യോശുവ 12

Studovat vnitřní smysl

       

1 യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ യോര്‍ദ്ദാന്നക്കരെ കിഴക്കു അര്‍ന്നോന്‍ താഴ്വരമുതല്‍ ഹെര്‍മ്മോന്‍ പര്‍വ്വതംവരെയുള്ള രാജ്യവും കിഴക്കെ അരാബ മുഴുവനും കൈവശമാക്കുകയില്‍ സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞ തദ്ദേശരാജാക്കന്മാര്‍ ഇവര്‍ ആകുന്നു.

2 ഹെശ്ബോനില്‍ പാര്‍ത്തിരുന്ന അമോര്‍യ്യരാജാവായ സീഹോന്‍ ; അവന്‍ അര്‍ന്നോന്‍ ആറ്റുവക്കത്തുള്ള അരോവേര്‍മുതല്‍ താഴ്വരയുടെ മദ്ധ്യഭാഗവും ഗിലെയാദിന്റെ പാതിയും അമ്മോന്യരുടെ അതിരായ യബ്ബോക്‍ നദിവരെയും

3 കിന്നെരോത്ത് കടലും അരാബയിലെ കടലായ ഉപ്പുകടലും വരെ ബേത്ത്-യെശീമോത്തോളം ഉള്ള കിഴക്കെ അരാബയും പിസ്ഗച്ചരിവിന്റെ താഴെ തേമാനും വാണിരുന്നു.

4 ബാശാന്‍ രാജാവായ ഔഗിന്റെ ദേശവും അവര്‍ പിടിച്ചടക്കി; മല്ലന്മാരില്‍ ശേഷിച്ച ഇവര്‍ അസ്തരോത്തിലും എദ്രെയിലും പാര്‍ത്തു,

5 ഹെര്‍മ്മോന്‍ പര്‍വ്വതവും സല്‍ക്കയും ബാശാന്‍ മുഴുവനും ഗെശൂര്‍യ്യരുടെയും മാഖാത്യരുടെയും ദേശവും ഗിലെയാദിന്റെ പാതിയും ഹെശ്ബോന്‍ രാജാവായ സീഹോന്റെ അതിര്‍വരെയും വാണിരുന്നു.

6 അവരെ യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശെയും യിസ്രായേല്‍മക്കളുംകൂടെ സംഹരിച്ചു; യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശെ അവരുടെ ദേശം രൂബേന്യര്‍ക്കും ഗാദ്യര്‍ക്കും മനശ്ശെയുടെ പാതി ഗോത്രത്തിന്നും അവകാശമായി കൊടുത്തു.

7 എന്നാല്‍ യോശുവയും യിസ്രായേല്‍മക്കളും യോര്‍ദ്ദാന്നിക്കരെ പടിഞ്ഞാറു ലെബാനോന്റെ താഴ്വരയിലെ ബാല്‍-ഗാദ് മുതല്‍ സേയീരിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തിലെ മൊട്ടക്കുന്നുവരെ ജയിച്ചടക്കുകയും യോശുവ യിസ്രായേലിന്നു ഗോത്രവിഭാഗപ്രകാരം അവകാശമായി കൊടുക്കയും ചെയ്ത ദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാര്‍ ഇവര്‍ ആകുന്നു.

8 മലനാട്ടിലും താഴ്വീതിയിലും അരാബയിലും മലഞ്ചരിവുകളിലും മരുഭൂമിയിലും തെക്കേ ദേശത്തും ഉള്ള ഹിത്യന്‍ , അമോര്‍യ്യന്‍ , കനാന്യന്‍ , പെരിസ്യന്‍ , ഹിവ്യന്‍ , യെബൂസ്യന്‍ എന്നിവര്‍തന്നേ.

9 യെരീഹോരാജാവു ഒന്നു; ബേഥേലിന്നരികെയുള്ള ഹായിരാജാവു ഒന്നു;

10 യെരൂശലേംരാജാവു ഒന്നു; ഹെബ്രോന്‍ രാജാവു ഒന്നു;

11 യര്‍മ്മൂത്ത് രാജാവു ഒന്നു; ലാഖീശിലെ രാജാവു ഒന്നു;

12 എഗ്ളോനിലെ രാജാവു ഒന്നു; ഗേസര്‍ രാജാവു ഒന്നു;

13 ദെബീര്‍രാജാവു ഒന്നു; ഗേദെര്‍രാജാവു ഒന്നു

14 ഹോര്‍മ്മരാജാവു ഒന്നു; ആരാദ്‍രാജാവു ഒന്നു;

15 ലിബ്നരാജാവു ഒന്നു; അദുല്ലാംരാജാവു ഒന്നു;

16 മക്കേദാരാജാവു ഒന്നു; ബേഥേല്‍രാജാവു ഒന്നു;

17 തപ്പൂഹരാജാവു ഒന്നു; ഹേഫെര്‍രാജാവു ഒന്നു;

18 അഫേക്രാജാവു ഒന്നു; ശാരോന്‍ രാജാവു ഒന്നു;

19 മാദോന്‍ രാജാവു ഒന്നു; ഹാസോര്‍രാജാവു ഒന്നു; ശിമ്രോന്‍ -മെരോന്‍ രാജാവു ഒന്നു;

20 അക്ശാപ്പുരാജാവു ഒന്നു; താനാക്രാജാവു ഒന്നു;

21 മെഗിദ്ദോ രാജാവു ഒന്നു; കാദേശ് രാജാവു ഒന്നു;

22 കര്‍മ്മേലിലെ യൊക്നെയാംരാജാവു ഒന്നു;

23 ദോര്‍മേട്ടിലെ ദോര്‍രാജാവു ഒന്നു; ഗില്ഗാലിലെ ജാതികളുടെ രാജാവു ഒന്നു;

24 തിര്‍സാരാജാവു ഒന്നു; ആകെ മുപ്പത്തൊന്നു രാജാക്കന്മാര്‍.

  

Exploring the Meaning of യോശുവ 12      

Joshua 12: The kings who were defeated by Joshua.

This chapter lists the kings who were defeated by Moses on the other side of the river Jordan, and those defeated by Joshua in the land of Canaan. Moses defeated Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan. Joshua defeated 31 kings, and this chapter names their cities one by one.

We might well wonder: what is the use of such a chapter for us? But here it is, included in the Word of God. We will suggest two ways in which this chapter gives us a spiritual message to work with:

First, the sheer number of kings who opposed Israel represent, in a general way, the many things that prevent us from dedicating ourselves to the Lord’s teachings.

Secondly, the many names of the towns that the Israelites defeated are all significant in identifying the various situations we encounter in our spiritual lives (See Swedenborg’s Arcana Caelestia 2009[9]). For example “Joshua” means ‘God is victory’, something we can come to understand as we choose to turn against evil. We can do that because the Lord fights for and with us; we cannot do that alone.

For every heaven there is a corresponding hell (See Swedenborg’s Heaven and Hell 588). If mercy is something of heaven, hell is to do with cruelty and all that goes with it. If innocence is of heaven, hell is to do with intended harm and all that goes with that. Evil is unspeakably precise.

Joshua defeated thirty-one kings. The number thirty stands for combat and also for ‘remnants’, which are deep-seated feelings of good and truth given the Lord gives us during our childhood, to help us combat evil in adult regeneration. Thirty-one would seem to suggest combat going on even past thirty (Arcana Caelestia 5335).

The names of the cities of these kings are given, and each name represents a quality. ‘Israel’ was the name given to Jacob by the Lord, after he had wrestled all night with the angel of God and had prevailed (see Genesis 32:24-28). “Israel” means ‘striving with God’ and also ‘a prince with God’, and it became the name of the people of Israel.

As examples, we will look at three Canaanite cities which fought Israel, and explore the spiritual meaning of their names.

1. The king of Jarmuth, means ‘being downcast by death’. Viewing life only in terms of its inevitable end does terrible things to our sense of purpose, hope and trust. Defeating Jarmuth helps us see that death is a transition into eternal life, and our means of passing from this life into our fullest life.

2. The king of Aphek, means ‘tenacious fortress’. We can quite readily see that evil can be exactly like a tenacious fortress. Evil will hang on like grim death and refuse to let us go. Evil will attempt any number of devious tactics to break us down or undermine our faith. The last thing it will do is to see that we’re resolved, and then finally give up.

3. The king of Taanach, which means ‘sandy, hard to cross’. This might remind us of dangerous quicksands, or the way in which we stumble trying to walk through sand. Again, sometimes evil can appear to give us safer passage on solid ground, before we realize that it is the hells ensnaring us.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 12      

Joshua 12: The kings who were defeated by Joshua.

This chapter lists the kings who were defeated by Moses on the other side of the river Jordan, and those defeated by Joshua in the land of Canaan. Moses defeated Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan. Joshua defeated 31 kings, and this chapter names their cities one by one.

We might well wonder: what is the use of such a chapter for us? But here it is, included in the Word of God. We will suggest two ways in which this chapter gives us a spiritual message to work with:

First, the sheer number of kings who opposed Israel represent, in a general way, the many things that prevent us from dedicating ourselves to the Lord’s teachings.

Secondly, the many names of the towns that the Israelites defeated are all significant in identifying the various situations we encounter in our spiritual lives (See Swedenborg’s Arcana Caelestia 2009[9]). For example “Joshua” means ‘God is victory’, something we can come to understand as we choose to turn against evil. We can do that because the Lord fights for and with us; we cannot do that alone.

For every heaven there is a corresponding hell (See Swedenborg’s Heaven and Hell 588). If mercy is something of heaven, hell is to do with cruelty and all that goes with it. If innocence is of heaven, hell is to do with intended harm and all that goes with that. Evil is unspeakably precise.

Joshua defeated thirty-one kings. The number thirty stands for combat and also for ‘remnants’, which are deep-seated feelings of good and truth given the Lord gives us during our childhood, to help us combat evil in adult regeneration. Thirty-one would seem to suggest combat going on even past thirty (Arcana Caelestia 5335).

The names of the cities of these kings are given, and each name represents a quality. ‘Israel’ was the name given to Jacob by the Lord, after he had wrestled all night with the angel of God and had prevailed (see Genesis 32:24-28). “Israel” means ‘striving with God’ and also ‘a prince with God’, and it became the name of the people of Israel.

As examples, we will look at three Canaanite cities which fought Israel, and explore the spiritual meaning of their names.

1. The king of Jarmuth, means ‘being downcast by death’. Viewing life only in terms of its inevitable end does terrible things to our sense of purpose, hope and trust. Defeating Jarmuth helps us see that death is a transition into eternal life, and our means of passing from this life into our fullest life.

2. The king of Aphek, means ‘tenacious fortress’. We can quite readily see that evil can be exactly like a tenacious fortress. Evil will hang on like grim death and refuse to let us go. Evil will attempt any number of devious tactics to break us down or undermine our faith. The last thing it will do is to see that we’re resolved, and then finally give up.

3. The king of Taanach, which means ‘sandy, hard to cross’. This might remind us of dangerous quicksands, or the way in which we stumble trying to walk through sand. Again, sometimes evil can appear to give us safer passage on solid ground, before we realize that it is the hells ensnaring us.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2913, 3527, 4270

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

സംഖ്യാപുസ്തകം 21:1, 3, 21, 32:32, 34:11

ആവർത്തനം 1:4, 2:32, 3:1, 11, 4:44, 46

യോശുവ 3:10, 16, 6:2, 8:29, 10:23, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 11:1, 2, 16, 17, 23, 13:8, 12, 14:3, 18:7, 21:25, 34, 22:4

ന്യായാധിപന്മാർ 1:9, 5:19

രാജാക്കന്മാർ 1 4:10, 12, 19, 14:17

നെഹെമ്യാവു 9:24

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 135:11

Významy biblických slov

നദി
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

താഴെ
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

മനശ്ശെ
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

മരുഭൂമി
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

മുപ്പത്
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...


Přeložit: