၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:8

Дослідження

     

8 ယောခတ်ပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှ တို့နှင့် တန်ခိုးကြီးခြင်းအရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။


Коментар до цього вірша  

За Henry MacLagan

Verse 8. But all the states of the corrupted spiritual man both internal, interior, and external are surely inscribed on his interior memory.