Žalmy 108

Studie

   

1 Píseň a žalm Davidův.

2 Hotovo jest srdce mé, Bože, zpívati a oslavovati tě budu, také i sláva má.

3 Probuď se loutno a harfo, když v svitání povstávám.

4 Slaviti tě budu mezi lidmi, Hospodine, a tobě žalmy prozpěvovati mezi národy.

5 Nebo nad nebesa větší jest milosrdenství tvé, a až k nejvyšším oblakům pravda tvá.

6 Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá.

7 Ať jsou vysvobozeni milí tvoji, zachovávejž je pravicí svou, a vyslyš mne.

8 Bůh mluvil skrze svatost svou; veseliti se budu, že budu děliti Sichem, a údolí Sochot že rozměřím.

9 Můjť jest Galád, můj i Manasses, a Efraim síla hlavy mé, Juda učitel můj.

10 Moáb medenice k umývání mému, na Edoma uvrhu obuv svou, proti Palestině troubiti budu.

11 Kdo mne uvede do města hrazeného? Kdo mne zprovodí až do Idumejské země?

12 Zdali ne ty, ó Bože, kterýž jsi nás byl zavrhl, a nevycházels, ó Bože, s vojsky našimi?

13 Uděliž nám pomoci proti nepříteli, nebo marná jest pomoc lidská. [ (Psalms 108:14) V Bohu udatně sobě počínati budeme, a on pošlapá nepřátely naše. ]

Scroll to see more.