Daniël 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 In het tweede jaar nu des koninkrijks van Nebukadnezar, droomde Nebukadnezar dromen; daarvan werd zijn geest verslagen, en zijn slaap werd in hem gebroken.

2 Toen zeide de koning, dat men roepen zou de tovenaars, en de sterrekijkers, en de guichelaars, en de Chaldeen, om den koning zijn dromen te kennen te geven; zij nu kwamen, en stonden voor het aangezicht des konings.

3 En de koning zeide tot hen: Ik heb een droom gedroomd; en mijn geest is ontsteld om dien droom te weten.

4 Toen spraken de Chaldeen, tot den koning in het Syrisch: O koning, leef in eeuwigheid! Zeg uw knechten den droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven.

5 De koning antwoordde en zeide tot de Chaldeen: De zaak is mij ontgaan; indien gij mij den droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouwen worden, en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden.

6 Maar indien gijlieden den droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven, en grote eer van mij ontvangen; daarom geeft mij den droom en zijn uitlegging te kennen.

7 Zij antwoordden ten tweeden male, en zeiden: De koning zegge zijn knechten den droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven.

8 De koning antwoordde en zeide: Ik weet vastelijk, dat gijlieden den tijd uitkoopt, dewijl gij ziet, dat de zaak mij ontgaan is.

9 Indien gijlieden mij dien droom niet te kennen geeft, ulieder vonnis is enerlei; daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd verandere; daarom zegt mij den droom, dan zal ik weten, dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven.

10 De Chaldeen antwoordden voor den koning, en zeiden: Er is geen mens op den aardbodem, die des konings woord zou kunnen te kennen geven; daarom is er geen koning, grote of heerser, die zulk een zaak begeerd heeft van enigen tovenaar, of sterrekijker, of Chaldeer.

11 Want de zaak die de koning begeert, is te zwaar; en er is niemand anders, die dezelve voor den koning te kennen kan geven, dan de goden, welker woning bij het vlees niet is.

12 Daarom werd de koning toornig en zeer verbolgen, en zeide, dat men al de wijzen te Babel zou ombrengen.

13 Die wet dan ging uit, en de wijzen werden gedood; men zocht ook Daniel en zijn metgezellen, om gedood te worden.

14 Toen bracht Daniel een raad en oordeel in, aan Arioch, den overste der trawanten des konings, die uitgetogen was, om de wijzen van Babel te doden.

15 Hij antwoordde en zeide tot Arioch, den bevelhebber des konings: Waarom zou de wet van 's konings wege zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniel de zaak te kennen.

16 En Daniel ging in, en verzocht van den koning, dat hij hem een bestemden tijd wilde geven, dat hij den koning de uitlegging te kennen gave.

17 Toen ging Daniel naar zijn huis, en hij gaf de zaak zijn metgezellen, Hananja, Misael, en Azarja te kennen;

18 Opdat zij van den God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniel en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen.

19 Toen werd aan Daniel in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard; toen loofde Daniel den God des hemels.

20 Daniel antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht.

21 Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben;

22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.

23 Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt.

24 Daarom ging Daniel in tot Arioch, dien de koning gesteld had om de wijzen van Babel om te brengen; hij ging henen en zeide aldus tot hem: Breng de wijzen van Babel niet om, maar breng mij in voor den koning, en ik zal den koning de uitlegging te kennen geven.

25 Toen bracht Arioch met haast Daniel in voor den koning, en hij sprak alzo tot hem: Ik heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden, die den koning de uitlegging zal bekend maken.

26 De koning antwoordde en zeide tot Daniel, wiens naam Beltsazar was: Zijt gij machtig mij bekend te maken den droom, dien ik gezien heb, en zijn uitlegging?

27 Daniel antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven;

28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze:

29 Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal.

30 Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar daarom, opdat men den koning de uitlegging zou bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten.

31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk.

32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper;

33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem.

34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.

35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.

36 Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen.

37 Gij, o koning! zijt een koning der koningen; want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer gegeven;

38 En overal, waar mensenkinderen wonen, heeft Hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven; en Hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelve; gij zijt dat gouden hoofd.

39 En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe; daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, hetwelk heersen zal over de gehele aarde.

40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.

41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem;

42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos.

43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.

44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.

45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.

46 Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht, en aanbad Daniel; en hij zeide, dat men hem met spijsoffer en liefelijk reukwerk een drankoffer doen zou.

47 De koning antwoordde Daniel en zeide: Het is de waarheid, dat ulieder God een God der goden is, en een Heere der koningen, en Die de verborgenheden openbaart, dewijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren.

48 Toen maakte de koning Daniel groot, en hij gaf hem vele grote geschenken, en hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel, en een overste der overheden over al de wijzen van Babel.

49 Toen verzocht Daniel van den koning; en hij stelde Sadrach, Mesach en Abed-nego over de bediening van het landschap van Babel; maar Daniel bleef aan de poort des konings.

  

   Studovat vnitřní smysl

Daniel Interprets Nebuchadnezzar's Dream      

Napsal(a) Rev. Dr. Andrew M. T. Dibb

In the second chapter of the Book of Daniel, Nebuchadnezzar, the King of Babylon has a dream that troubles him. Daniel, inspired by God, is the only person who is able to interpret it. It's a powerful story in the literal sense, and its spiritual sense goes deep; it describes a step that we each need to take if we want to make spiritual progress.

The literal text sets the story in the "second year", which refers to a state of conflict that comes before regeneration. Generally, "two" means a union, and specifically the marriage of good and truth. But in this story, the marriage is between evil and falsity. Nebuchadnezzar is still on the throne of Babylon: the falsities from selfish love seek to establish dominion over every sphere of life.

So, in the second year, "Nebuchadnezzar had dreams; and his spirit was so troubled that his sleep left him." Dreams are one of the ways the Lord revealed the Word to the ancients. It is not surprising to find Nebuchadnezzar greatly disturbed by a dream, to the point that "his sleep left him." Sleep, when dreams occur, depicts a state of obscurity. In Nebuchadnezzar's case, the obscurity arose because he represents false thoughts resulting from a selfish lust for power. Selfishness obscures the truth because it makes it impossible to focus outside of the self.

Nebuchadnezzar represents falsity from selfishness and the desire to dominate and control others. When this is in charge, people become manipulative, insisting that everything serve their own ends. They are willing to twist any truth, even destroy it, to justify their actions. The danger in this state is its attraction; it can invade the mind and establish an empire.

This is our state before regeneration. However, Divine Providence mandates that in order to remove this, we must become conscious of our Nebuchadnezzar states. This may be difficult because reflection requires perspective, which starts out obscured — asleep. Nebuchadnezzar, unable to remember or interpret his dream, commanded his magicians, astrologers, sorcerers and Chaldeans to ease his mind.

When the wise men were unable, the king began killing them. In the internal sense, "to kill," means to turn truths into falsities. Daniel and his companions were to be included in the slaughter, but they were different from the other wise men, who represented falsity based on abuse or misuse of truth grounded in selfishness. Daniel and his friends served the Lord.

Daniel's name had been changed to 'Belteshazzar,' symbolizing the perversion of truth by love of self. Yet in this verse, they sought 'Daniel' and his companions to kill them. This shows a human quality hidden from daily life. If Nebuchadnezzar represents blind selfishness, to save us, the Lord must keep truth hidden from the flow of selfish thought. When his hidden name is used, Daniel represents this hidden thought, protected and ready for use against selfishness.

In chapter one, Daniel rejects Nebuchadnezzar by refusing to eat his food. Once again, he stands against the king who reveals his evil in his willingness to kill when displeased. Nebuchadnezzar is the epitome of self-worship, Daniel is the true worshiper of the Lord.

Daniel and his friends sought "mercies from the God of heaven concerning this secret." Despite their position as 'wise men,' they humbled themselves to the Lord. This is a picture of the submission necessary for conscience to direct the unruly external self.

Daniel was given insight into the fallen human, the decline caused by selfishness. People faced with these insights often run and hide. Yet without self-knowledge, people cannot make any spiritual progress. By blessing the Lord, Daniel recognizes that only His divine power can help people put evils into order. Without this, spiritual life is over.

This gratitude embodies a New Church principle: all goodness and truth are from the Lord alone. Any insight people have into the nature of evils must come from the Him. Evil is blind to itself, but truth shows it for what it is. By thanking the Lord for insight, people can face their evils.

Before he can be killed, Daniel requests an audience with the king. Outward behaviors can be aligned with good or evil, and so Arioch, captain of the guard, acts on Daniel's request in spite of Nebuchadnezzar's orders. His words to the king show how useful things can ally themselves to the truth. So Arioch advocates for Daniel.

In his entreaty, Arioch emphasizes Daniel's heritage: "a man of the captives of Judah." This may have cast the king's mind back to his campaign in Judah, or even to the young man prepared for his service, filled with wisdom and glowing with physical health. In the internal sense, 'Judah' represents the church with a person, initially through truths. So Arioch identifies Daniel as truth from the Word. Nebuchadnezzar knew Daniel by his Babylonian name of Belteshazzar: when people in falsity are presented with truth, they view it as mere information for their own use. This is why an adulterer sees no difference between adultery and marriage, or a liar no distinction between truth and falsity.

Daniel is the conscience, which can be thought of as guilt or sorrow for actions. But at it's core, conscience is guidance by the truths of the Word. For truths to guide us, we must recognize their Divine authority and origin: none of the wise men, astrologers, magicians, or soothsayers could tell and interpret the king's dream.

In the sense of the letter, Daniel could begin because he established that the dream was from God, and thus interpreted by God. Daniel was simply a mouthpiece. For us, the self-awareness needed to move us from selfishness to charity comes from the Lord. Only He can direct our lives, but leaves us in freedom to accept that direction or not.

Daniel described Nebuchadnezzar's dream: the great image, with a head of gold, chest and arms of silver, belly and thighs of bronze, legs of iron, and feet partly of iron and partly of clay. Even in the literal sense of the story one sees the steady decline from precious to base to valueless.

Many scholars describe this dream in political terms. They claim it describes successive nations or rulers in the earth, from the Babylonians, to the Greeks, the Romans, and so on. However, the Word deals with spiritual, not worldly things. In one sense, this dream speaks of the different spiritual eras that have existed in this world. This is called the "internal historical" sense. On this level, Nebuchadnezzar's dream describes the rise and fall of the ancient churches to the present. This exposition focuses on a deeper level: the regenerative series, or how the Word tells of each individual's spiritual life.

Nebuchadnezzar's dream symbolizes allowing selfishness to dictate our thoughts and beliefs. Babylon is a state of great selfishness, the opposite of loving the Lord. This is the origin of all evils, going hand in hand with falsity, which twists and perverts the truth, making it a slave to our desires. The dream describes how this state gains mastery of the human mind. It begins before selfishness gains a toehold in our thoughts, and ends in the destruction of our very humanity.

The vision begins with the head because it is the highest part of a human being. But the key to this head is that it is gold, symbolizing love to the Lord. The chest and arms are physically lower than the head, and silver is less valuable than gold. The chest and arms represent the rational parts of the mind. Silver represents truths derived from the goodness within. This change from loving the Lord to thinking from truth marks a change in focus: good embraces all, opening us up to each other in a life of mutual love and charity. Truth, on the other hand, is more open to abuse: ideas of truth have been the cause of many wars and conflicts. Truth is used to hurt as often as to nurture goodness. It is a double edged sword.

At the next level, the decline becomes more obvious: from the head to the chest to the belly and thighs – half way down the body. From gold to silver to bronze, precious metal turns to base. The belly and thighs normally depict the good of loving the Lord and the neighbor, called charity. Here, however, it is twisted into the opposite sense: disregard for others, and one's own interpretation of truth. To the person in this state, these things appear good. So the belly and thighs were made of bronze, an alloy that can be polished until it gleams like gold, but it is not, nor ever can be transmuted.

So we are brought to the lower parts of the body: the legs of iron. In place of truth, falsity takes charge. This is depicted by the iron, which merely looks like silver. The legs are followed by the outer extreme of spiritual life: the feet. The feet are the lowest part of our body. Feet correspond to the outmost of our lives, which should be the expression of the Lord's goodness and truth through us. Instead, the feet of the statue are a weak spot: a mixture of iron and clay. In this image, we see the entire devolution of selfishness – carried into our very action – a life devoid of real goodness or truth, only a false image.

At the climax of the dream, a stone strikes the image and breaks it to pieces. This shows us our true character and the power of truth to bring us back from the brink of disaster. The stone was cut without hands: it is not of human origin. Here the Divine truth contrasts with the king’s practice of consulting his wise men and magicians, who represent selfish human thought. Divine truth leads to all goodness when used the way the Lord intends. Detached from human rationalizing, the truth liberates.

This freedom is the new vision of truth: the stone grows into a mountain. "A mountain" symbolizes love – a new love from truth, that replaces the selfishness and the desire for control. The mountain filling the earth symbolizes the way this new truth and love become the center and focus of our lives. We are created anew by the Lord's truth.

Having described the dream in great detail, Daniel then explains its meaning. He begins with what seems like an affirmation of Nebuchadnezzar; the Lord gave us our love of self! He ordained that we should feel life as our own and have no sense of His life flowing into us. This allows us to act according to our reason, and respond to the Lord in freedom. Selfishness is the abuse of this gift from the Lord, and the kingdom changes its meaning from truth to falsity.

Nebuchadnezzar clearly confuses Daniel with the Lord, and ascribes the power to interpret dreams to him. But the reality of selfishness becomes clear when contrasted with the ideals of conscience. If selfishness cannot reflect upon itself, it needs to be confronted with truth – and truth shows the true nature of evil and convicts it.

Nebuchadnezzar promoted Daniel and his three friends to positions of power. He recognized their God as the God of gods, the Lord of kings. But he continues to recognize the previous gods who served Babylon. Nebuchadnezzar may have elevated the Lord above Marduk, the Babylonian god, but he was neither willing nor prepared to jettison his customary deity.

Spiritual life must begin somewhere, and this interaction between Nebuchadnezzar and Daniel symbolizes the beginning. There is still a great distance to travel before we are truly born again. The old selfish side will reassert itself, new arguments and battles will rage. Yet the promise of Nebuchadnezzar's dream is still with us.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 173


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 426, 1298, 1326, 1361, 1422, 1551, 1837, ...

Apocalypse Revealed 211, 538, 567, 664, 717, 775, 781, ...

Echtelijke Liefde 73, 78, 79, 81

Goddelijke Voorzienigheid 328

Doctrine of the Lord 4, 42, 48

Leer over de Gewijde Schrift 117

Het Laatste Oordeel 54

True Christian Religion 156, 275, 609, 625, 754, 761, 788


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 70, 176, 237, 411, 577, 650, 662, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 37

Scriptural Confirmations 4, 37

Skočit na podobné biblické verše

Genesis 40:8, 12, 18, 41:8, 14, 26, 28, 41, 43

Exodus 7:11

Numeri 12:6

Deuteronomium 10:17, 29:28

Jozua 22:22

I Samuël 6:2

II Samuël 7:13, 16

I Koningen 1:31

2 Koningen 5:15

1 Kronieken 29:10

Ezra 1:2, 6:11

Nehemiah 9:5

Esther 1:13, 3:2

Job 12:13, 18, 22

Psalm 2:6, 9, 96:4, 113:2, 136:26, 139:12, 147:5

Proverbs 2:6, 16:14

Prediker 8:1

Jesaja 28:16, 36:11, 47:12, 13

Jeremia 25:1, 27:5, 6, 33:3

Ezechiël 26:7

Daniël 1:6, 17, 2:6, 31, 36, 37, 48, 3:1, 9, 12, 29, 30, 4:2, 3, 4, 6, 14, 18, 19, 22, 5:7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 28, 6:7, 27, 7:4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 23, ...

Haggai 2:22

Mattheüs 3:2, 21:44

Lucas 1:33, 20:18

Handelingen van de Apostelen 3:12, 10:25, 14:13

Romeinen 11:33

1 Timoteegras 6:15, 16

Hebreeuwen 12:27

James 1:5

Apocalyps 1, 11:15, 12:8, 17:14, 19:15

Významy biblických slov

tweede
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

dromen
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

slaap
In a general sense, sleeping in the Bible represents a state of obscurity about spiritual matters, a state in which you are not recognizing things...

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

chaldeen
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

konings
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

droom
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

gedroomd
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

weten
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

uitlegging
'Interpretations,' as in Genesis 40:22, signify prediction.

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

zegt
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

daniel
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Beltsazar
The book of Daniel follows after Ezekiel in the Old Testament. Daniel was a prophet during the early part of the captivity of the Jews...

gezien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

waarzeggers
'Soothsayers' were people who studied natural magic.

Nebukadnezar
Nebuchadnezzar was a powerful king of the Babylonian empire. His fiery furnace and his dreams of the great tree and of the great statue are...

beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

geslagen
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

macht
'Might' denotes the forces or power of truth.

opstaan
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

waarheid
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Nebuchadnezzar's Dream
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nebuchadnezzar's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar's Dream
Color the picture of the statue seen in the dream.
Project | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar’s Dream (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Nebuchadnezzar’s Dream (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Nebuchadnezzar’s Dream (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14


Přeložit: