Shoftim 16

Studovat vnitřní smysl
← Shoftim 15   Shoftim 17 →     

1 וילך שמשון עזתה וירא־שם אשה זונה ויבא אליה׃

2 לעזתים לאמר בא שמשון הנה ויסבו ויארבו־לו כל־הלילה בשער העיר ויתחרשו כל־הלילה לאמר עד־אור הבקר והרגנהו׃

3 וישכב שמשון עד־חצי הלילה ויקם בחצי הלילה ויאחז בדלתות שער־העיר ובשתי המזוזות ויסעם עם־הבריח וישם על־כתפיו ויעלם אל־ראש ההר אשר על־פני חברון׃ ף

4 ויהי אחרי־כן ויאהב אשה בנחל שרק ושמה דלילה׃

5 ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתן־לך איש אלף ומאה כסף׃

6 ותאמר דלילה אל־שמשון הגידה־נא לי במה כחך גדול ובמה תאסר לענותך׃

7 ויאמר אליה שמשון אם־יאסרני בשבעה יתרים לחים אשר לא־חרבו וחליתי והייתי כאחד האדם׃

8 ויעלו־לה סרני פלשתים שבעה יתרים לחים אשר לא־חרבו ותאסרהו בהם׃

9 והארב ישב לה בחדר ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וינתק את־היתרים כאשר ינתק פתיל־הנערת בהריחו אש ולא נודע כחו׃

10 ותאמר דלילה אל־שמשון הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים עתה הגידה־נא לי במה תאסר׃

11 ויאמר אליה אם־אסור יאסרוני בעבתים חדשים אשר לא־נעשה בהם מלאכה וחליתי והייתי כאחד האדם׃

12 ותקח דלילה עבתים חדשים ותאסרהו בהם ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון והארב ישב בחדר וינתקם מעל זרעתיו כחוט׃

13 ותאמר דלילה אל־שמשון עד־הנה התלת בי ותדבר אלי כזבים הגידה לי במה תאסר ויאמר אליה אם־תארגי את־שבע מחלפות ראשי עם־המסכת׃

14 ותתקע ביתד ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וייקץ משנתו ויסע את־היתד הארג ואת־המסכת׃

15 ותאמר אליו איך תאמר אהבתיך ולבך אין אתי זה שלש פעמים התלת בי ולא־הגדת לי במה כחך גדול׃

16 ויהי כי־הציקה לו בדבריה כל־הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות׃

17 ויגד־לה את־כל־לבו ויאמר לה מורה לא־עלה על־ראשי כי־נזיר אלהים אני מבטן אמי אם־גלחתי וסר ממני כחי וחליתי והייתי ככל־האדם׃

18 ותרא דלילה כי־הגיד לה את־כל־לבו ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי־הגיד [כ= לה] [ק= לי] את־כל־לבו ועלו אליה סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם׃

19 ותישנהו על־ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את־שבע מחלפות ראשו ותחל לענותו ויסר כחו מעליו׃

20 ותאמר פלשתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא כפעם בפעם ואנער והוא לא ידע כי יהוה סר מעליו׃

21 ויאחזוהו פלשתים וינקרו את־עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית [כ= האסירים] [ק= האסורים]׃

22 ויחל שער־ראשו לצמח כאשר גלח׃ ף

23 וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח־גדול לדגון אלהיהם ולשמחה ויאמרו נתן אלהינו בידנו את שמשון אויבינו׃

24 ויראו אתו העם ויהללו את־אלהיהם כי אמרו נתן אלהינו בידנו את־אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את־חללינו׃

25 ויהי [כ= כי] [כ= טוב] [ק= כטוב] לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק־לנו ויקראו לשמשון מבית [כ= האסירים] [ק= האסורים] ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים׃

26 ויאמר שמשון אל־הנער המחזיק בידו הניחה אותי [כ= והימשני] [ק= והמשני] את־העמדים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם׃

27 והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל־הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון׃

28 ויקרא שמשון אל־יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם־אחת משתי עיני מפלשתים׃

29 וילפת שמשון את־שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו׃

30 ויאמר שמשון תמות נפשי עם־פלשתים ויט בכח ויפל הבית על־הסרנים ועל־כל־העם אשר־בו ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו׃

31 וירדו אחיו וכל־בית אביהו וישאו אתו ויעלו ויקברו אותו בין צרעה ובין אשתאל בקבר מנוח אביו והוא שפט את־ישראל עשרים שנה׃ ף

← Shoftim 15   Shoftim 17 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Judges 16      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 16: Samson and Delilah; Samson dies with the Philistines.

In this final chapter about Samson, he becomes involved with two women, and both episodes lead him to fight for his life.

The first woman was a prostitute from Gaza, a Philistine town. When the men of Gaza heard that Samson was visiting this woman, they lay in wait for him all night, so that they could kill him in the morning. Samson foiled their plot by sneaking out at midnight. As he was leaving, he took the gates of the city and its two posts, put them upon his shoulders, and took them to the top of a hill facing Hebron, a town in Israel.

Some time later, Samson began to love an Israelite woman called Delilah, whose name means “lustful pining”. The lords of the Philistines bribed her to find out the source of Samson’s strength, so that they could take him prisoner. After deceiving her three times and evading her almost-daily questions, Samson finally admitted that his strength lay in his hair; if it were cut, he would be like any other man.

Delilah told this to the the lords of the Philistines, and they paid her the bribe. She lulled Samson to sleep, and had a man shave off all of Samson’s hair. She called out as she had the first three times: “The Philistines are upon you, Samson!” He awoke, but he was as weak as a normal man. The Philistines took him captive, gouged out his eyes, and forced him to work as a mill grinder in prison. However, while he was in prison, his hair began to grow back.

When the Philistines gathered to make a great sacrifice in the temple of their god, Dagon, to celebrate the capture of Samson, 3000 Philistine men and women were there, plus all of their kings. Samson was brought in as a spectacle to be mocked. He could feel his strength returning, and asked the boy leading him to let him lean against the two central columns of the temple. Samson prayed to the Lord, and pushed the columns until the temple collapsed, killing everyone there. That day, Samson brought about the death of more Philistines than he had in his life. His family took his body, and buried him between Zorah (“stricken”) and Eshtaol (“supplication”) in his father’s tomb.

*****

This chapter demonstrates the temptations and potential pitfalls of faith-alone spirituality, specifically through the women that Samson was involved with. Both of these episodes - the first with the prostitute from Gaza, and the second with Delilah - highlight Samson’s brazen passions and his apparent faults and weaknesses. Samson represents our determination to overcome the draw of faith alone, which the hells employ in order to ensnare us, and then rule us. The Lord’s teachings through the Word often precipitate a struggle within us between our lusts from the hells and our spiritual intentions (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 678[2] and Apocalypse Revealed 798[2]).

Seizing the gates and gateposts stands for changing the focus of our spiritual view. Gates represent the entry and exit points to our hearts and minds, through which we receive the Lord and the Word, but also the influences of hell (see Swedenborg’s work, Divine Providence 119). The top of the hill stands for a mind raised up toward God, and ‘facing Hebron’ is representative of a new focus on the unity between us and the Word, for Hebron means ‘joined, brotherhood, unity’.

After three failed attempts, Delilah discovered that Samson’s strength lay in his hair, which had never been cut. Hair stands for the power and beauty of the Word in its literal sense, and our faithfulness in abiding by its truths (see Swedenborg’s works, Arcana Caelestia 9836[2] and Doctrine of the Lord 15[8]).

Samson’s imprisonment and abuse by the Philistines symbolize a period of spiritual turmoil, during which we are misled by the hells. Blindness corresponds to our inability to see or recognize truths; ‘grinding grain at the mill’ is like molding truths from the Word to support our own purposes - in this case, faith alone spirituality (Arcana Caelestia 10303[5] and Arcana Caelestia 10303[6]). Yet all the while, our ability to follow the Lord will gradually restrengthen, represented by Samson’s hair growing back.

In the last moments of his life, Samson brought down the temple of Dagon, killing three thousand of the Philistines at once. The two supporting columns of the Philistine temple stand for what is evil and what is false; when evil and falsity are toppled, the whole system of belief collapses. In sacrificing his life, Samson demonstrated the highest of all divine and heavenly loves (see Arcana Caelestia 2077[2]).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3301, 6437


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 5247, 9836

Doctrine of the Sacred Scripture 49

True Christian Religion 223, 627


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 66, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

BaMidbar 6:5, 14:42, 43

Shoftim 1:18, 13:5, 25, 14:1, 15, 16, 17, 15:14, 20

Shmuel A 5:2, 16:14, 18:10, 12, 19:11

Melachim B 25:7

Tehilim 10:12

Mishlei 13:3

Keholet 7:26

Yeremiyah 15:15

מתיו 26:15

לוק 22:46

מעשי השליחים 9:23

1 קורינתיים 6:18

2 קורינתיים 3:5

התגלות 11:10

Významy biblických slov

שמשון
'Samson' represents the Lord when He fought against the hells and subdued them because of His natural self regarding truth. This was before He put...

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

זונה
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

העיר
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

אור
In the Word, “light” in the highest sense represents Divine Truth: knowledge, ideas, understanding that come to us from the Lord. In lesser degrees...

חצי
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

שער
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

חברון
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

אלף
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

כסף
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

ישב
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

אש
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

שבע
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

למות
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

ידע
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

מלא
There are two ways something can be filled: It can be filled with something bad against the wishes of its owner, or it can be...

אלפים
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

עשרים
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dividing the Land of Canaan Review Questions
Choose words from a word bank to complete sentences about the division of the land of Canaan.
Activity | All Ages

 Getting Strength from the Word
Worship Talk | Ages over 18

 Play: Samson's Death
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Power of the Lord's Word
Teaching Support | Ages over 15

 Samson Bas Relief Project
Use a modeling compound to make a bas-relief illustration of Samson pulling down the pillars of the Philistine temple after asking the Lord to give him strength.  
Activity | Ages 7 - 14

 Samson Carries the Doors of the City Gate
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Samson Collage
Make a picture of Samson using a variety of materials. Give Samson a good head of hair using yarn or synthetic hair. 
Project | Ages 4 - 10

 Samson Destroys the Temple of the Philistines
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Samson Is Enslaved
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Samson Is Taken Prisoner
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Samson’s Death
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Sequence the Story of Samson with Pictures
Arrange the picture cards in the order these events happened in Samson’s life. 
Activity | Ages 4 - 10

 Strength in the Word
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Life of Samson Story Line
A story-line graphs the ups and downs of events. Which do you think would picture the story of Samson’s life better—a straight line or a jagged line? 
Activity | Ages 7 - 14

 The Meaning of Samson
Article | Ages 15 - 17

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 The Story of Samson and Our Spiritual Rebirth
Worship Talk | Ages over 18

 Three Stories About Samson
Finish illustrating and describing three stories about Samson.
Activity | Ages 7 - 14

 What Samson Represents
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: