Zawba 4

Studie

          |

1 Chatanachata Temani chyhsa Elipha chata a chhy ta:

2 “Na hnohta bie reipa a chhuah aw sala, palôhtlâh leipa ta na y aw ma? Charâta chyhsapa bie rei leipa ta ahy a y thei aw?

3 Nâ cha chyhsa hluhpi pachu haw chita, ku thatlô leipa zy cha tha patlôsa haw chi ta.

4 A pao haipa cha na bie ta a padua haw, pakhu thazeipazy chhao tha na patlôsa haw.

5 Châhrasala atahmâ na chôta vaw tlô ta, pasa na tao hih; cha hria ta patypamâpa ta na y.

6 Na Khazohpa china he na ngâna chaipa nata na lâpi patlâhna he na hnabeiseihna chaipa châ vei ma?

7 “Pachâ tua la, thaipa ta a ypa ahy e a leidia tly? Cha leipa ta khataih liata e chyhsa siapazy pahleipadiapa ta ama y?

8 Keima hmôna zieta cha hmo paraona kyh lei paliepa tymâna zie a hiepazy cha a ualua tlaita ama hria heih aw.

9 Khazohpa husona ta ama leidia tyh; a hiehâhna hu ta patlôsa khaipa ta ama vaw châ.

10 “Chakeibarôhneipa a rôhpa nata, chakeibarôhneipa ao chichhihpa cha, chakeibarôhneipa dawpa zy hâhzy cha a tlie.

11 Chakeibarôhneipa a hmâhpa chata niepa a phahla ta a leidia, chakeibarôhneipa taw a chhipa chapai khaipa ta a y.

12 “A ru lâta ei hnohta bie vaw tlô ta, ei nahkhao zy ta cha bieparu cha a thei.

13 Zâ ta aluahna cha ei pachâ ngâ haino ta, Chyhsa zy a mô ei ta, a dâh lichih no ta;

14 china kyh ei chôta vaw tlô ta, a chalyuna chhao cha, ei ru zydua chalyusa haw ta.

15 Thlahpa chata ei chôta na sie pakhô ta, ei pôhmi thata â duah.

16 A dua thlâh ha ta, kei deikua chata a yzie cha pahno thai leipa na ta. A nohthlahpa cha ei mohmôna liana chata vaw y tlai ta; sidiapa ta y ta, chatawhcha ao ta bie vaw reipa thei na ta;

17 Chyhsa thi theipa cha Khazohpa hlâta a sia via aw mâ? Chyhsa a taotuhpa hlâta ano cha a pathaih via aw mâ?

18 Ano chakaopazy chhao ngâ khao leipa ta, ano vâlyuhchâpa zy chhao hruna kyhta a bai hra;

19 beihlei o liata a pahrâpa zy cha a ngâ lei via pachai aw, ama thabypa buchâh liata a bôpa; tâbalâpa hlâta chyhsapa cha a rao nao viapa a châ.

20 My nata zâ likaw ta tâbalâpa hawhta leidia ei ta; Ahy hmah ta pachâ leipa ta chhâzaw ta ama leidia.

21 Ama chhôh liata poh-o chahryna ri chhiepa ta a châ nahta, sona hnei leipa ta tlâ thi vei mâ?’