Matthew 1:5

Студија

             |

5 Sanh-môn bởi a-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi u-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê;