Joshua 19

Study

       

1 En die tweede lot het uitgekom vir Símeon, vir die stam van die kinders van Símeon volgens hulle geslagte; en hulle erfdeel was in die middel van die erfdeel van die kinders van Juda.

2 En hulle het in hulle erfdeel gehad: Beër-Seba en Seba en Mólada,

3 en Hasar-Sual en Bala en Esem,

4 en Eltólad en Betul en Horma,

5 en Siklag en Bet-Hammarkábot en Hasar-Susa,

6 en Bet-Lebáot en Sarúhen: dertien stede met hulle dorpe;

7 Ajin, Rimmon en Eter en Asan: vier stede met hulle dorpe;

8 en al die dorpe wat rondom hierdie stede was, tot by Báälat-Beër, die Rama van die Suidland. Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Símeon volgens hulle geslagte.

9 Uit die aandeel van die kinders van Juda is die erfdeel van die kinders van Símeon, omdat die deel van die kinders van Juda vir hulle te groot was; daarom het die kinders van Símeon geërwe in die middel van húlle erfdeel.

10 En die derde lot het opgekom vir die kinders van Sébulon volgens hulle geslagte, en die lyn van hulle erfdeel was tot by Sarid.

11 En hulle lyn loop op in westelike rigting na Marála en raak aan Dabbéset en aan die spruit wat teenoor Jókneam loop;

12 en van Sarid af swaai dit na die oostekant, teen sonop, na die gebied van Kislot-Tabor, en loop aan na Daberat en loop op na Jáfia;

13 en daarvandaan loop dit oor na die ooste teen sonop, na Gat-Hefer, na Et-Kasin, en loop aan na Rimmon wat hom na Nea toe uitstrek;

14 dan swaai die lyn noord daaromheen na Hannáton en loop dood by die dal Jiftag-El;

15 en Kattat en Náhalal en Simron en Jídeala en Betlehem: twaalf stede met hulle dorpe.

16 Dit was die erfdeel van die kinders van Sébulon volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.

17 Vir Issaskar het die vierde lot uitgekom, vir die kinders van Issaskar volgens hulle geslagte;

18 en hulle grondgebied was na Jísreël toe en Kesúllot en Sunem,

19 en Hafaráim en Sion en Anagárat,

20 en Rabbit en Kísjon en Ebes,

21 en Remet en En-Gannim en En-Hadda en Bet-Pases;

22 en die lyn raak aan Tabor en Sahasíma en Bet-Semes, en hulle gebied loop dood by die Jordaan: sestien stede met hulle dorpe.

23 Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Issaskar volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe.

24 En die vyfde lot het uitgekom vir die stam van die kinders van Aser volgens hulle geslagte;

25 en hulle gebied was: Helkat en Hali en Beten en Agsaf,

26 en Allamméleg en Amead en Miseal; en raak in die weste aan die Karmel en aan Sihor-Libnat;

27 dan draai dit teen sonop na Bet-Dagon en raak aan Sébulon en die dal Jiftag-El in die noorde, Bet-Emek en Nehíël, en loop aan links by Kabul;

28 en Ebron en Rehob en Hammon en Kana tot by Groot-Sidon;

29 dan draai die lyn na Rama en tot by die vesting Tirus; dan draai die lyn na Hosa en loop dood by die see, van die landstreek af wat na Agsib toe lê;

30 en Umma en Afek en Rehob: twee en twintig stede met hulle dorpe.

31 Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Aser volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.

32 Vir die kinders van Náftali het die sesde lot uitgekom, vir die kinders van Náftali volgens hulle geslagte;

33 en hulle lyn was van Helef, van die eikeboom by Saänánnim af, en Adámi-Nekeb en Jabneël tot by Lakkum, en dit loop dood by die Jordaan;

34 dan draai die lyn in westelike rigting na Asnot-Tabor en loop daarvandaan aan na Hukkok en raak in die suide aan Sébulon; en aan Aser raak dit in die weste, en aan Juda aan die Jordaan in die ooste;

35 en die versterkte stede: Siddim, Ser en Hammat, Rakkat en Kinnéret,

36 en Adama en Rama en Hasor,

37 en Kedes en Edréi en En-Hasor,

38 en Jireon en Migdal-El, Horem en Bet-Anat en Bet-Semes: negentien stede met hulle dorpe.

39 Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Náftali volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe.

40 Vir die stam van die kinders van Dan, volgens hulle geslagte, het die sewende lot uitgekom.

41 En die lyn van hulle erfdeel omvat: Sórea en Estáol en Ir-Semes,

42 en Saälábbin en Ajalon en Jitla,

43 en Elon en Timnáta en Ekron,

44 en Élteke en Gíbbeton en Báälat,

45 en Jehud en Bené-Berak en Gat-Rimmon.

46 en Mé-Jarkon en Rakkon, met die gebied teenoor Jafo.

47 Maar die kinders van Dan het hulle grondgebied kwytgeraak; daarom het die kinders van Dan opgetrek en teen Lesem geveg en dit ingeneem en verslaan met die skerpte van die swaard en dit in besit geneem en daarin gewoon; en hulle het Lesem Dan genoem na die naam van hulle vader Dan.

48 Dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Dan volgens hulle geslagte; hierdie stede met hulle dorpe.

49 Toe hulle die land volgens sy grenslyne as erfenis geheel verdeel het, het die kinders van Israel aan Josua, die seun van Nun, 'n erfdeel onder hulle gegee;

50 op bevel van die HERE het hulle hom die stad gegee wat hy gevra het, Timnat-Serag op die gebergte van Efraim; en hy het die stad opgebou en daarin gaan woon.

51 Dit is die erfdele wat Eleásar, die priester, en Josua, die seun van Nun, en die familiehoofde aan die stamme van die kinders van Israel as erfenis uitgedeel het deur die lot, in Silo, voor die aangesig van die HERE, by die ingang van die tent van samekoms; en hulle het die verdeling van die land beëindig.

  

Exploring the Meaning of Joshua 19      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 19: The last six tribes receive their territories, and Joshua his inheritance.

This chapter is the last of seven chapters detailing the division of the land of Canaan among the tribes. In this chapter, the remaining six tribes receive their portions.

Simeon received land very much in the south, below that of Judah, and Simeon’s territory was made a part of Judah. Simeon means ‘to hear’. To hear the Lord, and to hear the truth, means wanting to live in obedience with what the Lord teaches. Simeon was important in earlier biblical events, but is rarely mentioned later on; obeying the Lord can and should be a quiet affair (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 87).

The area given to Zebulun was modest and towards the north, between the Sea of Galilee and the coast. Zebulun’s name means ‘place of exaltation and honor’, and its spiritual meaning is just as glorious: it refers to honoring the Lord through the way we live our lives, both inwardly and outwardly (see Swedenborg’s Heaven and Hell 390).

Issachar’s territory was a small, fertile area in the north, next to the Jordan. The name “Issachar” means ‘a man of hire’ or ‘a hired man’. Spiritually, this is about wanting to serve the Lord, and dedicating our lives to this. Then we are ‘employed’ as servants of the Lord, and we are rewarded with spiritual strength, joy, and blessings (see Swedenborg’s Arcana Caelestia 6388).

Asher means ‘happy’ - a delightful name - and its territory was along the northern coastline, extending inland. It included Mount Carmel and the Plain of Sharon, which were both beautiful places. Spiritual happiness is quite deep, and is really a feeling of joy, contentment, and well-being. When we are spiritually happy, we feel glad to be alive, to know the Lord, and to do what is good because of God (Arcana Caelestia 6408).

Naphtali had territory going up from the Sea of Galilee to the northern border. Naphtali means ‘crafty and cunning’, which does not sound very heavenly. However, the idea is that we use our intelligence to bring heavenly results from the countless decisions we make each and every day. Earlier in the Bible, Naphtali is blessed and called ‘a deer let loose’, which would then be free to bound away (see Genesis 49:21, Arcana Caelestia 3928).

Dan had two small territories: one in the centre on the coast, and one in the far north near the source of the River Jordan. Dan means ‘to judge well’, and it stands for our need to treat people fairly because of our relationship with the Lord. Perhaps there are two territories because one is our mind (north), and the other is in life (center) (Arcana Caelestia 3923).

Finally, Joshua himself is given his inheritance, a place in Ephraim called Timnath Serah. The name means ‘an extra portion’, and this suggests that beyond everything Joshua has done, he is to be given something further. Spiritually, this could be the unexpected delight we get when we devote ourselves to serving the Lord (Arcana Caelestia 995[3]).

The spiritual meaning of receiving a portion of land is that we are able to experience blessings and goodness from the Lord, but only after we have ‘conquered the land’. This means working through our temptations and overcoming weaknesses during our natural life.

Since the land of Canaan stands for heaven – and also for the growth of heaven in us – each of the twelve tribes represent a part of heavenly life that needs to be active in us. We must learn hear the word of the Lord, judge well in our daily actions, and honor His name by the way we live.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: