Postanak 25

Studovat vnitřní smysl

           

1 Abraham je sebi uzeo još jednu ženu; zvala se Ketura.

2 Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.

3 A od Jokšana rodili se Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci: Ašurci, Letušci i Leumci.

4 Sinovi su Midjanovi: Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Sve su to potomci Keturini.

5 Abraham prenese sav svoj imutak na Izaka;

6 a sinovima od svojih suložnica dade Abraham samo darove i još ih za svoga života razašalje po istoku - daleko od svog sina Izaka - u Istočni kraj.

7 Ovo je duljina Abrahamova života što ga je proživio: stotinu sedamdeset i pet godina.

8 Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi - star i pun godina - te bi pridružen svojim precima.

9 Njegovi sinovi, Izak i Jišmael, sahrane ga u spilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Mamri:

10 to je poljana što ju je Abraham kupio od Hetovih sinova. Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara.

11 Poslije Abrahamove smrti Bog je blagoslivljao njegova sina Izaka. Izak je živio blizu Beer Lahaj Roja.

12 Ovo je povijest Abrahamova sina Jišmaela, koga je Abrahamu rodila Sarina sluškinja, Egipćanka Hagara.

13 A ovo su sinovi Jišmaelovi, svaki po svom imenu i po svom rođenju: Jišmaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam,

14 Mišma, Duma, Masa,

15 Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.

16 To su Jišmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taborištima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena.

17 A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima.

18 Potomstvo mu se naselilo od Havile do Šura, koji je na istok Egiptu idući prema Ašuru. Nastaniše se nasuprot svojoj braći.

19 Ovo je povijest Abrahamova sina Izaka: Izak se rodio od Abrahama.

20 Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženio Rebekom, kćerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana.

21 Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zače.

22 No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: "Ako je tako, zašto ću živjeti!" Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom.

23 I Jahve joj reče: "Dva su svijeta u utrobi tvojoj; Dva će se naroda iz tvog krila odijeliti. Narod će nad narodom gospodovati, stariji će služiti mlađemu."

24 Došlo vrijeme da rodi, kad gle - blizanci u njezinoj utrobi.

25 Pojavi se prvi. Bio je crven; sav runjav kao ogrtač. Stoga mu nadjenuše ime Ezav.

26 Potom se pojavi njegov brat. Rukom se držao Ezavu za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Izaku je bilo šezdeset godina kad su oni rođeni.

27 Kad su dječaci odrasli, Ezav postane vješt lovac, čovjek pustare. Jakov je bio čovjek krotak i boravio je u šatorima.

28 Izaku je Ezav bio draži jer je volio divljač, a Rebeka je više voljela Jakova.

29 Jednom Jakov kuhaše jelo. Ezav stigne s polja, gladan.

30 Reče Ezav Jakovu: "Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio." Stoga mu je ime Edom.

31 A Jakov odgovori: "Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!"

32 Ezav reče: "Evo me skoro na smrti; što će mi prvorodstvo!"

33 Jakov nastavi: "Prije mi se zakuni!" On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo.

34 Tada Jakov dade Ezavu kruha i čorbe od sočivice. Jeo je i pio, onda se digao i otišao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo.

  

Exploring the Meaning of Postanak 25      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 3230. In the internal sense this chapter treats, First, of the Lord’s spiritual kingdom, and its derivations (verses 1-4). That it was separated from the Lord‘s celestial kingdom (verses 5, 6). That the representative of the Lord by Abraham was ended (verses 7, 8). And that the representative of the Lord by Isaac and Ishmael began (verses 9-11).

AC 3231. Secondly, the spiritual church, which is represented by Ishmael, together with its derivations, is treated of (verses 12-18).)

AC 3232. Thirdly, the conception and birth of the Divine natural are treated of; as to good, which is meant by Esau; and as to truth, which is meant by Jacob (verses 19-25).

AC 3233. Fourthly, the priority of good and of truth in the church is treated of (verses 26-34).

   Studovat vnitřní smysl

Přeložit: