Jozue 4

Studovat vnitřní smysl

           

1 I stalo se, když již všecken národ přešel Jordán, (nebo byl řekl Hospodin k Jozue, řka:

2 Vezměte sobě z lidu dvanácte mužů, po jednom muži z každého pokolení,

3 A přikažte jim, řkouce: Vezměte sobě odsud z prostřed Jordánu, s místa, na němž stály nohy kněžské nepohnutě, dvanácte kamenů, a vyneste je s sebou, a sklaďte v ležení, v kterémž přes tuto noc pozůstanete),

4 Že povolav Jozue dvanácti mužů, kteréž k tomu zřídil z synů Izraelských, po jednom muži z každého pokolení,

5 I řekl jim Jozue: Jděte před truhlou Hospodina Boha svého do prostřed Jordánu a vezměte sobě každý kámen jeden na rameno své, vedlé počtu pokolení synů Izraelských,

6 Aby to bylo na znamení mezi vámi. Když by potom tázali se synové otců svých, řkouce: K čemu jsou vám ti kamenové?

7 Odpovíte jim, že se rozdělily vody Jordánské před truhlou smlouvy Hospodinovy, (když, pravím, šla přes Jordán, rozdělily se vody Jordánské), i zůstávají kamenové tito na památku synům Izraelským až na věky.

8 I učinili synové Izraelští tak, jakž přikázal Jozue, a vzali dvanácte kamenů z prostředku Jordánu, jakož mluvil Hospodin k Jozue, vedlé počtu pokolení synů Izraelských, a přinesli je s sebou na první stanoviště, a tu je složili.

9 Jozue také vyzdvihl dvanácte kamenů u prostřed Jordánu na místě, kdež stály nohy kněží nesoucích truhlu smlouvy, a byli tam až do tohoto dne.

10 Kněží pak, jenž nesli truhlu, stáli u prostřed Jordánu, dokudž se nevyplnilo všeliké slovo, kteréž přikázal Hospodin Jozue, aby oznámil lidu podlé všeho, jakž byl přikázal Mojžíš Jozue. I pospíšil lid a přešli.

11 Když pak již přešel všecken lid, přešla také truhla Hospodinova i kněží, an lid na to hledí.

12 Přešli i synové Rubenovi a synové Gádovi, a polovice pokolení Manassesova, vojensky zpořádaní před syny Izraelskými, jakož byl mluvil k nim Mojžíš.

13 Okolo čtyřidcíti tisíců oděných bojovníků šlo před Hospodinem k boji na roviny Jericha.

14 V ten den zvelebil Hospodin Jozue před očima všeho Izraele. I báli se ho, jako se báli Mojžíše po všecky dny života jeho.

15 Mluvil pak Hospodin k Jozue, řka:

16 Přikaž kněžím, kteříž nesou truhlu svědectví, ať vystoupí z Jordánu.

17 I přikázal Jozue kněžím, řka: Vystupte z Jordánu.

18 Když pak vystupovali kněží, jenž nesli truhlu smlouvy Hospodinovy, z prostřed Jordánu, jakž jen vytrhli kněží nohy na sucho, navrátily se vody Jordánské k místu svému, a tekly předce jako i prvé ve všech březích svých.

19 Vyšed pak lid z Jordánu desátého dne měsíce prvního, položili se v Galgala k straně východní Jericha;

20 A dvanácte kamenů těch, kteréž vynesli z Jordánu, postavil Jozue v Galgala.

21 A mluvil k synům Izraelským takto: Když by se otázali potom synové vaši otců svých, řkouce: Co ti kamenové znamenají?

22 Oznámíte synům svým a díte: Po suše přešel Izrael Jordán tento.

23 Nebo vysušil Hospodin Bůh váš vody Jordánské před tváří vaší, až jste přešli, jakož učinil Hospodin Bůh váš moři Rudému, kteréž vysušil před tváří naší, až jsme přešli,

24 Aby poznali všickni národové země ruku Hospodinovu, že silná jest, a abyste se báli Hospodina Boha vašeho po všecky dny.

  

Exploring the Meaning of Jozue 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 4: Twelve stones are taken from the river Jordan

In this chapter we pick up on the command to take twelve men, one from each tribe, which was mentioned in chapter 3. The task is for each man to pick up a large stone from where the priests’ feet stand, and take it across, and put it in the lodging place. These stones will be as memorial stones so that later generations who ask what these stones mean will be told about the miracle of the Lord in the crossing of the river Jordan.

Later, the Israelites camped at Gilgal and Joshua set the twelve stones up as a permanent memorial.

A ‘stone’ is a piece of hard rock. It corresponds to a truth; for us it stands for a truth which we have made ours and which guides us in our life (Apocalypse Revealed 231). It might be the truth that the Lord’s providence is involved in everything that happens. It could be the great truth that we will live for ever, or that God came on earth as a human being and overcame the power of hell. These and other truths are rock hard truths or stones.

But here, it is a stone which has been washed and worked on by the waters of the river Jordan, and over much time has become fashioned and rounded by erosion. So, it could be a life-truth, for example that we are to show respect to other people. That’s a great truth, but now it is connected with our understanding of the Lord. So we are to show respect to other people because each and every person has been created by God for a unique purpose. And we can also add that we know how it feels when other people respect us.

So we assemble our twelve memorial stones. These are to be recalled, remembered, revisited by us again and again as time passes. “Yes, God brought me here from where I was before.” (Arcana Caelestia 1988). This meaning of the stones helps us with the apparent contradiction in the chapter between Joshua 4:9 where “the stones are set up in the Jordan and are there to this day” and verse Joshua 4:20 where “Joshua sets up the twelves stones from out of the Jordan, in Gilgal.” Stones can’t be in two places at once, but yes, spiritually they can and need to be.

We need to always remember and be mindful of how the Lord works with us in giving us truths for our life. Everything is the Lord! These are stones in the Jordan. Yet we need to always remember that we are to live, act, and turn away from any evil as if it is only us making that decision and doing it. These are the stones set up at Gilgal (Apocalypse Explained 700[14]). Both of them are involved in our regeneration and spiritual life.

Then we are told that the men of the tribes of Reuben, Gad and half the tribe of Manasseh went across the Jordan armed and went before all the other tribes. This links with several other mentions of these tribes who had chosen to live back over the Jordan and not in the land of Canaan. They stand for our outward life and our life in the world which, while it is not directly spiritual, must have qualities that come from God’s truths. Here, those qualities come from being willing to go in and fight to help take the land (Arcana Caelestia 2184).

Verse 13 says that about 40,000 prepared for war and crossed the river Jordan before the Lord for battle. Here is a number. Numbers in the Word are helpful clues to the inner meaning. The number 40 always stands for some kind of temptation or crisis in the Word – for example, Jesus was in the wilderness 40 days and 40 nights, tempted. Here, 40 has grown to become 40,000 but it has the same meaning of temptation (Arcana Caelestia 2273). Our spiritual life and regeneration will certainly take us into various temptations (‘battles’) and the Lord allows them so that we grow stronger through them. The whole conquest of Canaan is nothing else!

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 4: Twelve stones are taken from the river Jordan

In this chapter we pick up on the command to take twelve men, one from each tribe, which was mentioned in chapter 3. The task is for each man to pick up a large stone from where the priests’ feet stand, and take it across, and put it in the lodging place. These stones will be as memorial stones so that later generations who ask what these stones mean will be told about the miracle of the Lord in the crossing of the river Jordan.

Later, the Israelites camped at Gilgal and Joshua set the twelve stones up as a permanent memorial.

A ‘stone’ is a piece of hard rock. It corresponds to a truth; for us it stands for a truth which we have made ours and which guides us in our life (Apocalypse Revealed 231). It might be the truth that the Lord’s providence is involved in everything that happens. It could be the great truth that we will live for ever, or that God came on earth as a human being and overcame the power of hell. These and other truths are rock hard truths or stones.

But here, it is a stone which has been washed and worked on by the waters of the river Jordan, and over much time has become fashioned and rounded by erosion. So, it could be a life-truth, for example that we are to show respect to other people. That’s a great truth, but now it is connected with our understanding of the Lord. So we are to show respect to other people because each and every person has been created by God for a unique purpose. And we can also add that we know how it feels when other people respect us.

So we assemble our twelve memorial stones. These are to be recalled, remembered, revisited by us again and again as time passes. “Yes, God brought me here from where I was before.” (Arcana Caelestia 1988). This meaning of the stones helps us with the apparent contradiction in the chapter between Joshua 4:9 where “the stones are set up in the Jordan and are there to this day” and verse Joshua 4:20 where “Joshua sets up the twelves stones from out of the Jordan, in Gilgal.” Stones can’t be in two places at once, but yes, spiritually they can and need to be.

We need to always remember and be mindful of how the Lord works with us in giving us truths for our life. Everything is the Lord! These are stones in the Jordan. Yet we need to always remember that we are to live, act, and turn away from any evil as if it is only us making that decision and doing it. These are the stones set up at Gilgal (Apocalypse Explained 700[14]). Both of them are involved in our regeneration and spiritual life.

Then we are told that the men of the tribes of Reuben, Gad and half the tribe of Manasseh went across the Jordan armed and went before all the other tribes. This links with several other mentions of these tribes who had chosen to live back over the Jordan and not in the land of Canaan. They stand for our outward life and our life in the world which, while it is not directly spiritual, must have qualities that come from God’s truths. Here, those qualities come from being willing to go in and fight to help take the land (Arcana Caelestia 2184).

Verse 13 says that about 40,000 prepared for war and crossed the river Jordan before the Lord for battle. Here is a number. Numbers in the Word are helpful clues to the inner meaning. The number 40 always stands for some kind of temptation or crisis in the Word – for example, Jesus was in the wilderness 40 days and 40 nights, tempted. Here, 40 has grown to become 40,000 but it has the same meaning of temptation (Arcana Caelestia 2273). Our spiritual life and regeneration will certainly take us into various temptations (‘battles’) and the Lord allows them so that we grow stronger through them. The whole conquest of Canaan is nothing else!

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1585, 4255


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2838, 3858, 6804, 6983, 9396, 9416

Apocalypse Revealed 348, 529

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 222, 430, 529, 700

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Exodus 9:16, 11:3, 12:14, 26, 28, 14:31, 15:19, 24:4

Numeri 17:5

Deuteronomium 6:2, 11:30, 16:3, 33:21

Jozue 1:14, 17, 3:7, 12, 15, 16, 17, 4:6, 21, 5:9, 9:6, 24:11

Soudců 20:1

1. Samuelova 10:8, 12:18, 17:46

1 Královská 3:28, 8:40, 42

2. Královská 2:1, 15

1. Paralipomenon 29:25

Jób 40:9

Žalmy 66:6, 78:4, 106:8

Izajáš 52:10, 12

Jeremiáše 10:7

Římanům 9:17

Zjevení Janovo 15:4

Významy biblických slov

národ
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Jordán
Řeka Jordán odděluje zemi Kanaán od zemí na východ. Toto oddělení představuje rozdělení lidské mysli na vnitřní část a vnější část a je to vnitřní...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jozue
Joshua je poprvé zmíněn v Exodu 17, kde mu bylo řečeno, aby vybral muže, kteří budou bojovat za děti Izraele proti Amalekitům v poušti. Stává...

muži
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Jordánu
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

kámen
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

jeden
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

znamení
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

přikázal
Přikazovat znamená vydat rozkaz, že se něco musí udělat, a je zaměřeno na jednotlivce nebo skupinu. Je to imperativ, nikoli návrh. Rozkazování lze provádět dvěma...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Mojžíš
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

čtyřidcíti
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

očima
Je běžné říkat „vidím“, když něčemu rozumíme. „Vidění“ v Bibli skutečně znamená uchopení a pochopení duchovních věcí. Dává tedy smysl, že oči, které nám umožňují...

dny
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

měsíce
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

galgala
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Bůh
Pán se v Bibli nazývá „Jehova“, když text odkazuje na jeho podstatu, kterou je láska sama. Jmenuje se „Bůh“, když text odkazuje na vyjádření této...

země
Existuje nějaký významový rozdíl mezi „zemí“ a „zemí“? Zpočátku se to nezdá; oba odkazují na půdu tvořící pevninu planety, kterou obýváme. Ale pokud o tom...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Crossing the Jordan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Crossing the Jordan, Jericho
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Israel Crosses the Jordan into Canaan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joshua and the Twelve Stones
Project | Ages 4 - 10

 Picking Up Stones to Make A Memorial
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: