Tehilim 3

Studie

         |

1 מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃

2 רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה׃

3 ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃

4 קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה׃

5 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃

6 לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃

7 קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת׃

8 ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה׃

Scroll to see more.