အာမုတ် 8

Studovat vnitřní smysl

       

1 တဖန် အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အား ပြတော်မူသော ရူပါရုံဟူမူကား၊ နွေကာလအသီးပါသော တောင်းသည် ထင်ရှား၏။

2 အာမုတ်၊ သင်သည် အဘယ်အရာကို မြင်သနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ နွေကာလအသီးပါသော တောင်းကို မြင်ပါသည်ဟု ငါလျှောက်သော်၊ ထာဝရဘုရားက၊ နောက်ဆုံးကာလသည် ငါ၏လူဣသရေလ အမျိုး၌ ရောက်လေပြီ။ နောက်တဖန် သူတို့ကို သည်းမခံ။

3 ထိုကာလ၌ နန်းစဉ်ကခြေသည်တို့သည် မြည်တမ်းကြလိမ့်မည်။ အရပ်ရပ်တို့၌ များစွာသော အသေ ကောင်ရှိ၍၊ လူတို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာ ပစ်ချကြလိမ့်မည်ဟု အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။

4-6 ငါတို့သည် စပါးကို ရောင်းအံ့သောငှါ ဆန်း နေ့ွန်ပါစေ၊ ဂျုံကို ရောင်းအံ့သောငှါ ဥပုသ်နေ့ ွန်ပါစေဟု ဆိုျက်၊ ဧဖာေးကို ငယ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ုပ်၍၊ စဉ်းဲသော ချိန်ခွင်ကို သုံးျက်ဆင်းရဲသော သူကို ငွေနှင့်၎င်း၊ ငတ်မွတ်သောသူကို ခြေနင်းတရံနှင့်၎င်း ဝယ်၍၊ ညံ့သော ဂျုံဆန်ကို ရောင်းျက်၊ ငတ်မွတ်သော သူတို့ကို နှိပ်နင်း၍ ဆင်းရဲသော ပြည်သားတို့ကို ဖြတ်ခြင်းငှါ အွန်အိုကြီးသော သူတို့၊ ဤစကားကို နားထောင်ကြော့။

7 ထာဝရဘုရားသည် ယာကုပ်၏ဘုန်းကို တိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုတော်မူသည်ကား၊ အကယ်စင်စစ် သူတို့ ကျင့်ကြံ ပြုမူသမျှတို့ကို ငါသည် အစဉ်မပြတ် မမေ့လျော့

8 ိုအပြစ်ကြောင့် မြေတုန်လှုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်လော။ မြေသားအပေါင်းတို့သည် ညည်းတွားကြလိမ့်မည် မဟုတ်လော။ မြစ်ကဲ့သို့ တပြည်လုံး ပြီးလျှင်၊ တဖန် အဲဂုတ္တုမြစ်၌ မြုပ်သကဲ့သို့ ပါသွား၍ မြုပ်လိမ့်မည်မဟုတ် လော။

9 အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ထိုကာလအခါ မွန်းတည့်အချိန်၌ ငါသည် နေကိုဝင်စေမည်။ ကြည်လင်သောနေ့မြေကြီးကို မိုက်စေမည်။

10 သင်တို့ပွဲခံခြင်းကို ညည်းတွားခြင်းဖြစ်စေမည်။သီချင်းဆိုခြင်းရှိသမျှကို ငိုကြွေးခြင်းဖြစ်စေမည်။ လူအပေါင်းတို့သည် လျှော်တေအဝတ်နှင့် ခါးကိုစည်းစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ဆံပင်ကိုရိတ်စေခြင်းငှါ၎င်း ငါစီရင်မည်။ တယောက်တည်းသောသား သေသည်အတွက် မြည်တမ်းခြင်းကဲ့သို့၎င်း၊ အဆုံး၌ ခါးစွာသောနေ့ကဲ့သို့၎င်း ငါဖြစ် စေမည်။

11 အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးကို တပြည်လုံး၌ ငါဖြစ်စေသောကာလ ရောက်လိမ့်မည်။ အစာခေါင်းပါး၍ မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးမဟုတ်၊ ရေငတ်ခြင်းဘေးလည်းမဟုတ်၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို မကြားရသောမွတ်သိပ်ခြင်းဘေးဖြစ်လိမ့် မည်။

12 လူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို ရှာလျက်၊ ပင်လယ်တပါးမှသည် ပင်လယ်တပါးတိုင် အောင် လှည့်လည်၍၊ တောင်မြောက် ပြေးသွားသော်လည်း မတွေ့ရကြ။

13 ထိုကာလ၌ အဆင်းလှသော သတို့သမီးကညာများနှင့် လုလင်များတို့သည် ရေငတ်၍ မောကြလိမ့်မည်။

14 ရှမာရိအပြစ်ကို တိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုသောသူ၊ အိုဒန်၊ သင်၏ဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း ဟူ၍၎င်း၊ ဗေရရှေဘ ဘာသာအသက်တည်သည်အတိုင်းဟူ၍၎င်း ဆိုသောသူတို့သည်၊ နောက်တဖန် မနိုင် အောင်လဲ၍ နေရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။Exploring the Meaning of အာမုတ် 8      

Napsal(a) Helen Kennedy

In verse 1, Amos experienced a vision - a basket of summer fruit - a metaphor for abundance. Fruit is commonly interpreted as a thing coming to completion. Since the fruit was shown by the Lord in a vision, it stands for an abundance of spiritual things coming to fruition, or coming into existence.

When in verse 2, the Lord asks Amos what he has seen, it indicates the depth and importance of the vision of spiritual prosperity. The exact opposite of this spiritual abundance is shown by Jehovah saying, “The end is coming upon my people.... I will not again pass by them any more.”

If it was just a warning, it would mean the end might happen. Here, since Jehovah is stating it as a fact, it shows that the old way of seeing the Lord’s truth among the people (the Church) is actually ending.

Verse 3 is self-explanatory: “And the songs of the temple shall be wailings in that day . . . the dead bodies shall be many . . . .” Throwing the dead bodies out in silence shows the grim nature of the thing being done.

Verse 4 depicts the ruining, or making impure, of good and truth by those who “swallow up the needy, and cause the poor of the land to fail.” The extent of this devastation can be seen by the inner meaning of the word “poor” as “those who do not have the knowledges of good and truth but still long for them” (Secrets of Heaven 10227:19).

The “new moon” in verse 5 means “serving the Lord with gladness (Secrets of Heaven 7093:5), and asking “When will the New Moon be past?” shows they are finding no joy in serving the Lord. (See Hosea 2:11)

Wanting the “sabbath” gone means essentially the same thing. “That we may sell grain... and set forth wheat,” shows the love of intelligence and wisdom coming from themselves, since these grains need the hand of man to grow them. The “Ephah and shekel” are a measurement and a means of paying, “and dealing falsely with balances of deceit,” shows the intention to deceive people, inserting seeming truths devised by humans in place of truth given by God.

In verse 6, “That we may buy the poor for silver,” the poor symbolize those who long for truths and might fall for any shiny thing. Then, in the phrase “And the needy for a pair of shoes,” the needy represent people who lack good (Apocalypse Revealed 95).

In context, “silver” and “shoes” show the desire to mislead by money and by comfortable natural things, where “shoes” mean things that are corporeal or that have to do with our bodies (Secrets of Heaven 3761).

“Even sell the bad wheat?” Instead of dealing falsely and with deceit as in the previous chapter, here the meaning is the desire to give bad food to people who long for truth, and that the bad food will cause spiritual sickness.

In verse 7 the Lord swears by the excellency of Jacob. Since excellency can only be attributed to the Lord, and this chapter is dealing with the poor being misguided, what the Lord has sworn to, or is dedicated to, must be truths or knowledges that teach about Himself. The Lord “not forgetting any of their works,” shows that He always knows the things the evil are doing wrong.

In verse 8 the effect evil has is seen by making “the land tremble,” badly enough to make the people “mourn.” In the next verse the treacherous deeds of the people are shown as rising up, being troubled, and sinking again, comparing it to the annual flood of “the River of Egypt” or the Nile. Instead of the effect of bringing life-giving silt, the rise and sinking of treachery and deceit is said to be troubled.

Causing “the sun to go down at noon” just when it should be at its height gives an image of the polar opposite of what it should be (verse 9). To “Darken the earth in the clear day,” is another image of things being troubled and the opposite of the true spiritual state, the state where light abounds and good and evil are seen in clarity.

“Your feasts into mourning”, “songs into lamentation”, “sackcloth” instead of clothing, and “baldness” in place of hair, is a list that shows how evil continues to build up as a time of judgement draws nearer.

“Mourning as for an only son,” is a state of internal grief, grief that is inconsolable. Those who previously could “buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes,” (see verse 6) are “being reduced from a state of opulence to want and misery” (Apocalypse Revealed 765.)

Verse 11 is a place where the inner meaning comes through clearly in the literal text. Jehovah will send “not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of Jehovah.” Jehovah says in a very clear way that natural food and water are not meant, but hearing His words. The lack of hearing and obeying truths from Jehovah, or the Lord, if not reversed, moves toward the death of the spirit because, as the end draws near, the evil will suffer more and more.

To “wander from sea to sea” and “run to and fro” in verse 12 give a picture of the frantic unrestful nature of the evil who can find no true peace because they have spurned the Sabbath (see verse 5). Unable to find the “word of Jehovah,” they live in this state of unpeacefulness. It’s not that they can’t see the Word of Jehovah, but that they can’t find any meaning in it (see previous verse.)

“Fair virgins” and “young men” that “faint for thirst” in verse 13 show that no new growth in anything spiritual is possible because it faints and dies from lack of truth, “thirst” being “to perish from want of truths” (Apocalypse Revealed 956).

Verse 14 shows that the final end has come. The “Sin of Samaria” means people who worshipped the Syrian goddess, Ashima; therefore, those who worship false gods.

“Beersheba” and “Dan” were boundaries or ways to enter the land of Canaan, but here they mean exiting from it, rejecting the truths of faith that lead to heaven (Secrets of Heaven 3923:10).

“They shall fall, and never rise up again,” shows the complete end of any good and truth with the person, or of the Church.

Churches die. The people in them start out being willing to receive true ideas from the Lord, and to put them into practice. But as time goes by, and people stop listening, and start to worship false gods, or their own intelligence, the churches wither.

In Amos 8, the Israelitish church is dying. Its end is stated by Jehovah. But, look back at the beginning of the chapter, to the basket of summer fruit. The Lord can take whatever remains of good and truth in a people, and start a new church. The repeated promise in the Biblical prophets is the promise of the Messiah, the Christ... who would found this new church.

The same thing happens in each of us. Our false gods can kill our spiritual lives. But, there is a remnant -- the embers of good and truth -- and if we turn to the Lord, a new life can be kindled in us. And it can be fruitful.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 8      

Napsal(a) Helen Kennedy

In verse 1, Amos experienced a vision - a basket of summer fruit - a metaphor for abundance. Fruit is commonly interpreted as a thing coming to completion. Since the fruit was shown by the Lord in a vision, it stands for an abundance of spiritual things coming to fruition, or coming into existence.

When in verse 2, the Lord asks Amos what he has seen, it indicates the depth and importance of the vision of spiritual prosperity. The exact opposite of this spiritual abundance is shown by Jehovah saying, “The end is coming upon my people.... I will not again pass by them any more.”

If it was just a warning, it would mean the end might happen. Here, since Jehovah is stating it as a fact, it shows that the old way of seeing the Lord’s truth among the people (the Church) is actually ending.

Verse 3 is self-explanatory: “And the songs of the temple shall be wailings in that day . . . the dead bodies shall be many . . . .” Throwing the dead bodies out in silence shows the grim nature of the thing being done.

Verse 4 depicts the ruining, or making impure, of good and truth by those who “swallow up the needy, and cause the poor of the land to fail.” The extent of this devastation can be seen by the inner meaning of the word “poor” as “those who do not have the knowledges of good and truth but still long for them” (Secrets of Heaven 10227:19).

The “new moon” in verse 5 means “serving the Lord with gladness (Secrets of Heaven 7093:5), and asking “When will the New Moon be past?” shows they are finding no joy in serving the Lord. (See Hosea 2:11)

Wanting the “sabbath” gone means essentially the same thing. “That we may sell grain... and set forth wheat,” shows the love of intelligence and wisdom coming from themselves, since these grains need the hand of man to grow them. The “Ephah and shekel” are a measurement and a means of paying, “and dealing falsely with balances of deceit,” shows the intention to deceive people, inserting seeming truths devised by humans in place of truth given by God.

In verse 6, “That we may buy the poor for silver,” the poor symbolize those who long for truths and might fall for any shiny thing. Then, in the phrase “And the needy for a pair of shoes,” the needy represent people who lack good (Apocalypse Revealed 95).

In context, “silver” and “shoes” show the desire to mislead by money and by comfortable natural things, where “shoes” mean things that are corporeal or that have to do with our bodies (Secrets of Heaven 3761).

“Even sell the bad wheat?” Instead of dealing falsely and with deceit as in the previous chapter, here the meaning is the desire to give bad food to people who long for truth, and that the bad food will cause spiritual sickness.

In verse 7 the Lord swears by the excellency of Jacob. Since excellency can only be attributed to the Lord, and this chapter is dealing with the poor being misguided, what the Lord has sworn to, or is dedicated to, must be truths or knowledges that teach about Himself. The Lord “not forgetting any of their works,” shows that He always knows the things the evil are doing wrong.

In verse 8 the effect evil has is seen by making “the land tremble,” badly enough to make the people “mourn.” In the next verse the treacherous deeds of the people are shown as rising up, being troubled, and sinking again, comparing it to the annual flood of “the River of Egypt” or the Nile. Instead of the effect of bringing life-giving silt, the rise and sinking of treachery and deceit is said to be troubled.

Causing “the sun to go down at noon” just when it should be at its height gives an image of the polar opposite of what it should be (verse 9). To “Darken the earth in the clear day,” is another image of things being troubled and the opposite of the true spiritual state, the state where light abounds and good and evil are seen in clarity.

“Your feasts into mourning”, “songs into lamentation”, “sackcloth” instead of clothing, and “baldness” in place of hair, is a list that shows how evil continues to build up as a time of judgement draws nearer.

“Mourning as for an only son,” is a state of internal grief, grief that is inconsolable. Those who previously could “buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes,” (see verse 6) are “being reduced from a state of opulence to want and misery” (Apocalypse Revealed 765.)

Verse 11 is a place where the inner meaning comes through clearly in the literal text. Jehovah will send “not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of Jehovah.” Jehovah says in a very clear way that natural food and water are not meant, but hearing His words. The lack of hearing and obeying truths from Jehovah, or the Lord, if not reversed, moves toward the death of the spirit because, as the end draws near, the evil will suffer more and more.

To “wander from sea to sea” and “run to and fro” in verse 12 give a picture of the frantic unrestful nature of the evil who can find no true peace because they have spurned the Sabbath (see verse 5). Unable to find the “word of Jehovah,” they live in this state of unpeacefulness. It’s not that they can’t see the Word of Jehovah, but that they can’t find any meaning in it (see previous verse.)

“Fair virgins” and “young men” that “faint for thirst” in verse 13 show that no new growth in anything spiritual is possible because it faints and dies from lack of truth, “thirst” being “to perish from want of truths” (Apocalypse Revealed 956).

Verse 14 shows that the final end has come. The “Sin of Samaria” means people who worshipped the Syrian goddess, Ashima; therefore, those who worship false gods.

“Beersheba” and “Dan” were boundaries or ways to enter the land of Canaan, but here they mean exiting from it, rejecting the truths of faith that lead to heaven (Secrets of Heaven 3923:10).

“They shall fall, and never rise up again,” shows the complete end of any good and truth with the person, or of the Church.

Churches die. The people in them start out being willing to receive true ideas from the Lord, and to put them into practice. But as time goes by, and people stop listening, and start to worship false gods, or their own intelligence, the churches wither.

In Amos 8, the Israelitish church is dying. Its end is stated by Jehovah. But, look back at the beginning of the chapter, to the basket of summer fruit. The Lord can take whatever remains of good and truth in a people, and start a new church. The repeated promise in the Biblical prophets is the promise of the Messiah, the Christ... who would found this new church.

The same thing happens in each of us. Our false gods can kill our spiritual lives. But, there is a remnant -- the embers of good and truth -- and if we turn to the Lord, a new life can be kindled in us. And it can be fruitful.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 208


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1460, 2165, 2723, 2842, 3021, 3081, 3693, ...

Apocalypse Revealed 47, 50, 53, 166, 209, 323, 476, ...

Doctrine of the Lord 4

Doctrine of the Sacred Scripture 35

True Christian Religion 689, 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 71, 195, 238, 373, 386, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 4, 9, 56, 75

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 6:13

တရားဟောရာကျမ်း 25:15

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 12:29

နေဟမိ 13:15, 18

ယောဘ 30:31

ဆာလံ 10:7, 47:5

သုတ္တံကျမ်း 1:28, 20:23, 24:16

ဟေရှာယ 13:10, 15:2, 22:14

ယေရမိ 1:11, 12, 13, 6:26, 13:16, 15:9, 24:1, 25:27, 44:21

မြည်တမ်းစကား 5:15

ယေဇကျေလ 7:2, 6, 22:12

ဟောရှေ 2:5, 13, 5:6, 9:7, 12:8

အာမုတ် 2:6, 7, 5:1, 2, 5, 6:8, 10, 7:8, 9:5

မိက္ခာ 1:5, 3:3

ဇေဖနိ 1:7

ဇာခရိ 5:6, 12:10

မMatthewဲ 27:45

ဗျာဒိတ်ကျမ်း 14:18

Významy biblických slov

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ပြ
'Shew' signifies instruction to the life.

မြင်
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

မြည်
To howl' signifies grief caused by vastation.

မြည်တမ်းကြ
To howl' signifies grief caused by vastation.


'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

ဥပုသ်နေ့
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

ချိန်ခွင်
The balances mentioned in Revelation 6:5 signify the estimation of goodness and truth.

ဆင်းရဲသော
In most cases, those described as "needy" in the Bible are those who lack true knowledge of the Lord and his teachings, but have a...

ငွေ
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

ခြေနင်း
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

နားထောင်
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ယာကုပ်၏
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

ယာကုပ်
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

ကျိန်ဆို
'To sware' is a binding.

မေ့လျော့
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

မေ့
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.


It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

မြေ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

နေ
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

ဝင်
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

နေ့
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

သီချင်း
In the ancient and Jewish churches, 'songs' were prophesies about the Lord, especially His coming in the world, subjugation of the diabolical spirits, and liberation...

ငိုကြွေး
The children of Israel represent 'lamentation' by various things which signified some evil of the church among them for which they were punished. When they...

ပေါင်း
To 'take the sum of the sons of Israel,' as in Exodus 30:12, signifies the whole church.

ခါးကို
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

ခါး
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

ဆံပင်ကိုရိတ်
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

ရိတ်
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

မြည်တမ်းခြင်း
The children of Israel represent 'lamentation' by various things which signified some evil of the church among them for which they were punished. When they...

မြည်တမ်း
The children of Israel represent 'lamentation' by various things which signified some evil of the church among them for which they were punished. When they...

ရေ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

အစာ
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ကြား
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ရှာ
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

ပင်လယ်
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ကညာ
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

ရှမာရိ
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

ကျ
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ဒန်
The tribe of Dan (Jer. 8:16) signifies truth in its own ultimate degree of order, here truth in the church, which is contained in the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Prophet Amos
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Prophet Amos (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Prophet Amos (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Prophet Amos (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: