Genesis 46

Studovat vnitřní smysl

← Genesis 45   Genesis 47 →         

1 Tedy bral se Izrael se vším, což měl; a přišed do Bersabé, obětoval oběti Bohu otce svého Izáka.

2 I mluvil Bůh Izraelovi u vidění nočním, řka: Jákobe, Jákobe! Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem.

3 I řekl: Já jsem ten Bůh silný, Bůh otce tvého. Neboj se sstoupiti do Egypta, nebo v národ veliký tam tebe učiním.

4 Já sstoupím s tebou do Egypta, a já tě také i zase přivedu; a Jozef položí ruku svou na oči tvé.

5 Vstal tedy Jákob z Bersabé; a synové Izraelovi vzali Jákoba otce svého, a děti své s ženami svými na vozy, kteréž poslal pro něho Farao.

6 Pobrali také dobytek svůj, a zboží své, kteréhož nabyli v zemi Kananejské; a přišli do Egypta, Jákob i všecko símě jeho s ním.

7 Syny i vnuky, dcery i vnučky své, a všecku rodinu svou uvedl s sebou do Egypta.

8 A tato jsou jména synů Izraelových, kteříž vešli do Egypta: Jákob a synové jeho. Prvorozený Jákobův Ruben.

9 A synové Rubenovi: Enoch, Fallu, Ezron a Charmi.

10 Synové pak Simeonovi: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Sohar a Saul, syn jedné ženy Kananejské.

11 Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.

12 Synové Judovi: Her, Onan, Séla, Fáres a Zára. (Ale umřel Her a Onan v zemi Kananejské.) Fáres pak měl syny: Ezrona a Hamule.

13 Synové Izacharovi: Tola, Fua, Job a Simron.

14 A synové Zabulonovi: Sared, Elon a Jahelel.

15 Tiť jsou synové Líe, kteréž porodila Jákobovi v Pádan Syrské, a Dínu, dceru jeho. Všech duší synů i dcer jeho bylo třidceti a tři.

16 Synové Gád: Sefon, Aggi, Suni, Esebon, Heri, Arodi a Areli.

17 Synové Asser: Jemna, Jesua, Jesui, Beria, a Serach sestra jejich. Synové pak Beriovi: Heber a Melchiel.

18 To jsou synové Zelfy, kterouž Lában dal Líe dceři své; a ty porodila Jákobovi, šestnácte duší.

19 Synové pak Ráchel, manželky Jákobovy: Jozef a Beniamin.

20 A Jozefovi narodili se v zemi Egyptské z Asenat, dcery Putifera knížete On, Manasses a Efraim.

21 Ale synové Beniaminovi: Béla, Becher, Asbel, Gera, Náman, Echi, Roz, Mufim, Chuppim a Ared.

22 Tiť jsou synové Ráchel, kteréž porodila Jákobovi; všech duší čtrnáct.

23 A syn Danův: Chusim.

24 Synové pak Neftalím: Jaziel, Guni, Jezer a Sallem.

25 Ti jsou synové Bály, kterouž Lában dal Ráchel dceři své, a ty porodila Jákobovi; všech duší sedm.

26 Všech duší, kteréž vešly s Jákobem do Egypta, což jich pošlo z bedr jeho, kromě žen synů Jákobových, všech duší bylo šedesáte a šest.

27 K tomu synové Jozefovi, kteříž se jemu narodili v Egyptě, dva. A tak všech duší domu Jákobova, kteréž vešly do Egypta, bylo sedmdesáte.

28 Poslal pak Judu napřed k Jozefovi, aby oznámil jemu prvé, než přišel do Gesen. A tak přišli do země Gesen.

29 Jozef pak zapřáh do svého vozu, vyjel vstříc Izraelovi otci svému do Gesen; a jakž ho Jákob uzřel, padl na jeho šíji, a plakal dlouho na šíji jeho.

30 I řekl Izrael Jozefovi: Nechť již umru, když jsem viděl tvář tvou; nebo ty ještě jsi živ.

31 Jozef pak řekl bratřím svým a domu otce svého: Pojedu a zvěstuji Faraonovi, a dím jemu: Bratří moji a dům otce mého, kteříž bydlili v zemi Kananejské, přišli ke mně.

32 Ale jsou pastýři stáda, nebo s dobytkem se obírají; protož ovce své a voly, i cožkoli mají, přihnali.

33 A když by povolal vás Farao, a řekl:Jaký jest obchod váš?

34 Odpovíte: Dobytkem se živili služebníci tvoji od mladosti své až do této chvíle, i my i otcové naši; abyste bydlili v zemi Gesen; nebo v mrzkosti mají Egyptští všecky pastýře stáda.

← Genesis 45   Genesis 47 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5994, 5999, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1195, 2723, 2959, 3021, 3862, 4286, 4316, ...

Apocalypse Revealed 349


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 431, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:2, 15:1, 20:3, 21:31, 22:1, 11, 28:13, 15, 29:24, 29, 30:4, 9, 21, 35, 33:4, 34:5, 35:22, 23, 37:12, 38:3, 4, 5, 30, 41:45, 50, 43:32, 44:27, 45:10, 19, 28, 47:1, 3, 27, 48:1, 50:13, 24

Exodus 1:1, 5, 7, 12, 6:14, 16, 8:22

Numeri 3:17, 20:15, 26:21

Deuteronomium 10:22, 26:5

Jozue 24:4

Soudců 7:2, 9

1. Samuelova 8:2

1. Paralipomenon 2:3, 5, 4:1, 24, 5:3, 6:1, 7:1, 6, 13, 30, 31, 8:1, 9:4, 6

Nehejháš 11:24

Žalmy 105:23

Izajáš 52:4

Zacharjáš 1:8

Lukáš 2:29, 3:33

Skutky apoštolů 7:14, 15

Významy biblických slov

Izrael
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

mluvil
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Bůh
Pán je samotná láska, vyjádřená ve formě samotné moudrosti. Láska je tedy Jeho podstatou, Jeho nejskrytější. Moudrost - milující pochopení toho, jak uvést lásku do...

řekl
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Egypta
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

národ
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

oči
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

vstal
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

Jákob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

synové
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

děti
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

poslal
'To send' signifies revealing.

Farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

dobytek
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

zboží
The “goods” that people have in the Bible – their possessions – represent spiritual possessions, which are desires to be good and knowledge that helps...

Kananejské
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

dcery
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

jména
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

prvorozený
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

ruben
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

enoch
Enoch (Gen. 5:18) signifies the seventh church from Adam, and which consisted of those who had framed doctrines out of the things which had been...

syn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Simeonovi
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

Saul
Saul was the first king of Israel, anointed by Samuel when the people insisted on having a king. Like all the kings, both good and...

her
Er, mentioned in Gen. 38:3, signifies the quality of falsity derived from the evil of self-love, which prevailed in the Jewish church, or the false...

Onan
'Onan,' as in Genesis 38, describes the evil from the falsity of evil which was later prominent among the Jewish peoples.

séla
'Shelah,' as in Genesis 38:2, signifies the quality of evil derived from falsity of evil, or the quality of the idolatry with the Jewish nation.

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

Pádan
'Padan Aram,' as in Genesis 28:2, signifies the exterior knowledges of good and truth.

třidceti
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

tři
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

Gád
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

sestra
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

ráchel
'Rachel' denotes the affection of interior truth.

manželky
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

Beniamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

manasses
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

Efraim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Beniaminovi
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

čtrnáct
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

Neftalím
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

sedm
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

dva
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

přišel
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

gesen
‘The land of Goshen,’ as in Genesis 46:28, signifies the innermost parts of the natural mind.

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

viděl
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

Faraonovi
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

Dům
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

stáda
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

ovce
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

služebníci
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

otcové
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Joseph Welcomes His Family
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Sending Out the Seventy
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: