Jeremiáše 29

Studovat vnitřní smysl

           

1 Tato jsou slova listu, kterýž poslal Jeremiáš prorok z Jeruzaléma k ostatku starších zajatých a k kněžím i k prorokům i ke všemu lidu, kterýž přestěhoval Nabuchodonozor z Jeruzaléma do Babylona,

2 Když vyšel Jekoniáš král a královna, i komorníci, knížata Judská i Jeruzalémská, tolikéž tesaři i kováři z Jeruzaléma,

3 Po Elasovi synu Safanovu, a Gemariášovi synu Helkiášovu, (kteréž byl poslal Sedechiáš král Judský k králi Babylonskému do Babylona), řka:

4 Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, všechněm zajatým, kteréž jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylona:

5 Stavějte domy, a osazujte se, štěpujte také štěpnice, a jezte ovoce jejich.

6 Pojímejte ženy, a ploďte syny i dcery, dávejte také synům svým ženy, dcery též své dávejte za muže, ať rodí syny a dcery; množte se tam, a nebeřte umenšení.

7 A hledejte pokoje města toho, do kteréhož jsem zastěhoval vás, a modlívejte se za ně Hospodinu; nebo v pokoji jeho budete míti pokoj.

8 Takto zajisté praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský: Nechť vás nesvodí proroci vaši, kteříž jsou mezi vámi, ani hadači vaši, a nespravujte se sny svými, jichž vy příčinou jste, aby je mívali.

9 Nebo vám oni lživě prorokují ve jménu mém; neposlalť jsem jich, dí Hospodin.

10 Takto zajisté praví Hospodin: Že jakž se jen vyplní Babylonu sedmdesáte let, navštívím vás, a potvrdím vám slova svého výborného o navrácení vás na místo toto.

11 Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý.

12 Když mne vzývati budete, a půjdete, a modliti se mně budete, tedy vyslyším vás.

13 A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.

14 Dám se zajisté nalezti vám, dí Hospodin, a přivedu zase zajaté vaše, a shromáždím vás ze všech národů i ze všech míst, kamžkoli jsem zahnal vás, dí Hospodin, a uvedu vás zase na místo toto, odkudž jsem vás zastěhoval,

15 Když řeknete: Vzbuzovalť nám Hospodin proroky v Babyloně.

16 Nebo takto praví Hospodin o králi sedícím na stolici Davidově, a o všem lidu obývajícím v městě tomto, bratřích vašich, kteříž nevyšli s vámi v tom zajetí,

17 Takto dí Hospodin zástupů: Aj, já pošli na ně meč, hlad a mor, a naložím s nimi jako s fíky trpkými, kterýchž nelze jísti pro trpkost.

18 Nebo stihati je budu mečem, hladem i morem, a vydám je ku posmýkání po všech královstvích země, k proklínání, a k užasnutí, anobrž na odivu, a k utrhání mezi všemi národy, tam kdež je vypudím,

19 Proto že neposlouchají slov mých, dí Hospodin, když posílám k nim služebníky své proroky, ráno přivstávaje, a to ustavičně, a neposlouchali jste, dí Hospodin.

20 Protož slyštež vy slovo Hospodinovo, všickni zajatí, kteréž jsem vyslal z Jeruzaléma do Babylona.

21 Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, o Achabovi synu Kolaiášovu, a o Sedechiášovi synu Maaseiášovu, kteříž prorokují vám ve jménu mém lež: Aj, já vydám je v ruku Nabuchodonozora krále Babylonského, aby je zbil před očima vašima.

22 I bude vzato na nich klnutí mezi všecky zajaté Judské, kteříž jsou v Babyloně, aby říkali: Nechť nakládá Hospodin s tebou, jako s Sedechiášem a jako s Echabem, kteréž upekl král Babylonský na ohni,

23 Proto že páchali nešlechetnost v Izraeli, cizoložíce s ženami bližních svých, a mluvíce slovo ve jménu mém lživě, čehož jsem nepřikázal jim. Já pak o tom vím, a jsem toho i svědkem, dí Hospodin.

24 Semaiášovi Nechelamitskému mluv, řka:

25 Takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelský, řka: Proto že jsi poslal jménem svým listy ke všemu lidu, kterýž jest v Jeruzalémě, a Sofoniášovi synu Maaseiášovu knězi i ke všechněm kněžím, řka:

26 Hospodin dal tě za kněze na místo Joiady kněze, abyste pozor měli v domě Hospodinově na každého muže pošetilého a vystavujícího se za proroka, a abys dal takového do žaláře a do klady.

27 Pročež jsi pak nyní neokřikl Jeremiáše Anatotského, kterýž se vám vystavuje za proroka?

28 Nebo posílal k nám do Babylona, řka: Protáhneť se to dlouho, stavějte domy, a osazujte se, štěpujte také štěpnice, a jezte ovoce jejich.

29 Nebo Sofoniáš kněz četl ten list před Jeremiášem prorokem.

30 I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí:

31 Pošli ke všechněm zajatým, řka: Takto praví Hospodin o Semaiášovi Nechelamitském: Proto že prorokuje vám Semaiáš, ješto jsem já ho neposlal, a přivodí vás k tomu, abyste doufání skládali ve lži,

32 Protož takto praví Hospodin: Aj, já trestati budu Semaiáše Nechelamitského i símě jeho. Nebude míti žádného, kdo by bydlil u prostřed lidu tohoto, aniž uzří toho dobrého, kteréž já učiním lidu svému, dí Hospodin; nebo mluvil to, čímž by odvrátil lid od Hospodina.

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 95


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 710, 1327, 1488, 2242, 2466, 2906, 3780, ...

Apocalypse Revealed 134, 323, 334

O Pánu 39, 53

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 93, 158, 314


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 131, 141, 386, 403, 617, 811, 1029

Marriage 93

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Deuteronomium 4:29

1 Královská 8:48

2. Královská 9:11, 24:12

1. Paralipomenon 28:9

2. Paralipomenon 33:13, 36:11

Ezdráš 1:1, 2

Jób 22:27

Žalmy 85:9, 102:14, 126:1, 4, 145:18

Izajáš 14:1, 26:16, 27:4, 30:19, 45:19, 55:6, 65:10, 15

Jeremiáše 3:14, 7:13, 15:4, 16:15, 18:16, 20:2, 6, 21:1, 23:3, 14, 16, 21, 25, 32, 24:5, 6, 7, 8, 9, 10, 25:3, 4, 7, 8, 11, 26:6, 22, 24, 27:14, 15, 22, 28:4, 15, 16, 29:1, 2, 5, 8, ...

Pláč Jeremjášův 2:14

Ezechiel 3:11, 5:15, 11:17, 20:38, 39:25

Danieli 3:6, 9:3

Ozeáš 14:9

Ámos 7:17, 9:10, 14

Sofonjáš 3:20

Zacharjáš 8:13, 14, 15

Malachiáš 2:14

Matouš 7:7, 8

Marek 13:5

Lukáš 11:9

1. list Timoteovi 2:2

Významy biblických slov

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

poslal
'To send' signifies revealing.

Jeremiáš
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

prorok
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Babylona
Babylon bylo starobylé město postavené na řece Eufrat v dnešním jižním Iráku. Kdysi to bylo hlavní město velké říše, které v jednom okamžiku dobývalo zemi...

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

tesaři
'A workman,' as in Hosea 8:6, signifies a person’s proprium or selfhood. 'A workman,' as in Zechariah 1:20, signifies the same thing as 'iron,' that...

kováři
'A workman,' as in Hosea 8:6, signifies a person’s proprium or selfhood. 'A workman,' as in Zechariah 1:20, signifies the same thing as 'iron,' that...

králi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

zástupů
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

ovoce
We tend to think of "fruit" in two ways in natural language. One is as food that grows on trees and vines, sweet and delicious,...

ženy
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

dcery
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

města
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

proroci
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

sny
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

místo
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

míst
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

meč
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

mor
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

fíky
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

po
Podle Swedenborga čas a prostor neexistují v duchovní realitě; jsou to čistě přírodní věci, které existují pouze ve fyzické rovině. To znamená, že jedna duchovní...

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

národy
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

Achabovi
('1 Kings 22:39') signifies man as to the rational principle

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

očima
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

kněz
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

jeremiášovi
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...


Přeložit: