Yehoshua 15

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחתם אל־גבול אדום מדבר־צן נגבה מקצה תימן׃

2 ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן־הלשן הפנה נגבה׃

3 ויצא אל־מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה׃

4 ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים [כ= והיה] [ק= והיו] תצאות הגבול ימה זה־יהיה לכם גבול נגב׃

5 וגבול קדמה ים המלח עד־קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן׃

6 ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן־ראובן׃

7 ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל־הגלגל אשר־נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל־מי־עין שמש והיו תצאתיו אל־עין רגל׃

8 ועלה הגבול גי בן־הנם אל־כתף היבוסי מנגב היא ירושלם ועלה הגבול אל־ראש ההר אשר על־פני גי־הנם ימה אשר בקצה עמק־רפאים צפנה׃

9 ותאר הגבול מראש ההר אל־מעין מי נפתוח ויצא אל־ערי הר־עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים׃

10 ונסב הגבול מבעלה ימה אל־הר שעיר ועבר אל־כתף הר־יערים מצפונה היא כסלון וירד בית־שמש ועבר תמנה׃

11 ויצא הגבול אל־כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר־הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה׃

12 וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני־יהודה סביב למשפחתם׃

13 ולכלב בן־יפנה נתן חלק בתוך בני־יהודה אל־פי יהוה ליהושע את־קרית ארבע אבי הענק היא חברון׃

14 וירש משם כלב את־שלושה בני הענק את־ששי ואת־אחימן ואת־תלמי ילידי הענק׃

15 ויעל משם אל־ישבי דבר ושם־דבר לפנים קרית־ספר׃

16 ויאמר כלב אשר־יכה את־קרית־ספר ולכדה ונתתי לו את־עכסה בתי לאשה׃

17 וילכדה עתניאל בן־קנז אחי כלב ויתן־לו את־עכסה בתו לאשה׃

18 ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת־אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר־לה כלב מה־לך׃

19 ותאמר תנה־לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן־לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות׃ ף

20 זאת נחלת מטה בני־יהודה למשפחתם׃

21 ויהיו הערים מקצה למטה בני־יהודה אל־גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃

22 וקינה ודימונה ועדעדה׃

23 וקדש וחצור ויתןן׃

24 זיף וטלם ובעלות׃

25 וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור׃

26 אםם ושמע ומולדה׃

27 וחצר גדה וחשמון ובית פלט׃

28 וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה׃

29 בעלה ועיים ועצם׃

30 ואלתולד וכסיל וחרמה׃

31 וצקלג ומדמנה וסנסנה׃

32 ולבאות ושלחים ועין ורמון כל־ערים עשרים ותשע וחצריהן׃ ס

33 בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה׃

34 וזנוח ועין גנים תפוח והעינם׃

35 ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃

36 ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע־עשרה וחצריהן׃

37 צןן וחדשה ומגדל־גד׃

38 ודלען והמצפה ויקתאל׃

39 לכיש ובצקת ועגלון׃

40 וכבון ולחמס וכתליש׃

41 וגדרות בית־דגון ונעמה ומקדה ערים שש־עשרה וחצריהן׃ ס

42 לבנה ועתר ועשן׃

43 ויפתח ואשנה ונציב׃

44 וקעילה ואכזיב ומראשה ערים תשע וחצריהן׃

45 עקרון ובנתיה וחצריה׃

46 מעקרון וימה כל אשר־על־יד אשדוד וחצריהן׃

47 אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד־נחל מצרים והים [כ= הגבול] [ק= הגדול] וגבול׃ ס

48 ובהר שמיר ויתיר ושוכה׃

49 ודנה וקרית־סנה היא דבר׃

50 וענב ואשתמה וענים׃

51 וגשן וחלן וגלה ערים אחת־עשרה וחצריהן׃

52 ארב ורומה ואשען׃

53 [כ= וינים] [ק= וינום] ובית־תפוח ואפקה׃

54 וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן׃ ס

55 מעון כרמל וזיף ויוטה׃

56 ויזרעאל ויקדעם וזנוח׃

57 הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן׃

58 חלחול בית־צור וגדור׃

59 ומערת ובית־ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן׃

60 קרית־בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתים וחצריהן׃ ס

61 במדבר בית הערבה מדין וסככה׃

62 והנבשן ועיר־המלח ועין גדי ערים שש וחצריהן׃

63 ואת־היבוסי יושבי ירושלם לא־[כ= יוכלו] [ק= יכלו] בני־יהודה להורישם וישב היבוסי את־בני יהודה בירושלם עד היום הזה׃ ף

  

Exploring the Meaning of Yehoshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 3858

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1585, 1616, 2723, 2909, 3862, 4599, 4816, ...

True Christian Religion 614


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 417

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 13:18, 21:31, 24:64, 35:23

BaMidbar 13:22, 21:3, 32:12, 34:3, 6, 12

Devarim 2:23

Yehoshua 10:10, 31, 11:21, 22, 14:13, 15, 15:8, 9, 10, 11, 35, 45, 48, 57, 60, 63, 17:16, 18:5, 15, 28, 19:1, 5, 18, 26, 38, 41, 43, 20:7, 21:11, 14, 15, 16

Shoftim 1:8, 10, 12, 18, 20, 13:2, 14:1, 18:12, 19:10

Shmuel A 4:1, 5:8, 10, 6:9, 12, 21, 7:14, 15:4, 12, 17:1, 25, 52, 22:1, 23:1, 14, 24, 24:1, 25:23, 43, 27:6, 30:27, 28, 30, 31

Shmuel B 2:1, 5:6, 18, 22, 6:2, 15:12, 17:17, 23:20, 26, 35

Melachim A 4:10, 5:4, 8:65

Melachim B 1:2, 14:11, 18:8, 22:1, 23:10

Dvrei Yamim A 2:42, 43, 45, 49, 50, 53, 4:13, 17, 18, 21, 28, 13:6, 27:15, 28

Dvrei Yamim B 11:7, 8, 9, 10, 20:2, 26:6, 10, 28:3, 18

Nechemiyah 11:25, 30

Eyov 2:11

Shir HaShirim 1:14

Yishevah 17:5, 27:12

Yeremiyah 7:31, 19:2

Yechezchial 48:7

Michah 1:14, 15

Zechariyah 14:10

Významy biblických slov

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

גבול
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

אדום
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

מדבר
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

ים
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

נחל
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

צפונה
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ראובן
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

כתף
'The shoulder' signifies all power. 'The shoulder,' as in Ezekiel 29:7, signifies the power or faculty of understanding truth. 'To dwell between his shoulders,' as...

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

עמק
Mountains in the Bible represent people's highest points, where we are closest to the Lord - our love of the Lord and the state of...

רפאים
'The Rephaim' signify people who, above all others, were in the love of self, and so most completely natural. From the persuasion of their own...

הר
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

תמנה
'Timnath' denotes state of consultation regarding the good of the church.

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

חברון
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

כלב
Caleb, In Numbers 14:24, represents those who are introduced into the church, and, accordingly, his seed signifies the truth of the doctrine of the church.

שדה
A "field" in the Bible usually represents the Lord's church, and more specifically the desire for good within the church. It's where good things start,...

ארץ
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

מים
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

חצור
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

ערים
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

עשרים
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

ארבע
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

תשע
'Nine' signifies conjunction.

יד
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

עזה
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

כרמל
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

עשר
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

שש
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: