၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:8

공부

     

8 ယောခတ်ပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှ တို့နှင့် တန်ခိုးကြီးခြင်းအရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။


이 구절에 대한 주석  

작가: Henry MacLagan

Verse 8. But all the states of the corrupted spiritual man both internal, interior, and external are surely inscribed on his interior memory.