၄ ဓမ္မရာဇဝင်第13章:8

学习

     

8 ယောခတ်ပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှ တို့နှင့် တန်ခိုးကြီးခြင်းအရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 8. But all the states of the corrupted spiritual man both internal, interior, and external are surely inscribed on his interior memory.