1 Thatihzy Rona 1

Study

          |

1 Adâh zy, Setha zy, Enawsa zy,

2 Kenana zy, Mahalalel zy, Zareda zy,

3 Enawka zy, Methusela zy, Lameka zy,

4 Naw zy, Sema zy, Hama zy, Zaphetha zy.

5 Zaphetha sawchapawpazy cha: Kôma zy, Makaw zy, Madai zy, Zava zy, Tubal zy, Meseka zy, Tira zy ama châ.

6 Kôma sawchapawpazy cha Askhenaza zy, Dipha zy, Tôkama zy ama châ.

7 Zava sawchapawpazy cha: Elishah zy, Tasi zy, Kitima zy, Rôdani zy ama châ.

8 Hama sawchapawpazy cha: Kusa zy, Mizrai zy, Puta zy, Kana zy ama châ.

9 Kusa sawchapawpazy cha: Seba zy, Havila zy, Sabata zy, Raama zy, Sateka zy ama châ. Rama sawchapawpazy cha: Sheba zy, Dedana zy ama châ.

10 Kusa ta Nimraw sa ta; ano cha alei liata chyhsa thatlôpa riahphapa vaw y pathaona a châ.

11 Mizrai ta Ludi zy, Anani zy, Lehabi zy, Natuhi zy,

12 Parusi zy, Kaluhi zy, (cha chyhsa tawhna chata Philistina sahlao he ama vaw pua), Kafatawri zy sa ta.

13 Kana chata a saw tuapa Sidaw sa ta, Hetha chhao,

14 Zebu mozy, Amawri mozy, Kirkasa mozy,

15 Hivi mozy, Arka mozy, Sini mozy,

16 Arvada mozy, Zema mozy, Hama mozy.

17 Sema sawchapawpazy cha: Elama zy, Ashura zy, Arpakhasa zy, Luda zy, Arama zy, Uza zy, Hula zy, Kethe zy, Meseka zy ama châ.

18 Arphakhasa chata Selah sa ta, Selah chata Ebera sa ta.

19 Ebera liana chata sawchapawpa pano sapa ta y ei ta: a pakhapa moh cha Paleka châ ta, a hro no ta alei he pachhaihpa ta a ypa vâta a nawhta moh cha Zawkata châ ta.

20 Zawkata chata Almoda zy, Selepha zy, Hazamave zy, Zera zy nata

21 Hadôra zy, Uzal zy, Dikla zy nata

22 Ebal zy, Abimael zy, Sheba zy nata.

23 ôphira zy, Havila zy, Zôbaba zy sa ta. Cha zydua cha Zawkata pathlazy ama châ.

24 Sema zy, Arphakhasa zy,Selah zy:

25 Ebera zy, Paleka zy, Reu zy;

26 Seruka zy, Nahaw zy, Tera zy;

27 Abara zy, cha cha Abaraha a châ.

28 Abaraha sawchapawpazy cha: Aisika zy, Ishmael zy ama châ.

29 Hezy he ama pathlazy cha ama châ: Ishmael saw tuapa cha Nebaiô; Keda zy, Adbel zy, Mibasa zy,

30 Misama zy, Duma zy, Masa zy, Hadada zy, Tema zy,

31 Zetu zy, Naphi zy, Kedema zy. Chazy cha Ishmael pathlazy cha ama châ.

32 Abaraha nôtho Ketura pathlazy cha: Zimra zy, Zôkasa zy, Meda zy, Midia zy, Isbah zy, Suah zy ama châ. Zôkasa sawchapawpa zy cha: Sheba nata Dedana ama châ.

33 Midia sawchapawpazy cha: Epha zy, Ephera zy, Henô zy, Abida zy, Eldah zy ama châ. Cha zydua cha Ketura pathlazy ama châ.

34 Abaraha ta Aisika sa ta. Aisika sawchapawpazy cha: Esaw nata Izarel ama châ.

35 Esaw sawchapawpazy cha: Elipha zy, Reuel zy, Zeusa zy, Zala zy, Kôra zy ama châ.

36 Elipha sawchapawpazy cha; Temana zy, Ôma zy, Zephi zy, Kata zy, Kenaza zy, Timna zy, Amale zy ama châ.

37 Reuel sawchapawpazy cha: Naha zy, Zerah zy, Samah zy, Miza zy ama châ.

38 Seira sawchapawpazy cha: Lôta zy, Shôba zy, Zibeôna zy, Anah zy, Disôna zy, Eza, Disana zy ama châ.

39 Lôta sawchapawpazy cha: Hôri nata Hôma châ ei ta. Lôta sietanô cha Timna châ ta.

40 Shôba sawchapawpazy cha: Alia zy, Manaha zy, Ebal zy, Sephi zy, Ôna zy ama châ. Zibeôna sawchapawpazy cha: Aiah nata Anah ama châ.

41 Anah sawchapawpa cha Disôna a châ. Disôna sawchapawpazy cha: Hamra zy, Esaba zy, Ithara zy, Kerana zy ama châ.

42 Eza sawchapawpazy cha: Bilhana zy, Zavana zy nata Zakana zy ama châ. Disana sawchapawpazy cha: Uza nata Arena ama châ.

43 Izarel pathlazy chô liata abei ama y hlâta Edôma râh abeizy cha hezy he ama châ: Beôra sawchapawpa Bela a châ, a khihpi moh cha Dihaba a châ

44 Bela cha thi ta, Bôzra khih liata chyhsa Zere sawchapawpa Zôbaba ano vyuhpa ta a bei ta.

45 Zôbaba cha thi ta, Tamani mo râh liata chyhsa Husha ano vyuhpa ta a bei ta.

46 Husha cha thi ta, Bedada sawchapawpa Hadada; Môaba sibiepa su liata Midia mo a thietuhpa kha ano vyuhpa ta a bei ta; a khihpi moh cha Avi a châ.

47 Hadada cha thi ta, Masreka chyhsa Samla ano vyuhpa ta a bei ta.

48 Samla cha thi ta, chavah kiah liata Rehôbô khih chyhsa Shaul ano vyuhpa ta bei ta.

49 Shaul cha thi ta, Akabaw sawchapawpa Balhana ano vyuhpa ta a bei ta.

50 Balhana cha thi ta, Hadada ano vyuhpa ta a bei ta, a khihpi moh cha Pai a châ, a lahpinô moh cha Mezaha saw Matre sawchanônô Mehetabe a châ.

51 Hadada cha thi ta. Edôma mo hyutuhpazy cha: hyutupazy Timna zy, Aliah zy, Zethe zy,

52 Ôhôlibama zy, Elah zy, Pinôna zy,

53 Kenaza zy, Temana zy, Miza zy,

54 Madiel zy, Inama zy ama châ; chazy cha Edôma mo hyutuhpazy ama châ.