3 Mózes 7

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ez pedig a vétekért való áldozatnak törvénye; igen szentséges az.

2 A mely helyen megölik az egészen égõáldozatot, ott öljék meg a vétekért való áldozatot [is], és a vérét hintsék az oltárra köröskörül.

3 A kövérjét pedig áldozzák meg mind, a farkát is, és a mely kövér a belet takarja.

4 A két veséjét és a rajtuk lévõ kövérséget, a mely a véknyaknál van, úgyszintén a májon lévõ hártyát a vesékkel együtt szedje ki.

5 És füstölögtesse el azokat a pap az oltáron tûzáldozatul az Úrnak. Vétekért való áldozat ez.

6 A papok között minden férfiú eheti azt, szenthelyen egyék meg; igen szentséges az.

7 A milyen a bûnért való áldozat, olyan a vétekért való áldozat is, egy törvényök van nékik. Azé a papé az, a ki engesztelést szerez vele.

8 Ha a pap egészen égõáldozatot áldoz valakiért, az égõáldozat bõre, a melyet megáldoz, azé a papé legyen.

9 Minden ételáldozat is, a melyet kemenczében sütnek és minden, a mit rostélyon vagy serpenyõben készítenek, a papé legyen, a ki azt áldozta.

10 Az olajjal elegyített és száraz ételáldozat is mind az Áron fiaié legyen közösen, egyiké úgy, mint a másiké.

11 Ez pedig a hálaáldozat törvénye, a melyet áldoznak az Úrnak.

12 Ha dicsõítésül áldozza azt valaki, a dicsõítés áldozatjával együtt áldozzék olajjal elegyített kovásztalan lepényeket, és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat, és lisztlángból gyúrt, olajjal elegyített lepényeket.

13 A lepényeken kivül kovászos kenyeret is vigyen áldozatául, dicsõítõ hálaáldozatjával együtt.

14 És mindezekbõl az áldozatokból áldozzék egyet-egyet az Úrnak felmutatott áldozatul; és legyen azé a papé, a ki a hálaáldozatnak vérét elhinti.

15 És az õ dicsõítõ hálaáldozatjának húsát, az õ áldozásának napján egyék meg; ne hagyjon abból reggelig.

16 Hogyha fogadásból vagy szabadakaratból áldozza valaki az õ áldozatát, a mely napon áldozza azt, azon a napon egyék meg az õ áldozatát; a mi pedig megmarad abból, másnap egyék meg.

17 A mi pedig annak az áldozatnak húsából [tovább is] megmarad, harmadnapon tûzzel égettessék meg.

18 Mert ha az õ hálaadó áldozatának húsából harmadnapon eszik valaki, nem lesz az kedves; a ki áldozta azt, annak nem számíttatik az az õ javára, sõt útálatos lesz; és valaki eszik abból, hordozza az õ vétségének terhét.

19 Azt a húst pedig, a mely valami tisztátalanhoz ér, meg ne egyék, [hanem] tûzzel égessék meg. A mi különben a húst illeti, mindenki ehetik húst, a ki tiszta;

20 De az, a ki eszik a békeáldozatnak húsából, a mely az Úré, noha az õ tisztátalansága rajta van, az ilyen ember gyomláltassék ki az õ népe közül.

21 Ha valaki akármi tisztátalanhoz ér, tisztátalan emberhez, vagy tisztátalan baromhoz, vagy akármihez, a mi tisztátalan útálatosság, és eszik a hálaadó áldozatnak húsából, a mely az Úré, gyomláltassék ki az az ember az õ népe közül.

22 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

23 Szólj az Izráel fiainak, mondván: Az ökörnek, a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek.

24 A hullott állatnak kövérje, és a [vadtól] megszaggatottnak kövérje, akármi munkához felhasználható, de enni meg ne egyétek!

25 Mert akárki egyék is az aféle állatoknak kövérjébõl, a melyekbõl tûzáldozatot visznek az Úrnak, az az ember, a ki [ilyet] eszik, gyomláltassék ki az õ népe közül.

26 És semmi vért se egyetek meg bármely lakhelyeteken: se madárnak, se baromnak vérét.

27 Valaki megeszik valami féle vért, az az ember gyomláltassék ki az õ népe közül.

28 Szóla ismét az Úr Mózesnek és monda:

29 Szólj az Izráel fiainak, mondván: A ki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, maga vigye az Úrnak az õ áldozatát az õ hálaáldozatából.

30 A maga keze vigye az Úrnak tûzáldozatát: a kövérjét a szegyével együtt vigye el, a szegyét [azért,] hogy meglóbálják azt az Úr elõtt.

31 A pap pedig füstölögtesse el azt a kövért az oltáron, a szegye pedig legyen Ároné és az õ fiaié.

32 A jobblapoczkát is a papnak adjátok a hálaadó áldozatból, hogy azt felmutassa.

33 A ki Áron fiai közül a hálaáldozat vérét és kövérjét megáldozza, a jobblapoczka annak a része legyen.

34 Mert a meglóbált szegyet és a felmutatott lapoczkát elveszem Izráel fiaitól az õ hálaadó áldozataikból, és adom azokat Áron papnak és az õ fiainak, örökre kiszabott részül, az Izráel fiaitól.

35 Ez az Áron felkenetési része, és az õ fiainak felkenetési része az Úrnak tûzáldozataiból, a naptól fogva, a melyen elõállítá õket, hogy papi szolgálatot tegyenek az Úrnak;

36 A melyet parancsolt az Úr, hogy adják nékik az Izráel fiai, a mely napon felkente õket, örökre kiszabott részül az õ nemzetségökben.

37 Ez az egészen égõáldozatnak, az ételáldozatnak, a bûnért és a vétekért való áldozatnak, a felavatási áldozatnak és a hálaáldozatnak törvénye,

38 A melyet parancsolt az Úr Mózesnek a Sinai hegyen, a mely napon parancsolta az Izráel fiainak a Sinai pusztában, hogy áldozzanak az Úrnak.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 7      

Napsal(a) Henry MacLagan

The general summary of this interesting chapter, expressed also in its closing verses, is as follows:—Verses 1-7. Laws of Divine Order concerning the worship of the Lord from the truth of faith

Verses 8-10. The general law that man can only appropriate good as if it were his own

Verses 11-36. Laws concerning the worship of the Lord from freedom

Verses 22-27. The general law that man cannot appropriate good and truth as his own absolutely

Verses 28-36. The appropriation of spiritual and celestial good, when vivified by the Lord and acknowledged to be from Him, by man's exercise of his own powers from the Lord

Verses 37-38. A general summary of the laws of Divine Order concerning worship.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 353, 2187, 2788, 3400, 3813, 3818, 3880, ...

Apocalypse Revealed 392, 417, 468, 778, 782

Divine Providence 231

Doctrine of the Lord 9

True Christian Religion 288, 506, 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 329, 365, 375, 504, 532, 617, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Mózes 12:10, 22:30, 27:21, 29:24, 30:33, 38

3 Mózes 1:1, 2:3, 4, 5, 10, 3:1, 3, 17, 4:24, 33, 5:3, 6, 6:11, 7:11, 20, 21, 25, 27, 29, 8:12, 9:20, 21, 10:14, 15, 11:24, 14:13, 18:29, 19:5, 6, 8, 20:3, 21:22, 22:3, 29, 30, 23:29

4 Mózes 5:8, 6:15, 20, 15:3, 18:8, 10, 18

5 Mózes 3

1 Sámuel 20:26

2 Királyok 12:17

2 Krónika 29:31, 33:16

Zsoltárok 107:22

Ezékiel 33:25, 40:39

Ámos 4:5

1 Korintusi 10:18

Zsidókhoz 13:15

Významy biblických slov

pap
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

papok
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

egy
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Áron
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

kovásztalan
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

eszik
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

illeti
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

tiszta
To be "pure" in the Bible means - unsurprisingly - to be devoid of evil. Thus all the washing for purification prescribed in the Laws...

szóla
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

enni
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

Monda
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

fiai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

parancsolta
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...


Přeložit: