospodu.

37 I veži je vrpcom od porfire za kapu, spred na kapi da stoji.

38 I biće na čelu Aronovom, da nosi Aron grehe svetih prinosa koje prinesu sinovi Izrailjevi u svim darovima svojih svetih prinosa; biće na čelu njegovom vazda, da bi bili mili Gospodu.

39 I načini košulju od tankog platna izmetanog, i načini kapu od tankog platna, a pojas načini vezen.

40 I sinovima Aronovim načini košulje, i načini im pojase, i kapice im načini za čast i diku.

41 Pa to obuci Aronu bratu svom i sinovima njegovim, i pomaži ih i napuni im ruke i posveti ih da mi budu sveštenici.

42 I načini im gaće lanene, da se pokrije golo telo; od bedara do dna stegna da budu.

43 I to neka je na Aronu i na sinovima njegovim kad ulaze u šator od sastanka ili kad pristupaju k oltaru da služe u svetinji, da ne bi noseći grehe poginuli. Ovo će biti uredba večna njemu i semenu njegovom nakon njega.

  
Scroll to see more.