1. Dnevnika 4

Study

              |

1 Sinovi Judini behu: Fares, Esron i Harmija i Or i Soval.

2 A Reaja sin Sovalov rodi Jata, a Jat rodi Ahumaja i Lada. To su porodice saratske.

3 A ovo su od oca Itama: Jezrael i Jesma i Jedvas, a sestri njihovoj beše ime Aselelfonija.

4 I Fanuilo beše otac Gedoru, i Eser otac Husin. To behu sinovi Ora prvenca Efrate, oca Vitlejemcima.

5 A Ashor otac Tekujanima imaše dve žene, Elu i Naru.

6 I Nara mu rodi Ahuzama i Efera i Temana i Ahastara. To su sinovi Narini.

7 A sinovi Elini: Sered, Jesoar i Etnan.

8 A Kos rodi Anuva i Sovivu i porodice Aharila sina Arumovog.

9 A Javis beše slavniji od svoje braće, i mati mu nade ime Javis govoreći: Rodih ga s bolom.

10 I Javis prizva Boga Izrailjevog govoreći: O da bi me blagoslovio i raširio međe moje, i ruka Tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sačuvao oda zla da me ne ucveli! I učini Bog za šta ga moli.

11 A Heluv, brat Sujin rodi Mehira. On bi otac Estonov.

12 A Eston rodi Vet-Rafu i Feseju i Tehinu, oca gradu Našu. To su ljudi Rihavovi.

13 A sinovi Kenezovi behu Gotonilo i Seraja. A sinovi Gotonilovi: Atat.

14 A Meonotaj rodi Ofru; a Seraja rodi Joava, oca onih što žive u dolini drvodeljskoj, jer behu drvodelje.

15 A sinovi Haleva sina Jefonijinog behu Ir, Ila i Nam. A sin Ilin beše Kenez.

16 A sinovi Jeleleilovi: Zif i Zifa, Tirija i Asareilo.

17 A sinovi Ezrini: Jeter i Mered i Efer i Jalon; a žena Meredova rodi Marijama i Samaja i Jesvu, oca Estemoji.

18 A žena njegova Judija rodi Jereda oca Gedoru, i Evera oca Sohotu, i Jekutila oca Zanoji. A to behu sinovi Vitije, kćeri Faraonove, kojom se oženi Mered.

19 A sinovi žene Odijine, sestre Nama oca Keili behu Garmija i Estemoja Mahaćanin.

20 A sinovi Simonovi: Amion i Rina i Ven-Anan i Tilon. A sinovi Jesejevi: Zohet i Ven-Zohet.

21 A sinovi Sile, sina Judinog: Ir otac Lihu, i Lada otac Marisi, i porodice doma platnarskog, doma Asvejinog.

22 I Jokim i Hasivljani, i Joas i Saraf, koji vladahu u moavskoj, i Jasuvi-Lehem. Ali to su stare stvari.

23 To behu lončari i življahu u sadovima i zabranima, i behu onde kod cara za njegove poslove.

24 Sinovi Simeunovi: Nemuilo i Jamin, Jariv, Zera, Saul;

25 A njegov sin Salum, a njegov sin Mivsam, a njegov sin Misma.

26 A sinovi Mismini: Amuilo sin mu, i njegov sin Zahur, i njegov sin Simej.

27 A Simej imaše šesnaest sinova i šest kćeri; a braća njegova nemahu mnogo sinova, i sve porodice njihove ne beše tako mnogo kao sinova Judinih.

28 A življahu u Virsaveji i Moladi i Asar-Sualu,

29 I u Vali i u Asemu i u Toladu,

30 I u Vetuilu i u Ormi i u Siklagu,

31 I u Vet-Marhavotu i u Asar-Susimu i u Vet-Vireju i u Saraimu. To behu gradovi njihovi do cara Davida.

32 A sela njihova behu Itam i Ajin, Rimon i Tohen i Asan, pet gradova,

33 I sva sela njihova što behu oko tih gradova do Vala. To behu stanovi njihovi po rodu njihovom.

34 A Mesovav i Jamlih i Josa sin Amasijin,

35 I Joilo i Juj, sin Josivije sina Seraje sina Asilovog,

36 I Elioinaj i Jakova i Jesohaja i Asaja i Adilo i Jesimilo i Venaja,

37 I Zisa, sin Sifija sina Alona sina Jedaje sina Simrija sina Semajinog;

38 Ti imenovani behu knezovi u porodicama svojim, i domovi otaca njihovih umnožiše se veoma.

39 I zato otidoše u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci svojoj.

40 I nađoše pašu obilatu i dobru i zemlju prostranu i mirnu i rodnu, jer pre onde življahu koji behu od Hama.

41 Ti, dakle, zapisani po imenu došavši za Jezekije cara Judinog razbiše šatore njihove i stanovnike koji se nađoše onde, i pobiše ih kao proklete da ne osta nijedan do danas, i naseliše se mesto njih, jer onde beše paše za stoku njihovu.

42 A između njih, sinova Simeunovih, iziđe na goru Sir pet stotina ljudi, a poglavice im behu Felatija i Nearija i Refaja i Ozilo, sinovi Jesejevi.

43 I pobiše ostatak što behu utekli između Amalika, i naseliše se onde do današnjeg dana.