Exodus 3

Studovat vnitřní smysl

Dutch Staten Vertaling         

← Exodus 2   Exodus 4 →

1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb.

2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd.

3 En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt.

4 Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, hier ben ik!

5 En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land.

6 Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien.

7 En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend.

8 Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honig, tot de plaats der Kanaanieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten.

9 En nu, zie, het geschrei der kinderen Israels is tot Mij gekomen; en ook heb Ik gezien de verdrukking, waarmede de Egyptenaars hen verdrukken.

10 Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn volk (de kinderen Israels) uit Egypte voert.

11 Toen zeide Mozes tot God: Wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan; en dat ik de kinderen Israels uit Egypte zou voeren?

12 Hij dan zeide: Ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gijlieden God dienen op dezen berg.

13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen?

14 En God zeide tot Mozes: Ik ZAL ZIJN,, Die Ik ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israels zeggen: Ik ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!

15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israels zeggen: De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

16 Ga heen, en verzamel de oudsten van Israel, en zeg tot hen: De HEERE, de God uwer vaderen, is mij verschenen, de God van Abraham, Izak en Jakob, zeggende: Ik heb ulieden getrouwelijk bezocht, en hetgeen ulieden in Egypte is aangedaan;

17 Daarom heb Ik gezegd: Ik zal ulieden uit de verdrukking van Egypte opvoeren, tot het land der Kanaanieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten; tot het land, vloeiende van melk en honig.

18 En zij zullen uw stem horen; en gij zult gaan, gij en de oudsten van Israel, tot den koning van Egypte, en gijlieden zult tot hem zeggen: De HEERE, de God der Hebreen, is ons ontmoet; zo laat ons nu toch gaan den weg van drie dagen in de woestijn, opdat wij den HEERE, onzen God, offeren!

19 Doch Ik weet, dat de koning van Egypte ulieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand.

20 Want Ik zal Mijn hand uitstrekken, en Egypte slaan met al Mijn wonderen, die Ik in het midden van hetzelve doen zal; daarna zal hij ulieden laten vertrekken.

21 En Ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaren; en het zal geschieden, wanneer gijlieden uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan.

22 Maar elke vrouw zal van haar naburin, en van de waardin haars huizes, eisen zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen; die zult gijlieden op uw zonen, en op uw dochteren leggen, en gij zult Egypte beroven.

← Exodus 2   Exodus 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 1343, 1444, 1551, 1748, 1925, 2242, 2576, ...

Apocalypse Revealed 468, 505

Ware Christelijke Religie 19


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 141, 242, 430, 504, 532, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Spiritual Experiences 5669

Marriage 19

Jiný komentář

  Příběhy:
Hop to Similar Bible Verses

Genesis 15:14, 21, 22:1, 11, 26:3, 28:13, 17, 29:32, 31:12, 43:11

Exodus 1:8, 11, 2:16, 21, 23, 25, 3:6, 15, 4:1, 5, 10, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 5:1, 2, 3, 6:1, 2, 3, 6, 7:3, 14, 8:23, 28, 9:7, 35, 10:20, 11:1, 2, 3, 9, 10, 12:31, ...

Leviticus 1:1, 20:24

Numeri 10:33, 13:27

Deuteronomium 1:6, 25, 6:3, 22, 8:7, 33:16

Jozua 5:6, 15

Judges 6:12, 14, 15, 16, 13:22

I Samuël 14:10, 16:11

I Koningen 18:36, 19:8, 13, 19

2 Kings 13:4, 20:5

1 Chronicles 9:20, 29:14, 18

Nehemiah 9:9, 10

Psalm 14, 12:6, 30:5, 68:5, 102:13, 21, 105:26

Jesaja 6:2, 5, 42:8, 52:6

Jeremia 11:5, 32:20, 21

Ezechiël 20:6

Hosea 12:6

Amos 1:1

Maleachi 3:6

Mattheüs 22:32

Marcus 12:26

Lucas 20:37

Acts of the Apostles 3:13, 7:7, 30, 31, 32, 33, 34, 18:10

1 Corinthians 3:5

Hebrews 11:16

Apocalyps 1:4

Word/Phrase Explanations

mozes
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

kudde
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

priester
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

Midian
'Midianites' signify people who are in the truth of simple good.

achter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

woestijn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

berg
'Hills' signify the good of charity.

engel
'A messenger' signifies communication.

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

midden
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

zag
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

riep
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

nader
'Near,' in the Word, signifies presence and conjunction. 'To be near' signifies being on internal levels. Near,' as in Genesis 19:20, signifies truth bordering upon...

trek
"Drawing" is used a number of different ways in the Bible, generally in the sense of pulling, leading or moving: People most commonly draw water,...

schoenen
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

voeten
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

Plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

heilig
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

vaders
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...

izak
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

verborg
'To hide themselves in the dens and in the rocks of the mountains,' as mentioned in Revelation 6:15, signifies being in evils and in falsities...

vreesde
The fearful signify people who have no faith.

verdrukking
An affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be", mentioned in 'Matthew 24:21', means the infestation from...

egypte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

gehoord
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

drijvers
'Taskmasters' denote falsities which bind people in slavery.

bekend
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Egyptenaren
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

Land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

goed
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

melk
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

honig
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

Hethieten
'A Hittite' in a good sense, signifies the spiritual church, or the truth of the church. The Hittites were among the upright Gentiles who were...

Hevieten
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

kinderen
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

teken
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

dienen
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

geslacht
To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

bezocht
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

drie
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

dagen
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

slaan
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ogen
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

vrouw
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

zilveren
'Money' relates to truth.

gouden
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

zonen
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dochteren
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Approaching the Lord
Throughout virtually every culture, in every era of history, people have related to a Divine presence. We desire to draw near to the source of our life, the cause of our existence. Yet there is the question of who or what we are meant to approach?
Worship Talk | Ages over 18

 Burning Bush
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Curiosity
Worship Talk | Ages 7 - 14

 I Am: The Lord’s Divine Presence with Us
Worship Talk | Ages over 18

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
The Lord protected Moses and prepared him to do a very important job. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 Moses and the Burning Bush
Project | Ages up to 6

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Moses and the Burning Bush (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses at the Burning Bush
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Names of the Lord
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Burning Bush with Watercolor Pencils
Project | Ages 4 - 10

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Angel and the Bush
Project | Ages 4 - 10

 The Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Burning Bush
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Burning Bush
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Burning Bush
As we approach adult life, the things we are learning from the Word take on new meaning.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 The Lord's Names
The Lord's names reveal aspects of His qualities. We can be linked to Him through baptism in His name.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Miracle of the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Oneness of God
Lesson and activities looking at the oneness of God and the way his many names help us reflect on what He does for us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Why the Lord Has Different Names
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Why Two Sexes?
Article | Ages 15 - 17


Přeložit: