Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #1383

Study this Passage

        
/ 10837  
  

1383. GENESIS – TWAALFDE HOOFDSTUK

De innerlijke gewaarwording van geesten en engelen, en de sferen in het andere leven. Onder de wonderen in het andere leven behoren de innerlijke gewaarwordingen; hiervan bestaan twee soorten: de ene, die de engelen eigen is, bestaat hierin, dat zij innerlijk gewaarworden, wat waar en goed is, en wat van de Heer komt, wat van henzelf, en verder, wanneer dat wat zij denken, spreken en doen, van henzelf komt, vanwaar het is en van welke aard. De andere soort, die allen met elkaar gemeen hebben, en welke de engelen in de hoogste volmaaktheid bezitten en de geesten overeenkomstig hun hoedanigheid, bestaat hierin, dat zij bij de eerste nadering van de ander weten, van welke aard hij is

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
6. INHOUD. 6 67. GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 190. INHOUD. 190 324. INHOUD 324 460. INHOUD. 460 554. INHOUD 554 701. INHOUD 701 832. INHOUD. 832 971. INHOUD 971 1130. INHOUD 1130 1279. INHOUD 1279 1401. INHOUD 1401 1535. INHOUD 1535 1651. INHOUD 1651 1778. INHOUD 1778 1886. GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 1985. INHOUD 1985 2136. INHOUD 2136 2312. INHOUD 2312 2496. INHOUD 2496 2610. INHOUD 2610 2764. GENESIS 22:1-24 2764 2901. INHOUD 2901 3012. INHOUD 3012 3230. INHOUD 3230 3357. INHOUD 3357 3490. INHOUD 3490 3656. INHOUD 3656 3758. DE INHOUD 3758 3902. INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 4061. DE INHOUD 4061 4232. DE INHOUD 4232 4336. DE INHOUD 4336 4425. DE INHOUD 4425 4536.Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 4639. DE INHOUD 4639 4665. DE INHOUD 4665 4811. DE INHOUD 4811 4960. DE INHOUD 4960 5072. INHOUD 5072 5191. DE INHOUD 5191 5397. GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 5574. DE INHOUD 5574 5728. DE INHOUD 5728 5867. INHOUD 5867 5994. INHOUD 5994 6059. INHOUD 6059 6216. DE INHOUD 6216 6328. INHOUD 6328 6497. INHOUD 6497 6634. HOOFDSTUK 1 6634 6713. HOOFDSTUK 2 6713 6825. HOOFDSTUK 3 6825 6939. INHOUD 6939 7087. HOOFDSTUK 5 7087 7183. HOOFDSTUK 6 7183 7264. HOOFDSTUK 7 7264 7378. HOOFDSTUK 8 7378 7495. HOOFDSTUK 9 7495 7628. HOOFDSTUK 10 7628 7763. HOOFDSTUK 11 7763 7822. HOOFDSTUK 12 7822 8038. HOOFDSTUK 13 8038 8125. HOOFDSTUK 14 8125 8258. HOOFDSTUK 15 8258 8395. HOOFDSTUK 16 8395 8554. HOOFDSTUK 17 8554 8641. HOOFDSTUK 18 8641 8748. HOOFDSTUK 19 8748 8859. HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2144, 3528, 4626, 5145


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


Angels Can Tell Who Is Influencing Their Thoughts

In this episode, we’re exploring passages from Swedenborg’s "Secrets of Heaven", number 1383.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

De Bijbel

 

Genesis 12

Bestudeer de innerlijke betekenis

           

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!

3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.

5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan.

6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land.

7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem aldaar verschenen was.

8 En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-El, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-El tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde aldaar den HEERE een altaar, en riep den naam des HEEREN aan.

9 Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.

10 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land.

11 En het geschiedde, als hij naderde, om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht.

12 En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: Dat is zijn huisvrouw; en zij zullen mij doden, en u in het leven behouden.

13 Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u, en mijn ziel om uwentwil leve.

14 En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was.

15 Ook zagen haar de vorsten van Farao, en prezen haar bij Farao; en die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao.

16 En hij deed Abram goed, om harentwil; zodat hij had schapen, en runderen, en ezelen, en knechten, en maagden, en ezelinnen, en kemelen.

17 Maar de HEERE plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw.

18 Toen riep Farao Abram, en zeide: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven, dat zij uw huisvrouw is?

19 Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster; zodat ik haar mij tot een vrouw zoude genomen hebben? en nu, zie, daar is uw huisvrouw; neem haar en ga henen!

20 En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem, en zijn huisvrouw, en alles wat hij had.

  

   Bestudeer de innerlijke betekenis

Exploring the Meaning of Genesis 12      

By Joe David

The Inner Meaning of Genesis 12

In Genesis 11, we met Abram for the first time, as his genealogy was traced down through the generations from Noah. Abram represents the beginning of a new spiritual state of humankind - a new church that would record preserve important external truths. Those external truths contained internal ones - true ideas about God the way people should live.

These external truths were encoded in stories, first preserved in oral traditions then in written scriptures in the time of Moses. In the current , Abram, goes, as commanded by God, the land of Canaan. In doing this, he effectively starts the Hebrew church (from Eber, Abraham's forebear).

All the geographic places in the land of Canaan its environs had been given spiritual significations by the people of the Most Ancient Church. In the new Word that would be written there, these places would be mentioned by name would signify spiritual ideas.

When Abraham is driven by famine in the land seek refuge in Egypt, it symbolizes a state of initial instruction for this new church. That early instruction is of an external type. Egypt, in the Word, represents scientific knowledge - the natural sciences - which teach the natural level in people.

There are two levels of "story" nested in the symbolism of the literal text. One is the spiritual story of humankind. Another, higher one, is the story of the inner spiritual process that would take place in the life of Jesus Christ. Both stories are traced out in Swedenborg's exegesis of the Word.

Here's an excerpt from his capstone work, True Christian Religion:

The Word has two senses hidden in its literal sense; these are called the spiritual the celestial senses. In the spiritual sense the contents of the Word refer chiefly the church in the celestial sense chiefly the Lord. Again in the spiritual sense its contents refer Divine truth in the celestial sense Divine good. (True Christian Religion 248)

A detailed description of the inner meaning of this chapter begins in Arcana Coelestia 1401.

From Swedenborg's Works

Belangrijkste verklaring(en) van Swedenborgs werken:

Arcana Coelestia 482, 1401, 1402, 1407, 1408, 1409, 1410, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 413, 414


Andere referenties door Swedenborg op dit hoofdstuk:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 440, 796, 921, 1025, 1403, 1461, 1475, ...

Apocalyps Onthuld 503


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 340, 654, 750

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 49

Andere commentaar

  Verhalen:


  Spirituele onderwerpen:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 3:13, 4:26, 6:2, 8:20, 11:27, 31, 13:1, 4, 5, 7, 15, 17, 18, 15:7, 18, 16:1, 17:1, 4, 8, 20, 18:1, 18, 20:1, 2, 9, 11, 14, 17, 21:33, 22:18, 24:1, 7, 16, 35, 62, 26:1, 3, 4, ...

Exodus 6:4, 17:15, 23:22, 24:4, 32:10

Numeri 24:9, 26:53

Deuteronomium 1:8, 11:30

Jozua 1:6, 7:2, 8:30, 22:10, 24:3

Rechters 2:2, 6:24

Ruth 1:1

I Samuël 7:17, 25:3

II Samuël 3:24, 7:9, 11:2, 24:25

I Koningen 1:4, 18:32

2 Kronieken 20:7, 11

Ezra 3:2

Psalm 105:11, 14

Proverbs 29:25

Jesaja 51:2

Jeremia 3:18

Hosea 6:9

Zacharia 8:13

Handelingen van de Apostelen 7:3, 4, 5

Galaten 3:8, 16

Hebreeuwen 7:6, 11:8

Betekenissen van Bijbelse woorden

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

abram
Abram represents different spiritual things, as his story develops. When he is first mentioned, Abram, with his brothers Nahor and Haran, are listed as the...

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

vaders
Vader in het Woord betekent wat het meest innerlijk is, en in die dingen die de orde van de Heer volgen, betekent het wat goed...

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

zegen
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

zegenen
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

gezegend
De Heer is volmaakte liefde uitgedrukt als volmaakte wijsheid. Hij heeft ons geschapen opdat Hij ons zou kunnen liefhebben, ons eigen liefde en wijsheid zou...

gesproken
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

vijf
Five also signifies all things of one part.

oud
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

Haran
'Haran,' as mentioned in Genesis 11:28, signifies inward idolatrous worship. 'Haran,' as mentioned in Genesis 12:5, signifies an obscure state. 'Haran,' as mentioned in Genesis...

broeders
Er zijn twee manieren waarop "broeder" in de Bijbel wordt gebruikt, manieren die nog steeds in het moderne taalgebruik terug te vinden zijn. De ene...

zoon
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

have
The “goods” that people have in the Bible – their possessions – represent spiritual possessions, which are desires to be good and knowledge that helps...

verworven
Acquisition (Genesis 12:5) means all things which are sensual truths or things of science which are the ground of thought in man. Acquisition and purchase...

zielen
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

kanaan
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

plaats
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

sichem
'Sichem' or 'Shechem' means the celestial aspects of love.

zeide
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

zaad
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

geven
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

altaar
Het eerste altaar dat in het Woord wordt genoemd, is door Noach gebouwd nadat hij uit de ark kwam. Op dat altaar offerde hij schone...

Beth-El
Toen Jakob zijn beroemde droom had, van een trap naar de hemel, noemde hij de plaats "Bethel", wat Hebreeuws is voor "het huis van God"....

tent
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

ai
Hai, or Ai, signifies light derived from worldly things.

riep
Iemand oproepen of ontbieden vertegenwoordigt in de Bijbel een verlangen naar verbinding tussen hogere en lagere staten van leven. Bijvoorbeeld, stel je iemand voor in...

heeren
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zuiden
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

egypte
In de Bijbel betekent Egypte kennis en liefde voor de kennis. In goede zin betekent dat kennis van de waarheid van de Heer door de...

komen
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vrouw
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

zijt
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

zien
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

doden
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

zuster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

ziel
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

kwam
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

farao
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

schapen
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

runderen
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

kemelen
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

plagen
'Plagues' signify evils of love, and falsities of faith. 'The plagues of Egypt' signify the falsities and lust which cause the church to perish. In...

abrams
Abram represents different spiritual things, as his story develops. When he is first mentioned, Abram, with his brothers Nahor and Haran, are listed as the...

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


How Do You Know God Exists?

Does God exist? See the surprising answer trees can provide!

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham Leaves for the Promised Land
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Dividing the Land of Canaan Review Questions
Choose words from a word bank to complete sentences about the division of the land of Canaan.
Activity | All Ages

 God’s Covenant with Abram
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Call of Abram
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Call of Abram
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Call of Abram
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Lord’s State at Birth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tower of Babel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 You Shall Be a Blessing
Worship Talk | Ages 7 - 14


Vertalen: