Leer Over De Heer #50

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 65  
  

50. Waar gezegd wordt Geest met betrekking tot de Heer, wordt verstaan Zijn Goddelijk Leven, dus de Heer Zelf, dit staat vast uit deze plaatsen: 'Die de Vader gezonden heeft, spreekt de woorden Gods, niet met mate heeft God Hem Geest gegeven; de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen gegeven in Zijn hand', (Johannes 3:34-35). 'Uitgaan zal een roede van de tronk van Isai, rusten zal op Hem de Geest van Jehovah, de Geest der Wijsheid en van het inzicht, de Geest van de Raad en van de Deugd', (Jesaja 11:1-2). 'Gegeven heb Ik Mijn Geest over Hem, het gericht over de natiën zal Hij voortbrengen', (Jesaja 42:1). 'Komen zal Hij zoals een enge stroom, de Geest van Jehovah zal de banier tot Hem oprichten, dan zal komen voor Zion de Verlosser', (Jesaja 59:19-20). 'De Geest van de Heer Jehovih over Mij, gezalfd heeft Jehovah Mij om te prediken de armen', (Jesaja 59:1; Lucas 4:18). 'Jezus bekennende in Zijn Geest, dat zij zo dachten binnen zichzelf', (Marcus 2:8). 'Opgesprongen was de Geest van Jezus en Hij zei', (Lucas 10:21). 'Jezus verstoord in Zijn Geest', (Johannes 13:21). 'Jezus zuchtend in Zijn Geest', (Marcus 8:12). Geest voor Jehovah Zelf of de Heer. 'Geest God is', (Johannes 4:24). 'Wie heeft bestuurd de Geest van Jehovah, of wie de man van Zijn raad', (Zacharia 4:6). 'De Geest van Jehovah heeft hen geleid door de hand van Mozes', (Jesaja 63:14). 'Waar zou ik heengaan weg van Uw Geest en waarheen zou ik vliegen', (Psalm 139:7). 'Gezegd heeft Jehovah: Niet door sterkte maar door Mijn Geest zal het geschieden', (Zacharia 4:6). 'Zij hebben verbitterd Zijn Geest der Heiligheid; deswege is Hij hun tot vijand omgekeerd', (Psalm 106:33). 'Niet zal Mijn Geest de mens berispen bij voortduur, omdat hij vlees is', (Genesis 6:3). 'Niet tot in het eeuwige zal Ik twisten, omdat de Geest vóór Mij zou bezwijmen', (Jesaja 57:16). 'Lastering tegen de Heilige Geest zal niet worden vergeven, maar wie een woord gezegd zal hebben tegen de Zoon des mensen, hem zal vergeven worden', (Mattheüs 12:31-32; Marcus 3:28-29, Lucas 12:10). Lastering tegen de Heilige Geest, is lastering tegen het Goddelijke van de Heer; tegen de Zoon des mensen, is iets tegen het Woord, door de zin ervan anders uit te leggen; de Zoon des mensen immers is de Heer ten aanzien van het Woord, zoals eerder is getoond.

  
/ 65  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.