Pláč Jeremjášův 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ach, město tak lidné, jakť jest samotné zůstalo, a učiněno jako vdova! Nejznamenitější mezi národy, přední mezi krajinami pod plat uvedeno.

2 Ustavičně pláče v noci, a slzy jeho na lících jeho, ze všech milovníků svých nemá žádného potěšitele; všickni přátelé jeho nevěrně se k němu mají, obrátili se mu v nepřátely.

3 Zastěhoval se Juda, proto že byl trápen a u veliké porobě, však osadiv se mezi pohany, nenalézá odpočinutí; všickni, kteříž jej honí, postihají jej v těsně.

4 Cesty Siona kvílí, že žádný nepřichází k slavnosti. Všecky brány jeho zpustly, kněží jeho vzdychají, panny jeho smutné jsou, on pak sám pln jest hořkosti.

5 Nepřátelé jeho jsou hlavou, odpůrcům jeho šťastně se vede; nebo jej Hospodin zarmoutil pro množství přestoupení jeho. Maličcí jeho odešli do zajetí před oblíčejem nepřítele.

6 A tak odňata od dcery Sionské všecka okrasa její. Knížata její jsou podobná jelenům, kteříž nenalézají pastvy, a ucházejí bez moci před tím, kdož je honí.

7 Rozpomínáť se dcera Jeruzalémská ve dnech trápení svého a kvílení svého na všecka svá utěšení, kteráž mívala ode dnů starodávních, když padá lid její od ruky nepřítele, nemajíc žádného, kdo by ji retoval. Protivníciť se jí dívajíce, posmívají se klesnutí jejímu.

8 Těžce hřešila dcera Jeruzalémská, protož jako nečistá odloučena jest. Všickni, kteříž ji v poctivosti mívali, neváží jí sobě, proto že vidí nahotu její; ona pak vzdychá, obrácena jsuci zpět.

9 Nečistota její na podolcích jejích; nepamatovala na skončení své, protož patrně klesá, nemajíc žádného, kdo by ji potěšil. Popatřiž, Hospodine, na trápení mé, neboť se vyvýšil nepřítel.

10 Sáhl rukou svou nepřítel na všecky drahé věci její; nebo musí se dívati pohanům, an chodí do svatyně její, o čemž jsi byl přikázal, aby tobě nevcházeli do shromáždění.

11 Všecken lid její vzdychajíce, hledají chleba, vynakládají nejdražší věci své za pokrm k očerstvení života. Vzezřiž, Hospodine, a popatřiž, neboť jsem v nevážnosti.

12 Nic-liž vám do toho, ó všickni, kteříž tudyto jdete? Pohleďte a vizte, jest-li bolest podobná bolesti mé, kteráž jest mi učiněna, jak mne zámutkem naplnil Hospodin v den prchlivosti hněvu svého.

13 Seslal s výsosti oheň do kostí mých, kterýž opanoval je; roztáhl sít nohám mým, obrátil mne zpět, obrátil mne v pustinu, celý den neduživá jsem.

14 Tuze svázáno jest rukou jeho jho přestoupení mých, tuze spletené houžve připadly na hrdlo mé, porazilo sílu mou; vydal mne Pán v ruku nepřátel, nemohuť povstati.

15 Pošlapal Pán všecky mé silné u prostřed mne, svolal proti mně zástupy, aby potřel mládence mé, tlačil Pán presem pannu dceru Judskou.

16 Pro tyť věci já pláči, z očí mých, z očí mých tekou vody, a že jest vzdálen ode mne potěšitel, kterýž by očerstvil duši mou; synové moji jsou pohubeni, nebo ssilil se nepřítel.

17 Rozprostírá dcera Sionská ruce své, nemá žádného, kdo by ji potěšil; vzbudiltě Hospodin proti Jákobovi všudy vůkol něho nepřátely jeho, mezi nimiž jest dcera Jeruzalémská jako pro nečistotu oddělená.

18 Spravedlivý jest Hospodin, neboť jsem na odpor činila ústům jeho. Slyšte medle všickni lidé, a vizte bolest mou; panny mé i mládenci moji odebrali se do zajetí.

19 Volala jsem na milovníky své, oni oklamali mne; kněží moji a starci moji v městě pomřeli, hledajíce pokrmu, aby posilnili života svého.

20 Popatřiž, ó Hospodine, neboť mi úzko; vnitřnosti mé zkormouceny jsou, srdce mé svadne ve mně, proto že jsem na odpor velice činila. Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá smrt.

21 Slýchajíť, že já vzdychám, ale není žádného, kdo by mne potěšil. Všickni nepřátelé moji slyšíce o mých bídách, radují se, že jsi to učinil, a přivedl den předohlášený, ale budouť mně podobní.

22 Nechť přijde všecka nešlechetnost jejich před oblíčej tvůj, a učiň jim, jakož jsi učinil mně pro všecka přestoupení má; neboť jsou mnohá úpění má, a srdce mé neduživé.

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

Exodus 9:27

Leviticus 26:22, 31, 33, 40

Deuteronomium 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 Královská 9:6, 7

2. Královská 21:15, 24:2

2. Paralipomenon 36:18

Nehejháš 9:33

Jób 19:6

Žalmy 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

Přísloví 5:22

Kazatel 4:1

Izajáš 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

Jeremiáše 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

Pláč Jeremjášův 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

Ezechiel 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

Danieli 9:12, 14

Ozeáš 2:13

Abakuk 3:16

Zacharjáš 1:6

Zjevení Janovo 14:20, 19:15

Významy biblických slov

město
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

národy
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

slzy
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

přátelé
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

nepřátely
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

panny
'Virgins,' as in Revelation 14:4, signify people who love truths because they are truths, so from a spiritual affection. 'Virgin' signifies the church as a...

nepřátelé
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

dcery
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

padá
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

vidí
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

nečistota
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

nepřítel
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

přikázal
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

den
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

oheň
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

vody
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

synové
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ruce
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

spravedlivý
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

volala
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

Vnitřnosti
"And they came to their entrails," in Gen. 41:21, signifies interior extermination.

srdce
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

meč
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...


Přeložit: