Genesis 3

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Genesis 2   Genesis 4 →

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?

2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs.

9 En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij?

10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?

12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.

13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

14 Toen zeide de HEERE God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens.

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.

18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten.

19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren.

20 Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.

21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.

22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.

24 En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

← Genesis 2   Genesis 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 190, 191, 192, 193, 234, 235, 236, ...

Echtelijke Liefde 353

Leer over de Gewijde Schrift 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 404

Ware Christelijke Religie 279, 504


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 54, 194, 195, 196, 197, 198, 199, ...

Apocalyps Onthuld 239, 455, 538, 550, 562, 565, 788, ...

Echtelijke Liefde 132, 135, 156, 413, 444

Goddelijke Voorzienigheid 211, 275, 310, 313

Leer Over De Heer 19

Leer over de Gewijde Schrift 97

Hemel en Hel 341

Vervolg Over Het Laatste Oordeel 61, 62

Ware Christelijke Religie 48, 260, 380, 470, 498, 508, 606, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 131, 277, 388, 412, 577, 581, 622, ...

Charity 204

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 25, 26, 29, 31, 33, 37, 38, ...

Spiritual Experiences 1341, 1960, 3315, 5089

Spiritual Experiences (Interim Diary) 4698

Marriage 48, 66

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 2:7, 8, 9, 17, 25, 4:2, 9, 5:5, 29, 12:18, 35:16

Jozua 7:21

I Samuël 15:15, 21

I Koningen 13:18, 19

2 Koningen 5:25

1 Kronieken 4:9

Job 5:7, 10:9, 31:33, 40

Psalm 72:9, 90:3, 103:14

Prediker 3:20

Jesaja 7:23, 24, 14:14, 26:17, 65:25

Jonah 1:10

Micha 7:17

Mattheüs 4:3

Johannes 5:46, 8:44

Handelingen van de Apostelen 17:26

Romeinen 5:12, 7:11, 8:20

1 Korintiërs 11:3, 14:34, 15:21

2 Korintiërs 11:3

2 Thessalonicenzen 3:10

1 Timoteegras 2:14, 15

Hebreeuwen 14, 6:8, 9:27

James 1:14, 15

1 Johannes 2:16

Apocalyps 7, 12:9, 17, 16:15, 20:2

Významy biblických slov

slang
'The bite of a snake' or 'serpent,' as in Amos. 5:19, signifies falsification of the Word, from the interior dominion of falsity from evil.

velds
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

god
De Heer is de liefde zelf, uitgedrukt in de vorm van de wijsheid zelf. Liefde is dan ook zijn essentie, zijn in wezen. Wijsheid -...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

vrouw
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

eten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

boom
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

vrucht
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

bomen
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

midden
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

sterft
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

dood
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

eet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

dage
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

daarvan eet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

geopend
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

goed
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

kwaad
To do “harm” in the Bible specifically means attacks and injury by evil and falsity against what is good and true. The reverse is never...

zag
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

verstandig
'To have intelligence, as in Revelation 13:18, signifies being in illumination from the Lord.

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

schorten
In a sense, the whole point of trying to accept the Lord and align ourselves with His love and His leading is so that we...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

wind
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

riep
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

vreesde
Angst voor het onbekende en angst voor verandering zijn beide gemeenschappelijke ideeën, en omvatten samen een breed spectrum van de angsten die we in het...

gegeten
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

gegeven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

stof
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

zaad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Adam
Adam is een van de meest cruciale en meest controversiële figuren in de Bijbel, die zelfs de gelovigen in kampen verdeelt: zij die geloven dat...

kruid
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

noemde
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

eden
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

cherubim
A Cherub has as its first definition in the dictionary, “A winged heavenly creature.” Cherubim is the plural of cherub. In the Word, the words...

weg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Our Bodies Connect to God's Design of the Universe

The human body is a microcosm of the divine design. Join us to learn about its connection to heaven and what its form can teach us about spiritual reality and how our minds work.


What Is the Origin of Evil? - S&L Short Clips

What opened the door for the existence of evil? And how has that affected the way we experience death today?


Why Adam and Eve Hid From God - S&L Short Clips

Is God someone to be afraid of? Did Adam and Eve have good reason to hide when they disobeyed? Learn a different perspective on this symbolic story.


Why Adam and Eve Hid From God - S&L Short Clips

Is God someone to be afraid of? Did Adam and Eve have good reason to hide when they disobeyed? Learn a different perspective on this symbolic story.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Garden of Eden Scene
Project | Ages 4 - 10

 Life in the Garden of Eden
A picture of life in the beautiful Garden of Eden.
Story | Ages 3 - 7

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Most Ancient Church
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Right to Choose
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Serpent
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Serpent
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Serpent in the Garden
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tree of Life
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14

 We Must Fight Doing What Is Evil
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Why Did the Lord Come on Earth?
A lesson and activities exploring the reasons Jesus came on earth and what He accomplished.
Religion Lesson | Ages over 15


Přeložit: