സംഖ്യാപുസ്തകം 17

Studovat vnitřní smysl

       

1 യഹോവ പിന്നെയും മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു

2 യിസ്രായേല്‍മക്കളോടു സംസാരിച്ചു അവരുടെ പക്കല്‍നിന്നു ഗോത്രം ഗോത്രമായി സകലഗോത്രപ്രഭുക്കന്മാരോടും ഔരോ വടിവീതം പന്ത്രണ്ടു വടി വാങ്ങി ഔരോരുത്തന്റെ വടിമേല്‍ അവന്റെ പേര്എഴുതുക.

3 ലേവിയുടെ വടിമേലോ അഹരോന്റെ പേര്‍ എഴുതേണം; ഔരോ ഗോത്രത്തലവന്നു ഔരോ വടി ഉണ്ടായിരിക്കേണം.

4 സമാഗമനക്കുടാരത്തില്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു വെളിപ്പെടുന്ന ഇടമായ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവയെ വെക്കേണം.

5 ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ വടി തളിര്‍ക്കും; ഇങ്ങനെ യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു വിരോധമായി പിറുപിറുക്കുന്നതു ഞാന്‍ നിര്‍ത്തലാക്കും.

6 മോശെ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടു സംസാരിക്കയും അവരുടെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരും ഗോത്രം ഗോത്രമായി ഔരോ പ്രഭു ഔരോ വടിവീതം പന്ത്രണ്ടു വടി അവന്റെ പക്കല്‍ കൊടുക്കയും ചെയ്തുവടികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ അഹരോന്റെ വടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

7 മോശെ വടികളെ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തില്‍ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍ വെച്ചു.

8 പിറ്റെന്നാള്‍ മോശെ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തില്‍ കടന്നപ്പോള്‍ ലേവിഗൃഹത്തിന്നുള്ള അഹരോന്റെ വടി തളിര്‍ത്തിരിക്കുന്നതു കണ്ടു; അതു തളിര്‍ത്തു പൂത്തു ബദാം ഫലം കായിച്ചിരുന്നു.

9 മോശെ വടികളെല്ലാം യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍നിന്നു എടുത്തു യിസ്രായേല്‍മക്കളുടെ അടുക്കല്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു; അവര്‍ ഔരോരുത്തന്‍ താന്താന്റെ വടി നോക്കിയെടുത്തു.

10 യഹോവ മോശെയോടുഅഹരോന്റെ വടി മത്സരികള്‍ക്കു ഒരു അടയാളമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക; അവര്‍ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു എനിക്കു വിരോധമായുള്ള അവരുടെ പിറുപിറുപ്പു നീ ഇങ്ങനെ നിര്‍ത്തലാക്കും എന്നു കല്പിച്ചു.

11 മോശെ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്തുയഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അവന്‍ ചെയ്തു.

12 അപ്പോള്‍ യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ മോശെയോടുഇതാ, ഞങ്ങള്‍ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു; ഞങ്ങള്‍ നശിയക്കുന്നു; ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരും നശിക്കുന്നു.

13 യഹോവയുടെ തിരുനിവാസത്തോടു അടുക്കുന്നവനെല്ലാം ചാകുന്നു; ഞങ്ങള്‍ ഒക്കെയും ചത്തൊടുങ്ങേണമോ എന്നു പറഞ്ഞു.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 17      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-6. Revelation is made, that the power of truth is manifested according to the good from which it proceeds; that the quality of celestial love is manifested in celestial truth, and that of spiritual love in spiritual truth; that all truths are derived from Divine Good; that truth conjoined with good is powerful in good works; and that he who is in this state is no longer in temptation.

Verses 7-9. Again: all truths are acknowledged to be from the Lord through the celestial heavens; and hence when man enters into interior states through the reception of good, his truths are conjoined with good, and particularly is celestial good conjoined with its truth, thereby producing the fructification of good and truth, in successive degrees, in all the heavens; and hence it is made manifest that every one has truths in their power, according to his good from the Lord.

Verses 10-13. And revelation is therefore made that celestial truth from celestial good is inmost truth, in which is all power to govern lower truths; and the spiritual man thence confesses that, from himself he is without good and without truth; and that he who, from himself, presumes to approach the Lord in worship, must inevitably suffer spiritual death.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3858, 4197, 5622, 9475

Apocalypse Revealed 357, 485, 490, 555, 585, 669

True Christian Religion 323


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 392, 431, 444, 727, 799

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

പുറപ്പാടു് 30:26

ലേവ്യപുസ്തകം 16:15, 16

സംഖ്യാപുസ്തകം 1:51, 7:1, 9:15, 11:33, 14:2, 5, 9, 10, 16:21, 25:8, 13, 26:10

യോശുവ 4:7

ശമൂവേൽ 2 24:25

ദിനവൃത്താന്തം 2 19:10, 26:16

എസ്രാ 2:62

Jeremiah 42:20

കൊരിന്ത്യർ 1 10:10

Významy biblických slov

സംസാരിച്ചു
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

വടി
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

പേര്
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

എഴുതുക
In John 8:2-11, the Lord wrote twice on the ground, when the woman taken in adultery was brought to him, which signifies the condemnation of...

തല
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

കണ്ടു
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ബദാം
Almonds ('Numbers 17:8') signify the good of charity.

തിരികെ
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Aaron's Rod
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Aaron’s Rod Blossoms
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebellions Against Moses and Aaron
Activity | Ages 7 - 14


Přeložit: