၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:8

Study

     

8 ယောခတ်ပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှ တို့နှင့် တန်ခိုးကြီးခြင်းအရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။


Commentary on this verse  

By Henry MacLagan

Verse 8. But all the states of the corrupted spiritual man both internal, interior, and external are surely inscribed on his interior memory.